صنعت نساجی ایران همچنان از بخشهای اشتغالزاست

Elm va Sanat Rooz - - نساجی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

در حــال حاضــر صنعــت پوشــاک بــه پردرآمدتریــن صنعــت در دنیــا تبدیــل شــده، بهطــوری کــه برندهــای معتبــر روزانــه بــا تأســیس و افتتــاح فروشــگاههای بــزرگ خــود در نقــاط مختلــف جهــان بــه خودنمایــی پرداختــه و درآمدزایــی خــود را بــا ارایــه باکیفیتتریــن پوشــاک بــه مــردم جهــان افزایــش میدهنــد.

در ایــران نیــز قدمــت صنعــت پوشــاک بــه زمانهــای خیلــی دور بــاز میگـردد کـه بـا توجـه بـه ایـن قدمـت کـه بازگـو شـد، در حـال حاضـر بایـد در ردیــف برندهــای معتبــر جهانــی بــوده و تولیــد داخلــی سروســامان داشـته باشـد، امـا متأسـفانه نسـاجی و پوشـاک ایـران در چنـد سـال اخیـر دســتخوش فــراز و نشــیبهایی شــده اســت. از جملــه موضوعاتــی کــه در سـالیان گذشـته صنعـت نسـاجی و پوشـاک ایـران بـا آن دسـت و پنجـه نـرم کـرده، میـزان واردات از طریـق رسـمی یـا بـه صـورت غیرقانونـی اسـت کـه متأسـفانه تولیدکننـدگان داخـل کشـور پـس از گذشـت ایـن همـه سـال، بـاز ه ـم از آم ـار ب ـالای قاچ ـاق در ای ـن محص ـولات نالانن ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از کســب و کار، یکــی از دلایــل بــالا بــودن میــزان قاچــاق در پوشــاک و پارچــه را میتــوان تعرفههــای غیرمنطقــی در ایــن حــوزه دانســت، هرچنــد کــه تولیدکننــدگان معتقدنــد نبایــد تعرفــه واردات کاهــش یابــد، امــا خــواه ناخــواه بــالا بــودن تعرفــه واردات از دیگــر جهــات بــه صنعــت داخلــی ضربــه میزنــد.

ایــن در حالیســت کــه چنــدی پیــش و در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی، رییــس اتحادیــه پوشــاک از الزامیشــدن کدگــذاری پوشــاک وارداتـی از کشـور مبـدأ خبـر داده اسـت. ابوالقاسـم شـیرازی بـا ابـراز اینکـه اج ـرای ای ـن ط ـرح قاچ ـاق را از بی ـن خواه ـد ب ـرد، اف ـزود: ط ـرح کدگ ـذاری پوشــاک بــهزودی اجرایــی و پوشــاک وارداتــی قابــل رهگیــری و شناســایی خواهــد شــد.

وی کدگــذاری پوشــاک را در مرحلــه بعــد بــرای تولیــدات داخلــی نیــز قابـل اجـرا دانسـت و ادامـه داد: بـا کدگـذاری کالای داخلـی تولیدکننـدگان معتبــر نیــز مشــخص خواهنــد شــد. رییــس اتحادیــه پوشــاک بــا یــادآوری برخــورد جــدی بــا فعالیــت کولهبرهــا، گذرهــای مــرزی و تهلنجیهــا در گمـرک گفـت: تمـام روزنههـای ورود کالای قاچـاق بـا ایـن فعالیتهـا بسـته و از عرض ـه اینگون ـه کالاه ـا جلوگی ـری خواه ـد ش ـد.

شـیرازی بـا اشـاره بـه امضـای تفاهمنامـه بیـن مناطـق آزاد و گمـرکات کشــور افــزود: از ایــن پــس گمــرک در مناطــق آزاد نیــز حضــور خواهــد داشــت. وی واردات رســمی پوشــاک را در ســال گذشــته 40 میلیــون دلار دانسـت و گفـت: ایـن در حالیسـت کـه فقـط از منطقـه آزاد ارس 60 میلیـون دلار و از مــرز ماکــو 70 میلیــون دلار پوشــاک قاچــاق وارد شــده اســت.

رییــس اتحادیــه پوشــاک؛ واردات قانونــی چمدانــی بــرای مســافران مناطــق آزاد را معــادل 80 دلار اعــلام کــرد و افــزود: از 25 اســفند تــا 3 فروردیـن بیـش از 500 هـزار مسـافر در ایـن مناطـق تـردد کردنـد کـه هـر نفـر از امـکان واردات پوشـاک تـا 10 هـزار دلار برخـوردار بـوده اسـت. شـیرازی ب ـا اعــلام برداش ـته ش ـدن تخفیفه ـای اعمالش ـده ب ـرای پوش ـاک واردات ـی از ترکیـه گفـت: ایـن کار سـبب افزایـش امنیـت بـرای تولیدکننـدگان پوشـاک و ایجـاد زمینـه اشـتغال خواهـد شـد.

وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح سیســتمی شــدن اظهارنامــه پوشــاک افــزود: ورود وزنــی پوشــاک نیــز متوقــف شــده و ایــن کالا بایــد بهصــورت عــددی قیمتگــذاری شــود. رییــس اتحادیــه پوشــاک بــا اشــاره بــه صــدور گواهـی بازرسـی کالا در گمـرکات کشـور گفـت: بـا اجـرای ایـن طـرح امـکان واردات فلــهای پوشــاک از بیــن مــیرود.

در همیـن زمینـه دبیـرکل کانـون انجمنهـای صنفـی کارگـران کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه قاچـاق کالا پـدر تولیـد را درآورده اسـت، گفـت: مسـوولان شـعار حمایـت میدهنـد ولـی عمـل نمیکننـد. قیمـت بهـا دادن بـه واردات بیـکاری کارگـران ایرانـی اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.