مهمترین دغدغه خودروسازان و وزارت صنعت چیست؟

Elm va Sanat Rooz - - خودرو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گــروه نــگاه پارلمـان بـه شـهر تهرانـی نیـوز؛ عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـلامی اعـلام کــرد: امــروز مهمتریــن دغدغــه خودروســازان و وزارت صنعــت و معــدن بایــد کســب تکنولــوژی و کاهــش مونتــاژکاری در صنعــت خــودرو باشــد بــی تردیــد حرکــت در ایــن مســیر اســت کــه میتوانــد ســیر صعــودی رونــق در ایــن صنعــت را بــه دنبــال داشــته باشــد.

رضــا انصــاری بــا توجــه بــه رونــد تولیــد محصولاتــی بــا درصــد کمــی از داخلــی ســازی اظهــار داشــت: اهتمــام خودروســازان بــرای خـروج از جریـان مونتـاژکاری ضمـن ایجـاد رقابت پذیــری خودروســازان در بازارهــای بینالمللــی و ارزآوری مناس ـب ب ـرای کش ـور، مس ـلما اقتص ـاد کشــور را نیــز مقــاوم تــر خواهــد نمــود.

وی تصریــح کــرد: بــی تردیــد نگاهــی کــه یکسـوی آن ارتقـاء توانمنـدی هـا و سـوی دیگـر آن دســتیابی بــه تجــارب شــرکتهای موفــق جهانــی باشــد صنعــت خــودرو ایــران در مســیر پیشــرفت قــرار خواهــد داد.

وی بــا ابــراز تأســف از جریــان ورود تکنولـوژی هـای جدیـد بـه خودروسـازی ایـران تأکیــد کــرد: متأســفانه در ایــن ســال هــا تکنولـوژی بـه معنـای واقعـی بـه صنعـت خـودرو کشـور وارد نشـده و خودروسـازی ایـران سـالیان زیــادی اســت کــه بواســطه واردات محصــولات متضــرر میشــود از ایــن رو انتظــار مــی رود بــا آغــاز تولیــدات جدیــد توســط برخــی از شــرکتها، شــاهد ادامــه مونتــاژکاری و جریــان واردات توسـط خودروسـازان نبـوده و بـا سـرمایه گــذاری در حــوزه تکنولــوژی، شــرکتها بــه تعهداتشـان در خصـوص توسـعه داخلـی سـازی عمــل نماینــد.

وی افــزود: بایــد در بایــد در قراردادهــای خارجــی کــه صنعــت خــودرو منعقــد میشــود، پیوسـت انتقـال دانـش و تکنولـوژی و فـن آوری نیــز لحــاظ شــود. تــا تــوان طراحــی و تولیــد محصــولات در داخــل کشــور تقویــت شــود.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد جایــگاه تکنولـوژی و فـن آوری در صنعـت خـودرو ایـران مش ـخص ش ـود تصری ـح ک ـرد: قطع ـا ب ـا س ـرمایه گــذاری در حــوزه تحقیــق و توســعه و دســتیابی ب ـه دان ـش روز و بوم ـی س ـازی تکنول ـوژی ع ـلاوه بــر اینکــه میتــوان ارتقــاء کیفــی تولیــدات و رقابــت پذیــری در ایــن صنعــت را شــاهد بــود بلکــه در ایــن جریــان بــازار تولیــدات داخلــی از شــرایط کنونــی خــارج و رونــق خواهــد گرفــت.

نماینــده داراب و زریــن دشــت در مجلــس شــورای اســلامی اظهــار داشــت: متأســفانه بــی توجهــی بــه ب بــه حــوزه تحقیقــات و بومــی ســازی تکنولــوژی در صنعــت خــودرو ایــران، موجـب گردیـده تـا هـر گونـه در تغییـر و نوسـان در نــرخ ارز و مــواد اولیــه وارداتــی بــر بــازار و قیمــت خــودرو در ایــران تأثیــر بگــذارد.

انصـاری بـا اشـاره بـه اینکـه تکنولـوژی یکـی از عوام ـل کلی ـدی مزی ـت رقابت ـی اس ـت، اف ـزود: امــروز حلقــه مفقــوده صنعــت خــودرو ایــران نبــود سیاســت منســجم در ارتقــا توانمنــدی هــای صنعــت خــودرو اســت از ایــن رو بایــد در حوزههــای مختلفــی از جملــه سیاســتهای کلان تجــاری، صنعتــی و تحقیــق و توســعه، سیاس ـت منس ـجمی در کش ـور تدوی ـن و اجرای ـی شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.