دو فرصت جدید در حوزه بازارهای پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از دنیـای پنجـره، بـا رفـع تحریمهـای غـرب یک ـی از مهمتری ـن تحریمه ـای ای ـران ک ـه تحری ـم صنع ـت پتروش ـیمی ب ـود، رفــع شــد و ایــن موضــوع زمینههــای رونــق صــادرات ایــن محصــولات را بیــش از پیــش فراهــم کــرد. در ایــن بیــن امــا شــرایط بــرای بازارهــای مختلـف منطقـه و جهـان متفـاوت اسـت. بهعنـوان مثـال میـزان صـادرات بـه چیـن در سـال گذشـته بیـش از 10 درصـد رشـد را تجربـه کـرده ولـی در همیــن زمــان صــادرات بــه هنــد بــا افتــی معــادل 25 درصــد روبــهرو شــده اسـت. یـا میـزان صـادرات بـه ترکیـه اگرچـه حـدود 13 درصـد کاهـش یافتـه امــا در مقابــل 25 درصــد کالای بیشــتری بــه عــراق صــادر کردهایــم.

کارشناســان معتقدنــد صادرکننــدگان ایرانــی بایــد بازارهــای جدیــد را بــرای ســالهای پیــشرو و جهشهــای جدیــد در حــوزه تولیــد و صــادرات مهیـا کننـد و از فرصتهـای جدیـد در ایـن حـوزه بـه خوبـی اسـتفاده کننـد؛ بازارهـای قطـر، بازارهـای منطقـه و بازارهـای کشـورهای همسـایه شـمالی؛ همگــی فرصتهــای مهمــی بــرای صــادرات محصــولات پتروشــیمی محســوب میشــوند.

در ایـن راسـتا علیمحمـد بسـاقزاده، مدیـر کنتـرل تولیـد شـرکت ملـی صنای ـع پتروش ـیمی، ب ـا اش ـاره ب ـه افزای ـش تقاض ـا ب ـرای خری ـد محص ـولات پتروشــیمی ایــران توســط کشــورهای مختلــف جهــان میگویــد: افــزون برمشــتریان ســنتی چنــد کشــور خواســتار امضــای قراردادهــای خریــد محصــولات مختلــف پتروشــیمی از ایــران شــدهاند.

وی تصریــح کــرد: برخــی مجتمعهــای پتروشــیمی بازارشــان را از برخــی مشــتریان ســنتی بــه روســیه تغییــر دادهانــد و ایــن رویکــرد جدیــد رونــدی خــوب در مســیر افزایــش صــادرات اســت.رییس مشــترک اتــاق ایـران و روسـیه نیـز بـا تأکیـد بـر اهمیـت راهبـردی روابـط دو کشـور گفـت: ایــن کشــور نیــاز فراوانــی بــه واردات محصــولات پتروشــیمی دارد و بایــد همـکاری مناسـبی میـان تولیدکننـدگان محصـولات پتروشـیمی کشـورمان بــرای گســترش صــادرات بــه روســیه شــود.

اســدا... عســگراولادی بــه پاییــن بــودن رونــق تولیــد محصــولات پتروشــیمی در روســیه اشــاره کــرد و گفــت: شــرایط بــازار روســیه بــرای صــادرات محصــولات پتروشــیمی ایــران بســیار مســاعد اســت و بایــد در جهــت شناســایی توانمندیهــای ایــران در روســیه تــلاش بیشــتری شــود. وی اظهــار کــرد: صادرکننــدگان محصــولات پتروشــیمی مــا بایــد در نمایشــگاههای روســیه شــرکت کننــد و بــا خریــداران محصــولات پتروشــیمی روســی وارد مذاکــره شــوند. در ســالهای گذشــته حضــور خــوب صادرکننــدگان مــا در نمایشــگاه پتروشــیمی در روســیه منجــر بــه قراردادهــای خوبــی شــد کــه امیدواریــم امســال هــم شــاهد قراردادهــای خوبــی بــرای صنعــت پتروشــیمی باشــیم.

فرصــت شــماره دوی مــا اســتفاده از ظرفیتهــای بــازار قطــر اســت. کارشناسـان معتقدنـد روابـط پتروشـیمی بیـن ایـران و قطـر میتوانـد بیـش از همیشــه گســترش یافتــه و شــرایط بــرای تکمیــل روابــط تولیــدی و صادراتــی بیــن دو کشــور فراهــم شــود. کارشناســان معتقدنــد در زمینــه تأمیـن منابـع گازی، زمینهسـازی تولیـد مشـترک محصـولات پتروشـیمی و همچنیـن حمـل و نقـل ایـن محصـولات شـرایط مناسـبی بیـن ایـران و قطـر ایجــاد شــده کــه دو کشــور بایــد از آن بــه نحــو مطلوبــی اســتفاده کننــد.

بـه عـلاوه اینکـه ایـران بـه دلیـل موقعیـت اسـتراتژیکی کـه بـا ایـن کشـور و ســایر کشــورها دارد در وضعیــت فعلــی میتوانــد حداکثــر بهرهبــرداری را داشــته باشــد، بهخصــوص آنکــه قطریهــا بــرای فــروش محصــولات خــود بــه ایــران آمادگــی کامــل دارنــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه دو کشــور میتواننــد در زمینــه تولیــد مشــترک کالاهــای مختلــف پتروشــیمی همـکاری کننـد کـه بهخصـوص در مـورد برخـی محصـولات شـیمیایی ایـن آمادگــی بیشــتر محســوس اســت.

بررسـیها نشـان میدهنـد چیـزی در حـدود یـک میلیـون تـن در سـال از محصــولات تولیــدی مجتمعهــای قطــری بــه کشــورهای تحریمکننــده صــادر میشــده کــه ایــن رقــم در شــرایط فعلــی بایــد از طریــق ایــران بــه سـایر کشـورهای جهـان صـادر شـود. بـر ایـن اسـاس ایـران قـادر اسـت تـا بـا تعریـف وضعیـت جدیـد شـرایط را بـرای ایـن تبـادل فراهـم سـازد و فرآینـد برد-ب ـرد را در پی ـش بگی ـرد.

در ایـن بیـن امـا یکـی از نقـاط ضعـف اساسـی مـا چالشهـای صنایـع پاییندســتی اســت کــه میتــوان بــا تقویــت ایــن بخــش همکاریهــا را در هـر دو جبهـه صـادرات و واردات تقویـت کـرد. فعـالان صنایـع پاییندسـتی پتروشـیمی بارهـا دربـاره مشـکلاتی کـه در پاییندسـت صنعـت پتروشـیمی درخصــوص تأمیــن مــواد اولیــه پتروشــیمی وجــود دارد و صــادرات مــواد اولیــه بــه کشــورهای دیگــر و رقابتپذیــری بیــن تولیدکننــدگان پاییندســت صنعــت پتروشــیمی کشــور و تولیدکننــدگان کشــورهای دیگــر اذعــان کردهانــد کــه بــرای توســعه صنایــع پایــه پتروشــیمی بالادســتی یعنــی حرکــت از گاز طبیعــی بــه ســمت تولیــدات محصــولات پتروشــیمی ســرمایهگذاری خوبــی کردهایــم امــا قطعــه بعــدی ریــل یعنــی حرکــت توســعه صنایــع پتروشــیمی بــه ســمت پاییندســت را کامــل نکردهایــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.