میزان صادرات، مالک ارزیابی واحدهای تولیدی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در دومیــن نشســت تخصصــی برنامــه توســعه صــادرات غیــر نفتــی ســال 1396 مــلاک ارزیابــی واحدهــا را صرفــا صـادرات عنـوان کـرد و بـر رفـع مشـکلات صادراتـی در حـوزه صنایـع معدنی، فلــزی، شــیمیایی، غذایــی، نســاجی، لــوازم خانگــی، ماشــین ســازی و خــودرو و بــرق و الکترونیــک تأکیــد کــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه تحلیلــی خبــری بانــک و صنعــت ، مهنـدس نعمـت زاده بـا تأکیـد بـر اینکـه واحدهـا بایـد برنامـه روشـنی بـرای افزایـش صـادرات و رسـوخ بـر بازارهـای بیـن المللـی داشـته باشـند، اظهـار داشـت: بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای جدیـد الزامـی اسـت معضـلات حـوزه صـادرات رفـع گـردد.

وی ب ـا تأکی ـد ب ـر اس ـتفاده از مدی ـران موف ـق در عرص ـه ص ـادرات اظه ـار ک ـرد: نف ـوذ ب ـه بازاره ـای جدی ـد نیازمن ـد اف ـراد متخص ـص و ب ـا تجرب ـه م ـی باشـد و افـزود: برپایـی نمایشـگاه در کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه و ارتبـاط تنگاتنــگ بــا ســازندگانی کــه در کشــورهای مختلــف در زمینــه صــادرات فعالی ـت م ـی کنن ـد در ام ـر ص ـادرات تأثیرگ ـذار اس ـت.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن بیــان نقطــه نظــرات تخصصــی خــود در بخشهــای مختلــف بــه اســتماع گــزارش مدیــران در خصــوص برنامــه و عملکــرد صــادرات دفاتــر صنایــع معدنــی، فلــزی، شــیمیایی، غذایــی، نســاجی، لــوازم خانگــی، ماشــین ســازی و خــودرو و بــرق و الکترونیــک در دوماهــه اول امســال و مقایســه ایــن ارقــام بــا مــدت مشــابه ســال پیــش پرداخــت.

براســاس گــزارش مدیــران وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت طــی دو ماهــه اول امســال برنامــه صــادرات در بخشهــای مختلــف بــه شــرح ذیــل بــوده اســت .

در بخــش لــوازم خانگــی در دو ماهــه اول امســال 197.5 میلیــون دلار صـادرات انجـام شـده اسـت کـه 76 درصـد برنامـه محقـق شـده چنانکـه در دو ماه ـه اول امس ـال از لح ـاظ ارزش ـی ص ـادرات ل ـوازم خانگ ـی 150.3 میلی ـون دلار بــوده کــه نســبت بــه ارزش صــادرات مــدت مشــابه ســال گذشــته کــه 141.5 میلیـون دلار بـوده اسـت بـا میـزان 6 درصـد رشـد روبـرو شـده اسـت .

همچنیـن برنامـه صـادرات دو ماهـه سـال 96 صنعـت نسـاجی و پوشـاک 233 میلیــون دلار بــوده اســت کــه از لحــاظ ارزشــی بــا 3 درصــد رشــد و از لحـاظ وزنـی بـا 2 درصـد کاهـش روبـرو بـوده اسـت .

برنامــه مجمــوع معــدن و صنایــع معدنــی طــی دو ماهــه اول امســال 378میلیـون دلار صـادرات بـوده اسـت کـه درصـد تحقـق برنامـه 117 درصـد ب ـوده اس ـت.

در حــوزه صنایــع غذایــی در دوماهــه اول امســال ارزش صــادرات 400 میلیـون دلار بـوده کـه 10 درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل داش ـته و درص ـد تحق ـق برنام ـه ص ـادرات دو ماه ـه در ای ـن ح ـوزه 78 درص ـد ب ـوده اس ـت.

در حـوزه صنایـع آرایشـی و بهداشـتی ارزش صـادرات دو مـاه 32 میلیون دلار بـوده کـه 13 درصـد کاهـش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل داشـته و 64 درصـد برنامـه طـی دو ماهـه محقـق شـده اسـت.

ارزش ص ـادرات دو ماه ـه صنای ـع داروی ـی 18 میلی ـون دلار ب ـوده ک ـه 17 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد داشـته و 48 درصـد برنامـه تحقـق یافتـه اسـت.

ایـن گـزارش حاکیسـت، میـزان صـادرات دو ماهـه دفتـر صنایـع ماشـین سـازی و تجهیـزات و پایـش 9/74 میلیـون دلار بـوده کـه 9/127 درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته داشـته و 9/74 درصـد برنامـه محقـق شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.