عرضه اولیه وپسا به تعویق افتاد

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

در پـی ابهامـات بوجـود آمـده در اطلاعـات و گـزارش هـای مالـی شـرکت سـرمایه گـذاری صنعـت پتروشـیمی سـاختمان خلیـج فـارس، عرضـه اولیـه سـهام ایـن شـرکت در روزجـاری منتفـی شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار بـورس، امیـر هامونـی مدیـر عامـل ســازمان فرابــورس گفــت: بــا احتــرام بــه درخواســت تحلیــل گــران و نیــاز آنهـا بـه زمـان بیشـتر بـرای بررسـیهای کارشناسـانه در جلسـهای تصمیـم بـر ایـن شـد تـا عرضـه بـه تعویـق بیفتـد.

ب ـه گفت ـه هامون ـی ب ـا توج ـه ب ـه اینک ـه ب ـه موج ـب قان ـون تأیی ـد مزای ـا، تضمیــن ســودآوری و یــا توصیــه و سفارشــی در مــورد شــرکتها یــا طرحهــای مرتبــط بــا اوراق بهــادار بــر عهــده ســازمان و بورسهــا نیســت یــادآور شــد: ایــن مــوارد در همــه بورسهــا توســط نهادهایــی مثــل مشـاوران پذیـرش، مشـاوران سـرمایه گـذاری و تحلیـل گـران بررسـی شـده و بــه اطــلاع اهالــی بــازار میرســد، ضمــن آنکــه مواجهــه معاملــه گــران بــا عرضهه ـای اولی ـه ت ـا پی ـش از ای ـن ب ـه ای ـن ش ـکل نب ـود و ب ـه نظ ـر میرس ـد شــاهد بلــوغ فضــای تحلیــل و مشــاوره بــرای ســرمایه گــذاری در بــازار ســرمایه هســتیم.

مدیرعامــل فرابــورس ایــران بــا بیــان اینکــه تمامــی بحثهــای مطــرح شـده توسـط تحلیلگـران طـی چنـد روز گذشـته دنبـال شـده و از فضـای بـه وج ـود آم ـده ش ـدیدا اس ـتقبال میکنی ـم اب ـراز امی ـدواری ک ـرد و گف ـت: ای ـن بحثهـا فقـط مختـص ایـن شـرکت نباشـد و بـرای تمامـی عرضههـای اولیـه شــاهد تحلیلهــای کارشناســانه باشــیم.

پیــش از ایــن قــرار بــود امــروز تعــداد 250 میلیــون ســهم شــرکت ســرمایهگذاری صنعــت پتروشــیمی ســاختمان خلیــج فــارس (وپســا) بــه عنـوان نخسـتین عرضـه اولیـه بـازار سـهام سـال جـاری شـنبه 3 خـرداد مـاه در فرابـورس ایـران بـا روش ثبـت سـفارش و دامنـه قیمتـی 1000 تـا 1030 ریــال عرضــه شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.