تالش برای ورود انرژی خورشیدی به ساختمانها

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بحــث بــه کارگیــری از انرژیهــای نــو بــه قــدری کــه در دیگــر کشــورها جـا افتـاده، در کشـور مـا همچنـان بـه عنوان یـک موضـوع گنگ و ناشـناخته مطـرح اسـت و بـه دلیـل نبـود آشـنایی و فرهنـگ سـازی و همچنیـن عـدم توجــه ویــژه دولــت بــه ایــن موضــوع، جایــگاه انرژیهــای نــو در ایــران تأســف بــار تلقــی میشــود.

ایـن در حالـی اسـت کـه بیشـتر کشـورهای جهـان بـه اهمیـت و نقـش منابــع انــرژی بــه ویــژه انرژیهــای تجدیدپذیــر پــی بردهانــد و بــه طــور گســترده بــرای بهرهبــرداری از ایــن منابــع، تحقیقــات وســیع و ســرمایهگذاری اصولــی انجــام دادهانــد.

درواقـع بـه لحـاظ اینکـه تولیـد و اسـتفاده از انـرژی فسـیلی همیشـه بـا ایجــاد آلودگــی همــراه بــوده و از طرفــی بــا توجــه بــه اهمیــت انــرژی در اسـتقلال اقتصـادی، کشـورها بـه دنبـال تولیـد انـرژی ارزان و پـاک هسـتند و در راه رســیدن بــه ایــن هــدف از ســرمایهگذاری کلان و جدیدتریــن علــم روز بهــره بردهانــد.

بنابرایـن بسـیاری از کشـورهای دنیـا، برنامـه ریـزی آینـده خـود را در ایــن جهــت قــرار دادهانــد و پیشــرفتهای بســیاری در زمینــه اســتفاده از انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر بــه خصــوص انــرژی خورشــیدی داشــتهاند. بـه طـوری کـه در راسـتای توجـه بـه موضـوع محیـط زیسـت بـه خصـوص توســعه پایــدار، سیاســتگذاری کلانــی را بــرای جایگزینــی انــرژی خورشــیدی بــه جــای ســوختهای فســیلی انجــام دادهانــد تــا بتواننــد انــرژی موردنیــاز خــود را از منابــع تجدیدپذیــر تأمیــن کننــد.

بـا ایـن حـال هنـوز در کشـور مـا اسـتفاده از انرژهـای نـو و تجدیدپذیـر در سـاختمانها دسـت نیافتنـی بـه نظـر مـی رسـد و وقتـی صحبـت از آن بــه میــان میآیــد، در اذهــان عمومــی بــه عنــوان یــک مســئله گنــگ و ناشــناخته مطــرح میشــود.

درواق ـع بای ـد گف ـت ب ـه دلی ـل اینک ـه قیم ـت ان ـرژی در کش ـور م ـا ارزان بــوده و اهمیــت انــرژی تــا بــه حــال بــرای مــا مهــم نبــوده اســت، اصــولا فرهنگسـازی دقیقـی در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، قانـون و مقـررات اجبـاری بـرای ایـن منظـور تدویـن نشـده و در مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان هـم کـه بـه موضـوع انـرژی مربـوط اسـت، در حـد بسـیار کمـی بـه انرژیهـای تجدیدپذیـر توجـه شـده اسـت. در عیـن حـال در قانـون اصـلاح الگـوی مصـرف مصـوب مجلـس هـم کـه ابـلاغ شـده اسـت، متأســفانه دولتهــا از ســال 89 تاکنــون اجــرای آن را پیگیــری نکردهانــد.

بـر همیـن اسـاس کارشناسـان حـوزه انـرژی عـلاوه بـر اینکـه بـر لـزوم اطـلاع رسـانی بـه مـردم و مالـکان دربـاره موضـوع انرژیهـای نـو و فوایـد آن تأکیــد میکننــد، همچنیــن معقتدنــد: عواملــی کــه در حــوزه ســاخت و طراحــی ســاختمان هــا ارایــه خدمــت مــی کننــد، بایــد بیشــتر از گذشــته نســبت بــه ایــن موضوعــات آگاهــی و تخصــص داشــته باشــند تــا بتواننــد خدم ـات متناس ـب ب ـا نیازه ـای روز دنی ـا ب ـه آنه ـا ارای ـه کنن ـد.

بـه عقیـده آنهـا نقـش سـازمانهای نظـام مهندسـی بـه عنـوان نهـادی کـه بـه طـور مسـتقیم بـا مـردم و مالـکان و سـازندگان ارتبـاط دارد، در ایـن میـان پررنـگ بـه نظـر میرسـد. بـه ایـن معنـا کـه ایـن سـازمان میتوانـد بــا ارایــه آموزشهــای تخصصــی بــه مهندســان در حــوزه انــرژی و بهینهســازی مصــرف آن از طریــق بــه کارگیــری انرژیهــای طبیعــی، کاربــرد ایــن انرژیهــا را ترویــج کنــد.

حــال اینکــه مهندســان چگونــه میتواننــد در ایــن حــوزه فعالیــت کننـد، پرسشـی اسـت کـه صاحـب نظـران در پاسـخ بـه آن مـی گوینـد: در شــرایط کنونــی مهندســان بــه دو شــیوه در حــوزه انــرژی امــکان فعالیــت دارنــد. مــورد اول از طریــق تأســیس شــرکتهای خدمــات انــرژی یــا اســکوها اســت کــه در حــال حاضــر وزارتخانــه راه و شهرســازی، ســازمان نظ ـام مهندس ـی س ـاختمان و ه ـم س ـازمانهای فع ـال در بخ ـش ان ـرژی در ایـن زمینـه فعالنـد و پیگیـر ایـن موضـوع هسـتند. هچنیـن عـلاوه بـر ایـن شــرکتها، مهندســان میتواننــد بــه شــکل حقیقــی در قالــب طراحــی و نظــارت وارد فعالیــت در حــوزه انــرژی شــوند.

امــا ســؤال ایــن اســت کــه عــلاوه بــر مراحــل طراحــی و اجــرا کــه مهندســان مــی تواننــد موضــوع انرژیهــای نــو را در حــوزه کاری خــود لحــاظ کننــد، آیــا در دوره بهرهبــرداری هــم میتــوان انرژیهــای نــو را در ســاختمان هــا بــه کار گرفــت؟

در همیــن راســتا مســوولان شــورای مرکــزی حتــی یــک گام فراتــر گذاشــته و ابــراز امیــدواری کردهانــد، بــا تهیــه آییننامــه اجرایــی مبحــث 22 مقـررات ملـی سـاختمان کـه بـر موضـوع تعمیـر و نگـهداری سـاختمان متمرکــز اســت، بتواننــد ســاختمانهای موجــود را تحــت کنتــرل قــرار دهنــد و بــا طراحیهــای مناســب در ســاختمانهایی کــه از لحــاظ سـازهای اسـتحکام بالاتـری دارنـد، پنلهـای خورشـیدی و آبگرمکنهـای خورشــیدی را در آنهــا نصــب کننــد.

بنـا بـر اظهـارات مسـوولان نظـام مهندسـی، آییننامـه اجرایـی مـاده 18 ســاختمانهای موجــود را ممیــزی انــرژی میکنــد و ســپس مرحلــه، ارزیابــی و ردهبنــدی انــرژی ســاختمان از نظــر میــزان مصــرف و معیــار مصــرف انــرژی انجــام میشــود. همچنیــن ایــن آییننامــه ســاختمانهــای در حــال ســاخت را از منظــر طــرح و تعییــن رده انــرژی ارزیابــی میکنـد؛ یعنـی اگـر در سـاختمان اسـتفاده از عایقهـای مناسـب و کاربـرد انرژیهــای خورشــیدی و ســایر نــکات رعایــت شــود، بــه رده مناســبی از نظــر مصــرف انــرژی خواهــد رســید.

بــا توجــه بــه ضعفهایــی کــه در حــوزه بــه کارگیــری انــرژی هــای طبیعــی وجــود دارد، از جملــه ضعــف قوانیــن و نبــود اطلاعــات کافــی در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه، حــال بایــد دیــد بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه گفتـه میشـود در شـورای مرکـزی در راسـتای بهینـه سـازی مصـرف انـرژی و توســعه انــرژی هــای نــو در حــال پیگیــری اســت، چــه نتایــج مثبتــی در ادامـه راه حاصـل خواهـد شـد و همچنیـن ثمـره آن بـرای بخـش مهندسـی کش ـور و نی ـز م ـردم چ ـه خواه ـد ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.