تراز منفی تجاری صنعت نساجی در سال 95

Elm va Sanat Rooz - - نساجی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

صنعـت نسـاجی، سـال 1395 را نیـز بـا تـراز منفـی در بخـش بازرگانـی و تجـارت سـپری کـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری آرمـان اقتصـادی، علیرضـا حائـری، دبیـر سـابق انجمـن صنایـع نسـاجی در یادداشـتی بـه تحلیـل تـراز تجـاری ایـن صنعـت در سـال گذشـته پرداختـه اسـت: در حالیکـه مجمـوع صــادرات محصــولات ایــن صنعــت در ســال 1395 اندکــی بیــش از 600 میلیــون دلار میباشــد، لیکــن واردات آن در همیــن مــدت بــه بیــش از 1 میلیــارد و ششــصد میلیــون دلار رســیده اســت کــه تــرازی منفــی را بــرای ای ـن صنع ـت در س ـال 95 رق ـم زده اس ـت.

صـادرات ایـن صنعـت در حالـی چنـد سـالی اسـت که حـول و حـوش 600 تـا 700 میلیـون دلار نوسـان دارد کـه بـر مبنـای هـدف گـذاری انجـام شـده در برنامـه راهبـردی وزارت صنعـت کـه در سـال 94 رونمایـی گردیـد، قـرار اسـت کـه ارزش ایـن صـادرات تـا سـال 1404 بـه رقـم 3 میلیـارد دلار برسـد، لیکـن بـه نظـر نمیرسـد کـه برنامـه مدونـی بـرای حصـول بـه ایـن هـدف کـه خیلـی هـم جـاه طلبانـه بـه نظـر نمیرسـد، تدویـن و در دسـت اجـرا باشـد.

مجمــوع کل صــادرات صنایــع نســاجی در ســال 1395 بالــغ بــر 620 میلیـون دلار اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بـا یـک درصـد رشــد روبــرو بــوده اســت .

طب ـق روال س ـال ه ـای اخی ـر، کفپ ـوش ه ـا ب ـا ارزش صادرات ـی ح ـدود 280 میلیـون دلار کـه 45 درصـد ارزش کل صـادرات محصـولات نسـاجی را شـامل میگـردد، صدرنشـین صـادرات محصـولات صنایـع نسـاجی میباشـد کـه ایـن نشـان دهنـده رشـد و توسـعه مطلـوب ایـن رشـته صنعتـی در کشـور میباشـد، هرچنـد کـه ظرفیـت تولیـد و صـادرات ایـن محصـول بسـیار فراتـر از ایـن مقـدار میباشـد.

صـادرات انـواع پوشـاک نیـز با حـدود 50 میلیـون دلار، سـهمی 8 درصدی از کل صـادرات نسـاجی دارد کـه بـا هـدف اعـلام شـده یـک میلیـارد دلاری در افـق 1404 بسـیار فاصلـه داشـته و تقریبـا غیـر قابـل حصـول بـه نظـر میرسـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.