اجرای ۰۰۴پروژه برای کاهش آلودگی هوا

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

پایـگاه خبـری و تحلیلـی خوزنامـه : مدیـرکل دفتـر آلودگیهـای دریایـی سـازمان محیـط زیسـت بـا اعـلام اینکـه فاضـلاب تصفیـه نشـده در شـهرهای ســاحلی بــه دریــا مــی ریــزد، گفــت: ایــن موضــوع آلودگــی میکروبــی را بــه دنبــال دارد و در شــمال نگرانکنندهتــر اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مهـر، مدیـرکل دفتـر بررسـی آلودگیهـای دریای ـی س ـازمان محی ـط زیس ـت گف ـت: در چن ـد س ـال گذش ـته تمرک ـز ای ـن دفتـر روی اصـلاح روندهـای نادرسـت و تدویـن ضوابـط و دسـتورالعملها و آییننامههــای لازم بــوده اســت.

ضیاءالدیــن الماســی افــزود: توســعه بازرســیهای ســازمان حفاظــت محیـط زیسـت بـه حـوزه فراسـاحل از دیگـر اقداماتـی بـود کـه انجـام شـد و تدویــن اجــرای برنامــه مــدون پایــش هــم از عمدهتریــن فعالیتهــای ایــن دفتــر در ســالهای اخیــر بــوده اســت.

وی ادام ـه داد: فاضلابه ـای ش ـهری ک ـه مدیرس ـت و تصفی ـه نمیش ـود وارد دریـا میشـود و آلودگـی میکروبـی دارد و تهدیدکننـده بخشـی از جامعـه اسـت کـه بـا ایـن آبهـا تمـاس دارد از جملـه جامعـه صیـادی یـا کسـانی کـه بـرای تفـرج بـه سـواحل میرونـد.

مدیــرکل دفتــر بررســی آلودگیهــای دریایــی ســازمان محیــط زیســت تأکیـد کـرد: ضربـه دیگـری کـه ایـن موضـوع وارد میکنـد بـه بحـث بحـران آب مربـوط میشـود تصفیـه نکـردن فاضـلاب بـه معنـای از دسـت رفتـن آب قابـل اسـتحصال کشـور اسـت.

الماسـی تصریـح کـرد: تأکیـد سـازمان محیـط زیسـت بـر توسـعه شـبکه جمـع آوری و تصفیـه فاضـلاب اسـت امـا اجـرای این کار بـر عهـده وزارت نیرو اســت کــه آن دســتگاه هــم بــرای اجــرای ایــن وظایــف مشــکلات متعــددی دارد مثـلا هزینـه احـداث شـبکه جمـع آوری در شـمال کشـور بـه دلیـل بافـت شــهری و رودخانهه ـا بالاســت.

وی در پایـان هشـدار داد: آلودگـی میکروبـی در مناطـق شـمالی کشـور نســبت بــه دریاهــای جنــوب نگــران کنندهتــر اســت زیــرا دریاهــای جنــوب ظرفیـت خودپالایـی بالاتـری دارنـد.

مدیـرکل دفتـر آلودگـی هـای دریایـی سـازمان محیـط زیسـت بـا اعـلام اینکــه فاضــلاب تصفیــه نشــده در شــهرهای ســاحلی بــه دریــا میریــزد، گفـت: ایـن موضـوع آلودگـی میکروبـی را بـه دنبـال دارد و در شـمال نگـران کنندهتــر اســت.

مدیــرکل دفتــر بررســی آلودگیهــای دریایــی ســازمان محیــط زیســت گفــت: در چنــد ســال گذشــته تمرکــز ایــن دفتــر روی اصــلاح روندهــای نادرســت و تدویــن ضوابــط و دســتورالعملها و آییــن نامههــای لازم بــوده اس ـت.

ضیاءالدیــن الماســی افــزود: توســعه بازرســیهای ســازمان حفاظــت محیـط زیسـت بـه حـوزه فراسـاحل از دیگـر اقداماتـی بـود کـه انجـام شـد و تدوی ـن اج ـرای برنام ـه م ـدون پای ـش ه ـم از عم ـده تری ـن فعالیته ـای ای ـن دفتـر در سـال هـای اخیـر بـوده اسـت.

وی ادامـه داد: فاضـلاب هـای شـهری کـه مدیرسـت و تصفیـه نمـی شـود وارد دریـا میشـود و آلودگـی میکروبـی دارد و تهدیدکننـده بخشـی از جامعـه اسـت کـه بـا ایـن آبهـا تمـاس دارد از جملـه جامعـه صیـادی یـا کسـانی کـه بـرای تفـرج بـه سـواحل میرونـد.

مدیــرکل دفتــر بررســی آلودگیهــای دریایــی ســازمان محیــط زیســت تأکیـد کـرد: ضربـه دیگـری کـه ایـن موضـوع وارد میکنـد بـه بحـث بحـران آب مربـوط میشـود تصفیـه نکـردن فاضـلاب بـه معنـای از دسـت رفتـن آب قابـل اسـتحصال کشـور اسـت.

الماسـی تصریـح کـرد: تأکیـد سـازمان محیـط زیسـت بـر توسـعه شـبکه جمــع آوری و تصفیــه فاضــلاب اســت امــا اجــرای ایــن کار بــر عهــده وزارت نیــرو اســت کــه آن دســتگاه هــم بــرای اجــرای ایــن وظایــف مشــکلات متعـددی دارد مثـلا هزینـه احـداث شـبکه جمـع آوری در شـمال کشـور بـه دلیــل بافــت شــهری و رودخانههــا بالاســت.

وی در پایـان هشـدار داد: آلودگـی میکروبـی در مناطـق شـمالی کشـور نسـبت بـه دریاهـای جنـوب نگـران کننـده تـر اسـت زیـرا دریاهـای جنـوب ظرفیـت خودپالایـی بالاتـری دارنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.