تولید انبوه خودروهای برقی در اندونزی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

اندونــزی بــه عنــوان پرجمعیــت تریــن کشــور اســلامی کــه خواســتار دســتیابی بــه توســعه پایــدار اســت بــا توجــه بــه منابــع محــدود انــرژی در تـلاش اسـت بـا تولیـد انبـوه خودروهـای برقـی ضمـن پیمـودن مسـیر توسـعه از مزایــای محیــط زیســتی ایــن قبیــل خودروهــا برخــوردار شــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، تولیــد خــودرو برقــی در اندونــزی همچـون بسـیاری از کشـورهای جهـان توجـه علاقمنـدان بـه ایـن صنعـت را ب ـه خ ـود جل ـب ک ـرده اس ـت.

تولیــد ایــن قبیــل خودروهــا نیازمنــد حمایــت هــای دولتــی و پذیــرش جامعـه اسـت و در اندونـزی نیـز تولیـد و گرفتـن مجـوز خودروهـای برقـی بـا مشــکلاتی دســت و پنجــه نــرم میکنــد.

در ایــن میــان امــا از برخــی خورودهــای برقــی از قبیــل ســلو و جندهیــس کــه از ویژگــی هــای خوبــی جهــت ادامــه مســیر تکامــل ایــن قبیــل خودروهــا برخــوردار بــوده انــد، بیشــتر اســتقبال شــده و برخــی امیدوارنــد ایــن خودروهــا بتواننــد در اندونــزی انگیــزه ای بــرای تولیــد خــودروی برقــی ملــی در ایــن کشــور باشــند.

در واقـع اندونـزی بـه برخـی از خودروهـای برقـی ایـن کشـور کـه آمـاده بهـره بـرداری هسـتند بـا ایـن عنـوان کـه آزمایـش هـای آلایندگـی هـوا را نگذارنــده انــد، مجــوز ادامــه فعالیــت نمــی دهــد، در حالــی کــه برخــی از مـدل هـای ایـن قبیـل خودروهـا در کشـورهای دیگـر مجـوز آلاینـده هـا را دریافـت کـرده انـد.

دلایلــی کــه خودروهــای برقــی در اندونــزی از محبوبیــت برخــوردار نیســتند را میتــوان در قیمــت بــالای ایــن خودروهــا در مقایســه بــا خودروهــای معمولــی، نیــاز بــه نگهــداری بیشــتر و نبــود مراکــز خدمــات کافــی دانســت.

نبـود ایسـتگاه هـای کافـی بـرای شـارژ ایـن قبیـل خودروهـا، مـدت زمان طولانـی کـه بایـد صـرف شـارژ باطـری خـودرو شـود و رایـج نبـودن ایـن قبیـل خودروهــا و ترجیــح مشــتریان بــه خودروهــای معمولــی از دیگــر مشــکلات ایـن صنعـت در اندونـزی اسـت.

اگرچـه اندونـزی از سـال هـا پیـش تـلاش کـرده اسـت خودروهـای برقـی را توسـعه داده و خـود را بـه یکـی از پیشـروهای منطقـه در ایـن صنعـت تبدل کنـد امـا آمیـزه ای از مشـکلات دولتـی و افـکار عمومـی در خصـوص اسـتفاده از ایـن خودرهـا دسـت انـداز بزرگـی در مسـیر توسـعه خودروهـای برقـی ایـن کشـور ایجـاد کـرده اسـت.

بـه رغـم ایـن قبیـل دسـت اندازهـا، برخـی مقامـات اندونـزی بـا توجـه به تخصـص خـود بـر توسـعه خودروهـای برقـی تأکیـد دارنـد، حتـی در مـواردی بــا تخطــی از قانــون بــه دنبــال همــوار کــردن مســیر توســعه ایــن قبیــل خودروهـا بـوده انـد.

از جملـه ایـن تخطـی هـای قانونـی میتـوان بـه نمونـه ای اشـاره کـرد کـه یکــی از مقامــات دولتــی اندونــزی بــا یکــی از ایــن خودروهــا بــه صــورت آزمایشــی بــا ســرعت 240 کیلومتــر در ســاعت رانندگــی کــرد.

در دولـت پیشـین اندونـزی داهـلان ایسـکان وزیـر بنـگاه هـای دولتـی بـا رانندگـی بـا یـک خـودرو برقـی بـا نـام توکاکسـی )78&8;,( بـا هـدف آزمایـش رانندگـی در یکـی از جـاده عمومـی ایـن کشـور بـا پـلاک غیرواقعـی بـا سـرعت بـالا رانندگـی کـرد کـه در نهایـت بـه صخـره ای در جـاوای شـرقی برخـورد کـرد.

ایـن خـودرو کـه توسـط محققـان داخلـی ایـن کشـور طراحـی و سـاخته شــده بــود بــا یــک باطــری کامــل مــی توانســت بــا ســرعت 240 کیلومتــری مسـافت 300 کیلومتـری را بپیمایـد. باطـری کامـلا خالـی ایـن خـودور مـی توانسـت در عـرض چهـار سـاعت بـه طـور کامـل شـارژ شـود.

محمـد نصیـر وزیـر آمـوزش اندونـزی سـال 2015 عنـوان کـرده بـود کـه خــودرو ملــی اندونــزی یــک خــودرو برقــی خواهــد بــود. براســاس برخــی گـزارش هـا قـرار بـود تـا پایـان همـان سـال آزمایـش ایـن خـودرو کـه بـه طـور کامـل از انـرژی الکتریسـته اسـتفاده مـی کـرد، بـه پایـان برسـد.

اگرچـه اندونـزی تاکنـون موفـق بـه تولیـد خودروهـای برقـی شـده اسـت، امـا همچنـان 100 درصـد قطعـات مـورد نیـاز ایـن خودروهـا در ایـن کشـور تولیـد نمـی شـود.

در اندونـزی همچنیـن در حـال حاضـر امـکان تولیـد انبـوه خودروهـای برقــی وجــود نــدارد و مقامــات ایــن کشــور بــر ایــن باورنــد کــه بــا گذشــت 9 مرحلــه میتــوان بــه فرآینــد تولیــد انبــوه ایــن خودروهــا دســت یافــت.

مراحــل اول تــا ششــم کــه در ایــن کشــور تاکنــون طــی شــده شــامل شـناخت ظرفیـت هـا و توسـعه شـکل اولیـه و آزمایـش ایـن قبیـل خودروهـا اســت و مراحــل هفتــم تــا نهــم آن شــامل آزمایــش آن در آزمایشــگاه هــا و آزمایـش میدانـی و در نهایـت انتقـال بـه کارخانجـات بـه منظـور تولیـد انبـوه اس ـت.

در واقـع دولـت ایـن کشـور تولیـد 10 هـزار دسـتگاه خـودرو برقـی را در سـال 2014 هـدف قـرار داده بـود کـه بـه دلایـل طـی نکـردن سـطوح مختلف، ایـن هـدف بـه تاخیـر افتـاد و اکنـون هشـتمین مرحلـه در حـال انجـام اسـت.

بـا ایـن وجـود، بـازار مسـتعد اندونـزی بـرای خودروهـا برقـی نیـاز خـود را از خـارج تأمیـن میکنـد و در صورتـی کـه دولـت نتوانـد نیازهـای خـود را بـا تکیــه بــر تولیــدات داخلــی تأمیــن نمایــد، جــاده هــای ایــن کشــور میزبــان خودروهـای برقـی خارجـی خواهنـد بـود.

بـه عنـوان مثـال، قـرار اسـت خـودروی برقـی تسـلا مـدل ایکـس از مـاه جـاری وارد بـازار اندونزی شـود.

تســلا مــدل ایکــس نــام نوعــی خــودروی برقــی و نخســتین محصــول چهـار در شاسـی بلنـد شـرکت تسـلا موتـورز اسـت. نـام آن از نـام نیکـولا تسـلا مختـرع صربسـتانی-آمریکایی موتورهـای بـرق متنـاوب گرفتـه شـده اسـت. تاریـخ تحویـل اولیـن نمونـه آن مـاه ژوئیـه 2014 اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.