انواع موتور در صنعت خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

از زمــان تولــد نخســتین خــودرو تاکنــون، موتورهــای فراوانــی بــرای دســتیابی بــه ایدهآلتریــن قــدرت در خودروهــا طراحــی شــده اســت کــه بــه انــواع گوناگونــی تقســیم میشــوند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اخبــار خــودرو، از زمــان تولــد نخســتین خــودرو تاکنــون، موتورهــای فراوانــی بــرای دســتیابی بــه ایدهآلتریــن قــدرت در خودروهــا طراحــی شــده اســت کــه بــه انــواع گوناگونــی تقســیم میشــوند. در ایــن میــان، چهــار موتــور در صنعــت خــودرو کاربــرد بیشــتری دارنــد کــه بــه معرفــی آنهــا میپردازیــم:

-1 موتـور خطـی (ردیفـی): ایـن موتورهـا از سـادهترین و متداولتریـن موتورهــای در حــال ســاخت کمپانیهــای خودروســازی هســتند. در موتورهـای مـدل خطـی کـه بـه آنهـا «ردیفـی» نیـز میگوینـد، سـیلندرها در یــک راســتا و پشــت ســر هــم قــرار گرفتهانــد تــا احتــراق شــکل گرفتــه در هــر ســیلندر، بهصــورت جداگانــه وارد میللنــگ شــود. بــه هــر میــزان تعــداد ســیلندرها افزایــش یابــد، قــدرت نیــز افــزوده میشــود. از نمونــه خودروهایــی کــه بــه ایــن نــوع موتورهــا مجهــز هســتند میتــوان بــه پیــکان، پــژو و پرایــد اشــاره کــرد. 2 - موتــور ویشــکل (خورجینــی): در ایــن موتورهــا ســیلندرها در دو ردیــف هســتند و اغلــب بــا یکدیگــر زاویــه 60 تــا 90 درجــهای دارنــد. شــکل ایــن موتورهــا بهگونــهای اســت کــه اگــر از جلــو بــه آن نــگاه کنیــد، مشــابه حــرف وی انگلیســی اســت. از مزیـت ایـن موتورهـا ایـن اسـت کـه تعـداد سـیلندر بیشـتر بـا طـول کمتـر موتــور اســت. ایــن موتورهــا معمــولا بــرای خودروهــای اســپرت بــا دور بــالا اســتفاده میشــوند کــه هزینــه ســاخت بالایــی دارنــد امــا در مقابــل اســتهلاک آنهــا نســبت بــه موتورهــای ردیفــی کمتــر اســت.3- موتــور خوابیــده: موتــور خوابیــده بــه موتــوری گفتــه میشــود کــه ســیلندرهای آن بهصـورت درجـه قـرار دارنـد و دقیقـا مقابـل هـم هسـتند. یعنـی ســیلندرها بهصــورت افقــی ســاخته میشــوند. بــه جــرات میتــوان گفــت ایــن موتورهــا یکــی از کماســتهلاکترین و پرقدرتتریــن موتورهــای ساختهشــده هســتند.

-4 موتــور : شــکل: ایــن مــدل هــم ماننــد موتورهــای ویشــکل هســتند کــه ســیلندرها بهصــورت مایــل مقابــل یکدیگــر قــرار گرفتهانــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در هــر ســمت دو ردیــف ســیلندر قــرار دارد. ایــن موتورهــا بــرای خودروهایــی اســتفاده میشــوند کــه تعــداد ســیلندرها بیشــتر از 12 عــدد باشــد. آرایــش ایــن موتورهــا بــه نــوآوری کمپانــی بوگاتـی بازمیگـردد کـه یـک موتـور ردیفـی را وسـط یـک موتـور ویشـکل قــرار داد تــا ســاختار ایــن موتورهــا شــبیه حــرف : انگلیســی شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.