مهمترین اولویت های دولت دوازدهم در صنعت خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـلامی بـا اشـاره بـه مهمتریـن اولویـت هـای دولـت دوازدهـم در صنعـت خـودرو گفـت: هـر چنـد خــط مشــی و برنامــه هــای دولــت یازدهــم در جهــت رشــد صنعــت خــودرو بسـیار مناسـب بـود امـا در دولـت دوازدهـم بایـد عـلاوه بـر سیاسـت گـذاری هـای کنونـی، رفـع موانـع حقوقـی پـس از برجــام نیــز در چهارچــوب برنامــه هــای دولـت قـرار گیـرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پــدال نیــوز، محمدرضــا نجفــی افــزود: در صورتــی کــه موانــع حقوقــی اجــرای برجــام رفــع گــردد رقابــت پذیــری در کلیــه صنایــع بــه طــور عــام و در صنعــت خودروســازی بــه طــور خــاص صــورت خواهــد گرفــت.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: بـا فراهـم ســازی زیرســاخت هــای توســعه در صنعـت خودروسـازی و ورود بـه بازارهای رقابتـی از طریـق رفـع موانـع تولیـد و بـه کارگیـری دانـش و تکنولـوژی هـای نویـن واسـتفاده از مـواد اولیـه بـا کیفیـت ،ســرمایه گــذاری هــای کلان در ایــن صنعــت امــکان پذیــر میشــود.

وی بـا بیـان اینکـه فراهـم سـازی زمینـه هـای دسترسـی بـه بازارهـای هــدف صنعــت خودروســازی در ایجــاد تعامــل ســازنده بــا طــرف هــای خارجــی تاثیــر گــذار اســت، اذعــان داشــت: در صورتــی کــه دولــت برنامــه هـای خـود را بـرای صنعـت خودروسـازی بـر محورهـای مذکـور تدویـن نماید قطع ـا در آین ـده نزدی ـک ش ـاهد کاه ـش قیم ـت نهای ـی خودروه ـای تولی ـدی و ارتقــای ســطح کیفــی محصــولات داخلــی خواهیــم بــود و پــس از آن مــی توانیـم تعامـلات سـازنده ای بـا طـرف هـای خارجــی برقــرار ســازیم.

نماینــده تهــران، ری و شــمیرانات در مجلــس دهــم خاطــر نشــان کــرد: البتــه دولـت بایسـتی بـرای ایجـاد ایـن تحـول در صنعـت خودروسـازی تغییراتـی در سـاختار و ترکیـب کابینـه بخصـوص در حـوزه صنعـت خودروسـازی اعمـال نمایـد تـا بـه طـور کلـی از منافـع برجـام در جهـت رشـد ایـن صنعت اس ـتفاده گ ـردد.

نجفــی بــا ابــراز امیــداوری نســبت بــه افزایـش بهـره وری صنعـت خـودرو در دوره دوازدهـم ، اظهـار داشـت : کارآمـدی و اثـر بخشــی بیشــتر دولــت در صنعــت خــودرو نیازمنـد افرایـش کارآمـدی نظـام بانکـی اسـت تـا زمینـه هـای رشـد و توسـعه در حـوزه تولیـد در صنعـت خـودرو محیـا گـردد لـذا تحقـق ایـن امـر در گـرو فعالیـت پویـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اهـداف اسـتراتژیک برای توس ـعه اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.