معرفی رشته «نساجی عمومی»

Elm va Sanat Rooz - - نساجی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

فارغالتحصیــلان رشــته «نســاجی عمومــی» میتواننــد در تمــام کارگاههــای ریســندگی، بافندگــی، کارگاههــای رنگــرزی، چــاپ پارچــه، مقدمــات بافندگــی و آزمایشــگاه فیزیــک نســاجی مشــغول بــه کار شــوند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، رشــته «نســاجی عمومــی» در زمینــه صنعــت از گــروه مــواد و فــرآوری قــرار دارد.

امــروز هــر کســی پــا بــه دنیــا میگــذارد، مهمتریــن نیــاز او بعــد از تغذیـه، پوشـاک اسـت کـه بـه نوعـی مجبـور اسـت از آن اسـتفاده کنـد و در طــول دوران زندگــی احتیــاج بــه آن دارد.

پوشـاک نیـازی همیشـگی اسـت و از طرفـی بـه دلیـل تغییـر و تحولاتـی کـه در نـوع پوشـش بشـری بـه وجـود میآیـد، بایـد از کیفیـت بسـیار بالایـی برخـوردار باشـد.

اســتاندارد مهارتهایــی کــه هنرجویــان در هنرســتانهای کاردانــش آمــوزش میبیننــد: 1ـ کارور ماشین نیم تاب (فلایر) 2ـ کارور ماشین تمام تاب (رینگ) 3ـ کارور ماشین بافندگی بدون ماکو (واترجت) 4ـ کارور ماشین بافندگی بدون ماکو (راپیری) 5ـ الیافشناسی صنایع 6ـ مکانیک ماشین بافندگی ماکویی هنرجوی ـان میتوانن ـد پ ـس از پای ـان تحصی ـل در زمینهه ـای ش ـغلی در کارگاههــای ریســندگی پنبــهای و پشــمی، طــراح بافــت پارچــه کارگاه بافندگــی، اپراتــور ماشــینهای چــاپ، کارگاه بافندگــی نســاجی، کار بــا ماشـینهای ریسـندگی، بافندگـی، حلاجـی کار رینـگ، رینـگ تمـام تـاب، رنگــرزی الیــاف طبیعــی، شــناخت چــاپ الیــاف طبیعــی مشــغول بــه کار شــوند.

زمینــه شــغلی فارغالتحصیــلان گرایــش نســاجی عمومــی در تمــام کارگاههــای ریســندگی، بافندگــی، کارگاههــای رنگــرزی، چــاپ پارچــه، مقدمـات بافندگـی، آزمایشـگاه فیزیـک نسـاجی، بافندگـی تـاری و پـولادی، بافندگـی حلقـوی، طـراح بافـت پارچـه، رنگـرزی کالا، پروتئینی، سـلولوزی، اپرات ـور ماش ـینهای چ ـاپ، کالای پش ـمی، ابریش ـمی، مصنوع ـی، مخل ـوط ...و اســت.

رشــتههای دانشــگاهی متناســب بــا رشــته نســاجی عمومــی شــامل تکنولــوژی و نســاجی، شــیمی نســاجی و علــوم الیــاف، کاردانــی فنــی نســاجی، شــیمی نســاجی و رنگــرزی، مهندســی نســاجی اســت.

رشـته «نسـاجی عمومـی» دارای 105 سـاعت آمـوزش اسـت کـه شـامل 42 ســاعت دروس عمومــی 4 ســاعت شایســتگیهای پایــه، 48 ســاعت شایســتگیهای فنــی، 2 ســاعت شایســتگیهای کارگاهــی و 9 ســاعت شایســتگیهای غیرفنــی اســت.

اســتاندارد مهــارت و درس ایــن رشــته شــامل «شــیمی متشــکل از 2 واحـد نظـری»، «ریاضـی ۱ متشـکل از 2 واحـد نظـری»، «کارور ماشـین نیـم تاب(فلایــر) متشــکل از 3 واحــد نظــری و 3 واحــد عملــی»، «کارور ماشــین تمــام تاب(رینــگ) متشــکل از 3 واحــد نظــری و 3 واحــد عملــی»، «کارور ماشــین بافندگــی بــدون ماکــو (واترجــت) متشــکل از 3 واحــد نظــری و 4 واحــد عملــی»، «کارور ماشــین بافندگــی بــدون ماکــو (راپیــری) متشــکل از 3 واحــد نظــری و 4 واحــد عملــی»، «الیافشناســی صنایــع متشــکل از یـک واحـد نظـری و 2 واحـد عملـی»، «مکانیـک ماشـین بافندگـی ماکویـی متشـکل از 2 واحـد نظـری و 6 واحـد عملـی» و «کارورزی متشـکل از 4 واحـد عملــی» اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.