شرکت گاز کردستان، منبع تأمین کننده انرژی واحدهای صنعتی استان

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، بـا کشـف گاز و بهـره گیـری آن در مصـارف خانگـی و صنعتـی، انقلابـی عظیـم در بخـش اقتصـادی کشـورهای صاحـب ایـن نعمـت خـدادادی صـورت گرفـت.

گاز طبیعـی سـوختی اسـت کـه معمـولا اثـرات زیـانآور کمتـری نسـبت بـه دیگـر سـوختهای فسـیلی دارد و جـز منابـع تجدیـد ناپذیـر محسـوب میشــود.

میتــوان گفــت کــه بــا ورود ایــن ســوخت ارزشــمند بــه بخشهــای مختلــف صنعــت کشــور، ســرعت و بــازده فعالیتهــای صنعتــی، بســیار بیشــتر از گذشــته شــد؛ آنچنانکــه جــای نفــت را در بســیاری از بخشهــا گرفــت.

در حـال حاضـر شـرکت ملـی گاز ایـران یکـی از 10 شـرکت بـزرگ فعـال در عرصــه گاز خاورمیانــه و یکــی از چهــار شــرکت اصلــی وزارت نفــت، بــا ســابقه بیــش از05 ســال اســت کــه وظیفــه تأمیــن بیــش از 70 درصــد از ســوخت مــورد نیــاز کشــور را بــه عهــده دارد.

ایجـاد آرامـش و رفـاه عمومـی، امنیـت انـرژی، توسـعه اقتصـاد کشـور و افزایــش کیفیــت در تولیــدات را میتــوان از مزایــای اســتفاده از صنعــت گاز برشــمرد.

میتــوان گفــت رونــق صنعــت در کشــور و یــا اســتان کردســتان، بــدون اســتفاده از نعمــت گاز میســر نیســت؛ پــس، اهمیــت نقــش ایــن ســوخت و خدمــات شــرکت گاز در توســعه بخشهــای مختلــف اقتصــادی، نمــود بیشــتری پیــدا میکنــد.

بهـره گیـری از گاز طبیعـی در صنایـع، راه را بـرای توسـعه هـر چـه بیشـتر کشــور و اســتان در زمینــه هــای صنعــت و کشــاورزی، فراهــم کــرده و ایــن رونـد را تسـریع مـی بخشـد.

ش ـرکت گاز کردس ـتان ه ـم ب ـه تب ـع مس ـوولیتی ک ـه دارد، در س ـال ه ـای گذشــته خدمــات شایســتهای بــه بخــش صنعــت، کشــاورزی و مشــترکان خانگــی داشــته اســت.

اگــر چــه بیشــترین مصــرف گاز اســتان در بخــش خانگــی اســت امــا گازرسـانی شـرکت گاز بـه واحدهـای صنعتـی کردسـتان، قابـل تقدیـر اسـت.

مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــه واحدهـای صنعتـی و کشـاورزی کـه در حاشـیه خطـوط انتقـال گاز واقع شـده ان ـد، گازرس ـانی میکن ـد گف ـت: در ح ـال حاض ـر ب ـه ی ـک ه ـزار و 937 واح ـد صنعتــی در بخشهــای صنایــع عمــده و جــز، در ســطح اســتان گازرســانی صــورت گرفتــه اســت.

احمـد فعلـه گـری بـه گازرسـانی بـه 170 واحـد از صنایـع اسـتان در سـال 95 اشــاره و اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد، 125 واحــد از صنایــع و گارگاههــای تولیـدی جـز و 45 مـورد از صنایـع عمـده بـوده اسـت.

وی بـه تعهـدات ایـن شـرکت در سـال 96 اشـاره کـرد و افـزود: امسـال در مجمـوع بـرای صنایـع بخـش صنعتـی و کشـاورزی اسـتان، 15 هـزار متـر مکعـب در سـاعت، جایگزینـی گاز بـرای سـوختهای مایـع، در دسـتور کار قـرار دارد.

مدیــر عامــل شــرکت گاز کردســتان بــه خدمــات ایــن شــرکت در بخــش صنایـع کشـاورزی نیـز گریـزی زد و گفـت: تاکنـون در مجمـوع بـه 664 واحـد صنعتـی در بخـش کشـاورزی اسـتان، گازرسـانی صـورت گرفتـه اسـت.

احمــد فعلــه گــری ادامــه داد: ســال گذشــته بــه 124 واحــد صنعتــی بخــش کشــاورزی کردســتان، شــامل مرغــداری و مجتمعهــای گلخانــهای و سـایر صنایـع بخـش کشـاورزی گازرسـانی شـده کـه از ایـن تعـداد، سـه واحـد مجتمــع گلخانــهای و مابقــی واحــد مرغــداری بــوده اســت.

هماکنـون بیـش از یـک هـزار و 273 واحـد در گـروه صنعتـی و 664 واحـد صنعتـی در بخـش کشـاورزی کردسـتان، از گاز طبیعـی بهـره مند هسـتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.