احیا کارخانجات نساجی فخر ایران در البرز

Elm va Sanat Rooz - - نساجی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان البــرز بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه کارخانجــات فخــر ایــران بــا 2 شــهرک نســاجی احیــا میشــود، گفــت: مشــکلات ایــن مجمــوع بررسـی و مشـکلات احصـا شـده و بـا طـرح هایـی کــه از مــدت هــا پیــش در دســتور کار اســت، درصــدد احیــا ایــن واحدهــا هســتیم.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، ایــرج موفـق افـزود: مجموعـه کارخانجـات فخـر ایـران در صــورت راه انــدازی دوبــاره اشــتغال زایــی قابــل توجهــی خواهــد داشــت کــه بــا ایــن امــر رش ـد بالای ـی در ایج ـاد اش ـتغال اس ـتان خواهی ـم داشــت.

وی افـزود: جلسـه ای در کارخانـه فخـر ایـران برگــزار شــد کــه پــس از آن نیــز از رونــد امــور بازدیــدی صــورت گرفــت و مقــرر شــد امســال

احیــا کارخانــه اجرایــی و عملیاتــی شــود.

موفــق بــا اشــاره بــه اینکــه 80 هکتــار بــرای ایج ـاد دو ش ـهرک نس ـاجی در نظ ـر گرفت ـه ش ـده، خاطرنشــان کــرد: ســرمایه گــذاری بــرای احیــا ایـن طـرح هنـوز بـه طـور دقیـق مشـخص نیسـت ولـی مسـاعدت دولـت و بخـش خصوصـی در ایـن رابطــه وجــود دارد.

موفــق افــزود: ســال گذشــته ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت البــرز توفیقــات ارزشـمندی را کسـب کـرد و امسـال نیـز بـا برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه درصـد ارتقـا صنایـع، معــادن و تجــارت اســتان هســتیم.

وی بـا بیـان اینکـه سـامانه بهیـن یـاب 6 هزار طـرح بـالای 60 درصـد پیشـرفت را احصـا کـرده، گف ـت: ب ـرای اصن ـاف تولی ـدی نی ـز برنام ـه های ـی در دســتور کار قــرار دارد و بســته حمایــت از صنــوف تولیــدی را در نظــر داریــم.

موفــق بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی لکــه هـای صنعتـی در البـرز از اهـم امـور ایـن سـازمان اسـت، افـزود: بـر ایـن اسـاس بـه دنبـال تعامـل بیشـتر بـا سـایر دسـتگاه هـای مرتبـط بـا ایـن امـر هسـتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.