آمادگی ایران برای تأمین سوخت کشتیهای قطر

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

تنشهــا در خاورمیانــه روز پنجــم ژوئــن وقتــی کــه عربســتان ســعودی، مصـر، امـارات متحـده عربـی و بحریـن بـا اتهـام حمایـت از تروریسـم روابـط خـود بـا قطـر را قطـع کردنـد، بـه حداکثـر رسـید.

تنشهـا در خاورمیانـه روز پنجـم ژوئـن وقتـی کـه عربسـتان سـعودی، مصـر، امـارات متحـده عربـی و بحریـن بـا اتهـام حمایـت از تروریسـم روابـط خـود بـا قطـر را قطـع کردنـد، بـه حداکثـر رسـید.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روزنامـه جهـان صنعـت، بـه متحـدان عـرب کــه نقــل و انتقــال هوایــی، دریایــی و زمینــی را بــه قطــر ممنــوع کردنــد، محدودیتهایــی هــم بــرای کشــتیرانی بــه قطــر و از قطــر اعمــال کردنــد.

در همیــن راســتا عرضــه ســوخت در بنــدر فجیــره (بزرگتریــن مرکــز بانکرینـگ خلیـج فـارس) بـه کشـتیهای بـا پرچـم قطـر یـا کشـتیهایی کـه از مبــدأ قطــر بــه ایــن بنــدر وارد شــدهاند نیــز متوقــف خواهــد شــد.

بنابرایـن ایـن کشـور بایـد تـلاش کنـد بنـادر جدیـدی بـرای سـوختگیری مجـدد کشـتیهای خـود پیـدا کنـد.

فجی ـره ک ـه یک ـی از کوچکتری ـن امیرنش ـینهای ام ـارات متح ـده عرب ـی اســت، بزرگتریــن هــاب ســوختگیری کشــتی در خاورمیانــه بهشــمار مـیرود و معمـولا نقطـه توقـف مهمـی بـرای نفتکشهـای حامـل نفـت و گاز طبیع ـی مای ـع قط ـر در مس ـیر خ ـروج آنه ـا از خلی ـج ف ـارس اس ـت.

ب ـه گفت ـه کارگ ـزاران، ای ـن مس ـأله قط ـر را ک ـه عض ـو اوپ ـک اس ـت، ناچ ـار کــرده مکانهــای ســوختگیری مجــدد جدیــدی را در جبلالطــارق، سـنگاپور و سـایر هابهـای سـوخت کشـتیرانی پیـدا کنـد کـه احتمـالا هزینـه صــادرات ایــن کشــور را بــالا بــرده و رونــد تحویــل را کنــد میکنــد.

در همیـن حـال ایـران بـرای تأمیـن سـوخت کشـتیهای قطـری از طریـق مراکـز بانکرینـگ قشـم و بندرعبـاس اعـلام آمادگـی کرده اسـت.

ب ـر اس ـاس ای ـن گ ـزارش س ـازمان بن ـادر عربس ـتان س ـعودی خ ـود اع ـلام کــرد ورود کشــتیهای حامــل پرچــم قطــر یــا کشــتیهایی کــه تحــت مالکی ـت ش ـرکتها ی ـا ش ـهروندان قط ـری ق ـرار دارن ـد ب ـه بن ـادر ای ـن کش ـور ممنـوع اسـت و همچنیـن کالاهـای قطـری اجـازه تخلیـه در بنـادر سـعودی را نخواهنــد داشــت.

ایــن محدودیتهــا شــرکتهای کشــتیرانی را دچــار ســردرگمی کــرد، آنهــا کــه نگــران عواقــب احتمالــی ایــن محدودیتهــا بودنــد دســت بــه اقداماتــی احتیاطــی و پیشــگیرانه زدنــد مثــلا بــه دنبــال نفتکشهایــی کوچکتــر میگشــتند تــا فقــط نفتخــام قطــر را بارگیــری کننــد.

در ای ـن می ـان مناب ـع صنعت ـی و کش ـتیرانی ب ـه رویت ـرز گفتن ـد: س ـازمان بنــادر نفــت ابوظبــی بــا صــدور بخشــنامه جدیــدی، محدودیتهــای قبلــی بـرای کشـتیهای غیرقطـری یـا حامـل پرچـم ایـن کشـور و کشـتیهایی کـه از مب ـدأ ی ـا ب ـه مقص ـد قط ـر حرک ـت میکنن ـد را ح ـذف ک ـرد.

بـه گفتـه یـک کارگـزار کشـتی در سـنگاپور، ایـن اقـدام امـکان بارگیـری مجــدد محمولههــای نفتــی را فراهــم میکنــد.

بــه گفتــه یــک منبــع آگاه خاورمیانــهای، هیــچ اطلاعیــه رســمی دربــاره توقــف بارگیــری مجــدد محمولههــای نفتــی وجــود نداشــته اســت.

در همیـن حـال دادههـای کشـتیرانی در تامسـون رویتـرز ایکـون نشـان میدهـد کـه صـادرات نفتخـام قطـر بـا ممنوعیـت پهلوگیـری کشـتیها کـه توسـط برخـی کشـورهای عربـی اعمـال شـده بـا مشـکل خاصـی مواجه نشـده اســت و تانکرهــا، نفتخــام قطــری را بــه همــراه محمولههایــی از امــارات متح ـده عرب ـی بارگی ـری میکنن ـد.

بــر اســاس دادههــای کشــتیرانی تامســون رویتــرز ایکــون، دو نفتکــش بســیار عظیــم کــه هــر کــدام میتواننــد تــا دو میلیــون بشــکه نفــت را حمــل کننــد، روز چهارشــنبه بــا موفقیــت نفتخــام ابوظبــی را بارگیــری کردنــد، بــا وجــود اینکــه ایــن کشــتیها قبــلا در مرحلــه قبلــی ســفر دریایــی خــود نفتخــام قطــر را هــم بــار زده بودنــد.

طبــق یافتههــای رویتــرز از چرخــه کشــتیرانی، ایــن بارگیریهــا پــس از ایــن انجــام شــد کــه ابوظبــی محدودیتهــای اعمــال شــده بــر محمولههــای نفتــی کــه بــه ســوی قطــر عــازم هســتند یــا از قطــر میآینــد را تســهیل کــرده اســت.

بـر ایـن اسـاس سـوپر نفتکـش آپولـو دریـم، نفتخـام زاکـوم ابوظبـی را در حالــی بارگیــری کــرد کــه قبــلا محمولــهای از نفــت ماریــن قطــر را بارگیــری کــرده بــود.

ایــن نفتکــش کــه پرچــم پانامــا روی آن اســت و توســط شــرکت پالایشــگاهی ایدمیتســو کوســان ژاپــن مدیریــت میشــود، نفتخــام قطــر را ۵-۶ ژوئــن در جزیــره حلــول بارگیــری کــرد و بعــد از آن بــه جزیــره زیرکــو در ابوظبــی رفــت تــا نفــت زاکــوم امــارات را بارگیــری کنــد.

ابـر نفتکـش دوم نیـو فرندشـیپ هـم نفتخـام ابوظبـی را بارگیـری کـرد در حالـی کـه ایـن نفـت کـش قبـلا در ۴-۵ ژوئـن از راس لافـان قطـر محمولهای نفتـی را بارگیـری کـرده بـود.

هــر دو تانکــر مســتقیما از قطــر بــه امــارات عزیمــت کردنــد و در ســاعت 10:41 بـه وقـت جهانـی رأس تنـورای عربسـتان را بـه عنـوان مقصـد بعـدی خـود اعـلام کردنـد.

دو شـرکت پالایشـگاهی آسـیایی در ایـن بـاره اعـلام گفتنـد مـا بـا حمـل محمولههـای قطـری دچـار هیـچ مشـکل و مسـألهای نشـدیم و فعـلا همهچیـز معمولـی پیـش مـیرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.