گازوییل یورو۴ در مدار تولید

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

مدیرعامــل شــرکت پالایــش نفــت تبریــز گفت:یکــی از اقدامــات ایــن شـرکت اجـرای پـروژه تولیـد گازوییـل فاقـد گوگـرد بـا اسـتاندارد یـورو چهـار بــه ارزش 100 میلیــون یــورو اســت کــه در ماههــای آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از وزارت نفـت، غلامرضـا باقـری دیـزج گفـت: پالایش ـگاه تبری ـز در کن ـار فعالیته ـای اصل ـی ای ـن ش ـرکت، خ ـود را متعه ـد بـه رعایـت الزامـات محیـط زیسـتی و مسـوولیتهای اجتماعـی مـی دانـد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 90 درصــد فــرآورده هــای پالایشــگاه تبریــز خدماتـی اسـت، اظهـار کـرد: شـرکت پالایـش نفـت تبریـز در انجـام طرحهـا و پروژههــای مختلــف خــود نســبت بــه موضوعــات زیســت محیطــی توجــه دارد. پالایشـگاه تبریـز بـا 265 میلیـون یـورو پـروژه بنزیـن سـازی توانسـته اسـت بنزیـن بـا کیفیـت در منطقـه ارایـه دهـد کـه ایـن امـر موجـب کاهـش آلودگـی هـوا و افزایـش بهداشـت محیـط زیسـت در شـهر تبریـز شـده اسـت. یک ـی دیگ ـر از اقدام ـات زیس ـت محیط ـی ای ـن ش ـرکت اج ـرای پ ـروژه تولی ـد گازوییـل فاقـد گوگـرد بـا اسـتاندارد یـورو چهـار بـه ارزش 100 میلیـون یـورو اســت کــه در ماههــای آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.