سرمایهگذاری برای انرژی خورشیدی در گلستان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

در شهرسـتان مـرزی گنبـدکاووس درشـرق گلسـتان بـا داشـتن 300 روز آفتابـی در سـال و گرمـای هـوا از اردیبهشـت تـا پایـان مهرمـاه کـه دربیشـتر روزهـا بـالای 30 و بعضـا 50 درجـه اسـت، هنـوز اقـدام درخـور توجهـی بـرای اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی در تولیـد بـرق نشـده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، «بهـرام قائمـی»، معـاون بهرهبـرداری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان، شــرایط تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی بویــژه در نواحــی شــرقی گلســتان را درمقایســه بــا دیگــر اســتانها مناســب دانســت و گفــت: شــرق گلســتان هــم از لحــاظ میــزان روزهـای آفتابـی و هـم از لحـاظ دمـای هـوای آنکـه تلفـات کمتـری در تولیـد بــرق خورشــیدی دارد، از شــرایط مناســب بــرای ســرمایهگذاری درایــن بخــش برخــوردار اســت.

قائمــی اف ـزود: شــرکت توزی ـع نیــروی ب ـرق گلس ـتان ط ـرح مطالع ـات و مکانیابـی بـرای تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی را در ایـن اسـتان انجـام داده و 3 شهرســتان «آق قــلا»، «گنبــدکاووس» و «مــراوه تپه»بــرای تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی مناســب تشــخیص داده شــده اســت. 2 گــروه سـرمایهگذاری از کشـورهای بنـگلادش و آلمـان هـم کـه بـرای تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی در3 شـهر یـاد شـده مطالعـات انجـام دادهانـد، آمادگـی خــود را بــرای ســرمایهگذاری اعــلام کردهانــد.

مع ـاون بهرهب ـرداری ش ـرکت توزی ـع نی ـروی ب ـرق گلس ـتان ب ـا اش ـاره ب ـه اعطــای مجــوز تولیــد بــرق خورشــیدی بــه ظرفیــت 7 مــگاوات بــه یــک متقاضـی از گلسـتان در مـراوه تپـه، تصریـح کـرد: البتـه سـاخت 2 نیـروگاه ب ـرق ب ـا مص ـرف گاز ه ـر ک ـدام ب ـا ظرفی ـت 12 و 4.2 م ـگاوات توس ـط بخ ـش خصوصــی در اســتان انجــام شــده کــه بــرق تولیــدی ایــن 2 نیــروگاه از اول مـرداد امسـال وارد مـدار میشـود. وی همچنیـن نسـبت بـه حمایـت دولـت از س ـرمایهگذاری درام ـر تولی ـد ب ـرق از ان ـرژی خورش ـیدی نی ـز تأکی ـد ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.