راهکارهای سرمایهگذاری در انرژیهای نو

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

ایــن نشســت کــه بــه منظــور ســهولت ســرمایهگذاری در احــداث نیروگاههـای انـرژی خورشـیدی و رفـع مشـکلات ناشـی از قوانیـن و مقـررات مخـل برگـزار شـد، موضوعاتـی همچـون «مشـکلات ناشـی از قـرارداد اجـاره زمیـن»، «حـق مرتـع مبنـی بـر عرضـه مرتـع رایـگان بـرای احـداث نیـروگاه خورشــیدی توســط ســازمان جنگلهــا» و « امــکان بــه وثیقــه گذاشــتن قراردادهــای 33$ و بهرهمنــدی از تســهیلات بانکــی» مطــرح شــد.

دبیرخانــه کمیتــه مــاده 12 دریکنشســت کارشناســی، راههــای ســرمایهگذاری آســان در حــوزه احــداث نیــروگاه انرژیهــای تجدیدپذیــر را بررســی کــرد. در ایــن نشســت کــه بــه منظــور ســهولت ســرمایهگذاری در احــداث نیروگاههــای انــرژی خورشــیدی و رفــع مشــکلات ناشــی از قوانیــن و مقــررات مخــل برگــزار شــد، موضوعاتــی همچــون «مشــکلات ناشــی از قــرارداد اجــاره زمیــن»، «حــق مرتــع مبنــی بــر عرضــه مرتــع رایــگان بــرای احــداث نیــروگاه خورشــیدی توســط ســازمان جنگلهــا» و « امــکان بــه وثیقــه گذاشــتن قراردادهــای 33$ و بهرهمنــدی از تســهیلات بانکــی» مطــرح شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از دنیـای اقتصاد از اتـاق ایـران، در ایـن نشسـت ابتـدا بـه طـرح مشـکلات ناشـی از قـرارداد اجـاره زمیـن پرداختـه شـد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه مفــاد ایــن قــرارداد کــه موضــوع مــاده 38 «دســتورالعمل ضوابــط واگــذاری اراضــی ملــی و دولتــی بــرای طرحهــای کشــاورزی و تولیــدی و طرحهــای غیرکشــاورزی» اســت، مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت پیشــنهاد «تدویــن یــک نســخه قــرارداد خــاص بــرای انرژیهــای تجدیدپذیــر» بــا در نظـر گرفتـن مـوارد زیـر مـورد توافـق اعضـای جلسـه قـرار گرفـت:

نخسـت اینکـه مـدت قـرارداد بـه سـقف زمانـی 20 سـال افزایـش پیـدا کنــد کــه البتــه بنــا بــه اظهــارات نماینــده ســازمان امــور اراضــی، در بخشـنامهای کـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت تبصـره ذیـل مـاده ۴ تدویـن شـده، ایــن موضــوع بــه نحــو دیگــری لحــاظ شــده اســت.

موضــوع دیگــر مربــوط بــه مــاده ۵ قــرارداد و ایجــاد شــفافیت در نحــوه محاســبه اجارهبهــا بــود. همچنیــن پیشــنهاد حــذف بندهــای ۵ و ۶ ذیــل مـاده ۶، بـا موضـوع فسـخ قـرارداد در صـورت کشـف معـدن یـا آثـار باسـتانی و نیـز حـذف بندهـای 7 و 16 ناظـر بـر رعایـت برخـی الزامـات زیسـتمحیطی کـه در بطـن فعالیـت در حـوزه تجدیدپذیرهـا نهفتـه اسـت نیـز مطـرح شـد که دو مـورد اول مـورد توافـق همـه اعضـا قـرار گرفـت.

در نهایـت در بحـث جبـران خسـارت ناشـی از اجـرای طـرح عمرانـی در محـل نیـروگاه نیـز پیشـنهاد اصـلاح متـن قـرارداد ارایـه شـد بـه ترتیبـی کـه مراتـب در مـدت مشـخصی پیـش از اجـرای طـرح توسـط دسـتگاه مجـری بـه ســرمایهگذار اعــلام شــود و کارشــناس دادگســتری بــرای بــرآورد خســارات بهعن ـوان ف ـرد مورداعتم ـاد دو ط ـرف انتخ ـاب ش ـود. براســاس ایــن گــزارش در ادامــه جلســه موضــوع حــق مرتــع مبنــی بــر عرضــه مرتــع رایــگان بــرای احــداث نیــروگاه خورشــیدی توســط ســازمان جنگلهــا بــا شــرط حفــظ امــکان چــرای احشــام در مرتــع مطــرح شــد. در ایــن خصــوص نماینــده ســازمان جنگلهــا و مراتــع اظهــار کــرد: ایــن ســازمان در مناطــق فاقــد بــرق و گاز کــه بایــد اقــدام بــه تأمیــن انــرژی جایگزیــن کنــد از طرحهــای توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر حمای ـت میکن ـد و در ای ـن راس ـتا در نظ ـر دارد از طرحه ـای اح ـداث نیروگاهه ـای خورش ـیدی کـه مرتـع حفـظ شـده و امـکان چـرای احشـام را از بیــن نمیبــرد، مبلغــی بابــت حقمرتــع دریافــت نکنــد. در نهایــت موضــوع امــکان بــه وثیقــه گذاشــتن قراردادهــای 33$ و بهرهمنـدی از تسـهیلات بانکـی بررسـی شـد و بـا اظهـارات نماینـده سـازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی (ســاتبا)، مشــخص شــد بــا توجــه بــه اینکــه بــه اســتناد مــاده ۶ قانــون حمایــت از صنعــت بــرق، محــل تأمیــن اعتبــار ایــن قراردادهــا تعییــن و بــرای آن در بودجههــای ســنواتی ردیــف مشــخص میشــود، ایــن قراردادهــا قابلیــت گروگــذاری بــرای دریافــت تســهیلات را دارنــد، امــا ایــن اتفــاق در حالحاضــر صــورت نمیپذیــرد. بــرای حــل ایــن مشــکل، نماینــده بانکمرکــزی و همچنیــن رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران پیشــنهاد داد کارگــروه تخصصــی بــا حضـور ذینفعـان موضـوع تشـکیل شـده و راهـکار مناسـب را ارایـه دهنـد. همچنیـن در راسـتای تأمیـن مالـی بـرای اجـرای پروژههـای تجدیدپذیـر از محـل صنـدوق توسـعه ملـی نیـز موضـوع اصـلاح نظامنامـه صنـدوق ارزی و ریالـی توسـط نماینـده صنـدوق مطـرح شـد، بـه نحـوی کـه بـرای یـک طـرح امــکان اســتفاده از هــر دو نــوع تســهیلات ارزی و ریالــی فراهــم شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.