احتمال خاموشی برق در تابستان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

مدیرعامـل توانیـر بـا اشـاره بـه دو نگرانـی بابـت افزایـش مصـرف بـرق، بـه مشـترکان پرمصـرف هشـدار داد در صـورت مصـرف بیـش از حـد، بهـای بـرق مصرفـی آنهـا تصاعـدی افزایـش خواهـد یافـت.

آرش کـردی بـا تأکیـد بـر اینکـه سـالانه حـدود 17 تـا 18 هـزار مـگاوات از مصـرف بـرق در زمـان پیـک تابسـتان ناشـی از مصـرف وسـایل سرمایشـی اســت افــزود: امســال نیــز پیــش بینــی میکنیــم همیــن میــزان مصــرف بخاط ـر اس ـتفاده از وس ـایل سرمایش ـی داش ـته باش ـیم.

وی بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف بــرای گــذر از تابســتان اشــاره کــرد و گفــت: بــا رعایــت توصیههــای ســاده میتوانیــم بــه اقتصــاد خانــواده و هــم اقتص ـاد مل ـی کم ـک کنی ـم.

مدیرعامــل توانیــر ادامــه داد: اوج مصــرف بــرق در تابســتان پارســال حـدود 53 هـزار مـگاوات بـوده و اگـر مدیریـت مصـرف نداشـتیم میتوانسـت بــه ۵۵ تــا ۶۵ هــزار مــگاوات برســد امســال نیــز پیــش بینــی میکنیــم اوج مصـرف بـه ۴۵ هـزار مـگاوات برسـد کـه بایـد حـدود ۵ هـزار مـگاوات مدیریت مص ـرف داش ـته باش ـیم در غی ـر ای ـن ص ـورت دچ ـار محدودی ـت میش ـویم.

کـردی گفـت: پارسـال بـا 4800 صنعـت مختلـف قـرارداد همـکاری در قالـب اجـرای دو طـرح تعطیـلات و تعمیـرات و ذخیـره عملیاتـی بسـتیم کـه نزدیـک بـه 1500 مـگاوات مدیریـت مصـرف انجـام شـد کـه 900 مـگاوات آن در بخـش طـرح تعطیـلات و تعمیـرات و 600 مـگاوات دیگـر بـا اجـرای طـرح ذخیـره عملیاتـی صـورت گرفـت.

وی افــزود: امســال نیــز بخــش صنعــت میتوانــد 1500 تــا 2000 مــگاوات بــا مدیریــت مصــرف بــه شــبکه کمــک کنــد کــه قــرارداد 1000 مــگاوات آن در ایــن بخــش بســته شــده اســت.

مدیـر عامـل توانیـر ادامـه داد: بـر اسـاس طـرح ذخیـره عملیاتی سـاعت کار جابجـا و بـه سـاعات غیرپیـک (کـم بـاری و میـان بـاری) منتقـل میشـود و صنایعــی کــه اعــلام آمادگــی میکننــد و قــرارداد مینویســند بابــت آن پــاداش دریافــت میکننــد.

کــردی گفــت: پارســال 140 میلیــارد تومــان بــه صنایــع و بیــش از 10 میلیــارد تومــان بــه بخــش کشــاورزی پــاداش پرداخــت شــد.

وی افــزود: پارســال 43 هــزار مشــترک کشــاورزی از جابجایــی بــار اســتقبال کردنــد کــه امیدواریــم امســال بــه 50 هــزار مشــترک برســد.

مدیرعام ـل توانی ـر ادام ـه داد: مش ـترکان کش ـاورزی ک ـه مصرفش ـان را از س ـاعت 12 ت ـا ۴ بع ـد از ظه ـر ب ـه س ـاعتهای دیگ ـر منتق ـل کنن ـد، ب ـرق 20 سـاعت دیگـر روز بـرای آنهـا رایـگان خواهـد بـود کـه ایـن طـرح هـر سـال از 15 خـرداد تـا 15 شـهریور اجـرا میشـود.

ک ـردی اف ـزود: در بخ ـش اداری و عموم ـی ب ـه هیئ ـت وزی ـران پیش ـنهاد دادیـم بـرای ادارات و نهادهـای دولتـی ملـزم بـه ده درصـد کاهـش مصـرف شـوند در حالیکـه در سـالهای گذشـته ایـن موضـوع اختیـاری بـوده اسـت کـه امیدواریـم هرچـه سـریعتر ایـن پیشـنهاد مصـوب شـود.

وی ادامــه داد: پارســال 500 مشــترک در ایــن بخشهــا جــذب کردیــم در حالیکـه بخـش دولتـی بایـد در کاهـش مصـرف و مصـرف درسـت پیشـتاز شـود و الگـوی سـایر مشـترکان باشـد.

مدیرعامـل توانیـر تأکیـد کـرد: بخـش صنعـت و خانگـی کـه هرکـدام بـه ترتیـب 32 و 33 درصـد مصـرف بـرق را دارنـد میتواننـد بـا مدیریـت مصـرف در زمـان پیـک هرکـدام 2000 مـگاوات بـا مدیریـت مصـرف بـه صنعـت بـرق کمـک کننـد.

کــردی اضافــه کــرد: بخــش کشــاورزی و واحدهــای خــود تأمیــن نیــز میتواننــد 1000 مــگاوات مدیریــت مصــرف انجــام دهــد.

وی تأکیـد کـرد: در صـدد هسـتیم ادارات دولتـی کـه مولدهـای تولیـدی دارنــد را موظــف کنیــم ت ـا مولدهــای خــود را در زمــان پیــک تابســتان وارد مـدار کننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.