مشارکتهای مردمی، روشی مؤثر در حفظ محیطزیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت ایــلام گفــت: بهرهگیــری از مشــارکتهای مردمــی، روشــی مؤثــر در حفــظ محیطزیســت اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا منطقــه ایــلام، «مازیــار ســلیمان نــژاد» در نشســت هماندیشــی بــا دبیــران ســازمانهای مردمنهــاد محیــط زیسـتی اسـتان اظهـار کرد:برخـورداری از جامعـه سـالم و محیـط زیسـتی پـاک و عـاری از آلودگـی حـق هـر شـهروندی اسـت، ازایـنرو ضـروری اسـت کــه ســازمانهای مردمنهــاد و دوســتداران محیطزیســت در ایــن امــر بهصــورت فعــال مشــارکت نماینــد.

وی بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا بــه محیطزیســت، بایــد نــگاه آیندهنگــر باشــد، خاطرنشــان ســاخت: ایــن همــان موضوعــی اســت در کــه اصــل 50 قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران بــه آن اشــاره شــده اســت.

سـلیمان نـژاد در ادامـه نقـش مـردم در مهـار آتشسـوزی جنگلهـای اســتان را اثرگــذار دانســت و آمــوزش جوامــع محلــی را یکــی از راههــای جلوگیــری و مهــار آتشســوزی در جنگلهــا و مراتــع عنــوان نمــود.

وی بــر ضــرورت و اهمیــت تشــکیل جلســات مشــترک بــا حضــور سـازمانهای مردمنهـاد محیـط زیسـتی تأکیـد کـرد و گفـت: ایـن جلسـات بــا بهرهگیــری از نظــرات افــراد در رابطــه بــا مســائل مختلــف محیــط زیســتی، میتــوان گامــی مؤثــر در جهــت حــل مســائل و معضــلات محیــط زیســتی برداشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.