شتاب توسعه پتروشیمی در چین و صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

چیــن یکــی از مقاصــد اصلــی محصــولات پتروشــیمی ایــران اســت و طرحهـای در حـال سـاخت پتروشـیمی در ایـران نیـز بـرای سـودآوری خـود روی ایــن بــازار حســاب بــاز کردهانــد. از ایــن رو تحولاتــی کــه در صنعــت پتروشــیمی چیــن روی میدهــد بایــد بــه دقــت رصــد شــود و بــا توجــه بــه آنهـا بـرای توسـعه پتروشـیمی ایـران در آینـده برنامهریـزی صـورت گیـرد.

یکـی از بازارهـای اصلـی محصـولات پتروشـیمی ایـران، شـرق آسـیا و خصوصـا کشـور چیـن اسـت. از ایـن رو، تحولاتـی کـه در ایـن بازارهـا روی میدهــد بــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران اهمیــت اساســی دارد. برنامهریـزی بـرای افزایـش تولیـد محصـولات پتروشـیمی در چیـن، یکـی از مولفههایــی اســت کــه در آینــده ممکــن اســت بــر بــازار محصــولات پتروشــیمی ایــران اثــر بگــذارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از نکونیـوز، دولـت چیـن بـر سـاخت 7 منطقـه پتروشـیمی و پالایـش متمرکـز شـده اسـت کـه همگـی در امتـداد سـواحل این کشـور و از دالیـان در شـمال تـا گاندونـگ در جنـوب چیـن، قـرار گرفتهانـد.

تنهـا شـرکت سـینوپک تـا سـال ،2020 حـدود 29 میلیـارد دلار در زمینـه س ـاخت پتروش ـیمیها وپالایش ـگاههای جدی ـد س ـرمایهگذاری خواه ـد ک ـرد.

در نتیجــه ســرمایهگذاریهای جدیــد ظرفیــت تولیــد اتیلــن در چیــن از 23 میلیـون تـن در سـال 2016 بـه 28 میلیـون تـن در سـال 2020 و سـپس 37 میلیـون تـن در سـال 2025 خواهـد رسـید.

ظرفیـت تولیـد پروپیلـن نیـز در چیـن از 25 میلیـون تـن در سـال 2016 ب ـه 35 میلی ـون ت ـن در س ـال 2020 و س ـپس ۵۴ میلی ـون ت ـن در س ـال 2025 خواه ـد رس ـید.

بــا ایــن حــال، در ســال 2020 چیــن همچنــان بــه واردات بــالای پلــی اتیلـن ادامـه خواهـد داد و تنهـا ۵۶ درصـد از پلـی اتیلـن مـورد نیـاز ایـن کشـور توسـط صنایـع داخلـی چیـن تأمیـن خواهـد شـد.

امــا پلــی اتیلــن محصولــی اســت کــه آمریکاییهــا ســرمایهگذاری زیـادی در آن داشـتهاند و احتمـالا تـا چنـد سـال آینـده، حجـم عظیمـی از پلــی اتیلــن توســط شــرکتهای آمریکایــی، روانــه بازارهــا خواهــد شــد. مجمــوع ظرفیــت اضافــه شــده بــه تولیــد پلــی اتیلــن در آمریــکا در ســه سـال 2017 تـا 2019 بـه 1.۶ میلیـون تـن در سـال خواهـد رسـید. تحلیـل موسســه ,&,6 حاکــی از ایــن اســت کــه تــا ســال ،2022 ظرفیــت اضافــه شـده بـه تولیـد پلـی اتیلـن در آمریـکا، نسـبت بـه انتهـای ،2016 بـه 10.7 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید.

چیــن یکــی از مقاصــد اصلــی محصــولات پتروشــیمی ایــران اســت و طرحهـای در حـال سـاخت پتروشـیمی در ایـران نیـز بـرای سـودآوری خـود روی ایــن بــازار حســاب بــاز کردهانــد. از ایــن رو تحولاتــی کــه در صنعــت پتروشــیمی چیــن روی میدهــد بایــد بــه دقــت رصــد شــود و بــا توجــه بــه آنهـا بـرای توسـعه پتروشـیمی ایـران در آینـده برنامهریـزی صـورت گیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.