کشف منشأ جتهای خورشیدی با استفاده از شبیهسازی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، دانشــمندان منشــأ جتهــای ســرکش را کــه از ســطح خورشــید فــوران میکننــد، کشــف کردنــد.

طــول ایــن جتهــا معمــولا قبــل از انفجــار بــه 9 هــزار و 656 کیلومتــر می ر ســد .

بنــا بــر اعــلام ناســا، میلیونهــا جــت موســوم بــه اســپیکولها و متشـکل از مـواد خورشـیدی در هـر بـار شـکل میگیرنـد و بـا سـرعت 96.56 کیلومتــر بــر ثانیــه فــوران میکننــد.

شبیهسـازی رایانـهای دانشـمندان ایـن پدیـده را در جزییـات بیسـابقه مدلبنـدی کـرده و نشـان میدهـد ذرات خنثـی در شـکلگیری ایـن جتهـا نقــش کلیــدی ایفــا میکننــد. ایــن ذرات در واقــع، بــه ایــن جتهــا نوعــی قـدرت شـناوری میدهنـد تـا انـرژی مغناطیسـی را حمـل کننـد.

بـه گفتـه جـوان مارتینز-سـیکورا ‪،)-XDQ 0DUWLQH]-6\NRUD(‬ رهبـر ارشـد ایـن مطالعـه و فیزیکـدان خورشـیدی شـرکت لاکهیـد مارتیـن، معمـولا میدانهــای مغناطیســی بــه شــدت بــه ذرات بــاردار وابســتهاند، بــا ایــن حــال تیــم علمــی دریافــت صرفــا وجــود ایــن ذرات بــاردار، میدانهــای مغناطیســی را ایســتا میکنــد و بنابرایــن ایــن میدانهــا نمیتواننــد فراتــر از س ـطح خورش ـید پی ـش برون ـد.

شبیهســازی فیزیکدانــان حاضــر در ایــن مطالعــه نشــان داد زمانــی کــه ذرات خنثــی بــه ایــن میــدان اضافــه میشــود، آنهــا آزادانهتــر حرکــت می کننــد .

ایــن محققــان از طیفســنج تصویربــرداری ناحیــه رابــط ),5,6( و یــک تلســکوپ خورشــیدی بــا طــول یــک متــر ســاخت کشــور ســوئد بــرای انجــام مشــاهدات خــود اســتفاده کردنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.