محیط زیست بزرگترین چالش پیش روی اصفهان

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

اســتاندار اصفهــان در رابطــه بــا احیــای زاینــدهرود گفــت: ایــن مســأله بــه دلیــل پیچیدگیهــای امنیتــی، در اواســط کار قــرار دارد و بــرای احیــای گاوخونــی نیــز در ابتــدای راه هســتیم.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، رســول زرگرپــور در همایــش تجلیـل از فعـالان محیطزیسـت اسـتان اصفهـان گفــت: روز جهانــی محیطزیســت فرصــت مناســبی بــرای آگاهــی عمومــی نســبت بــه اهمیـت ایـن مسـأله و همچنیـن ارزیابـی عملکرد مســوولان امــر اســت.

وی در ادام ـه اف ـزود: م ـروری ب ـر کارنام ـه 50 ســاله ایــران در حــوزه محیطزیســت نشــان میدهــد در هیــچ دورانــی بــه جــز چهــار ســال گذشــته، محیطزیســت در اولویــت دولتهــا قــرار نداشــته و شــرایط هــر زمــان در ایــن امــر تأثیرگــذار بــوده اســت.

اسـتاندار اصفهـان اظهـار داشـت: در قبـل از انقــلاب بــه دلیــل رشــد پاییــن کشــور و توســعه نیافتــن همهجانبــه، نیــازی بــرای حفــظ محیطزیس ـت احس ـاس نمیش ـد و محیطزیس ـت محــور کارهــا قــرار نمیگرفــت.

زرگرپ ـور تأکی ـد ک ـرد: ای ـن بیتوجه ـی حت ـی در جانمایــی صنایــع نیــز در آن دوران مشــاهده شــده و صاحبــان ذینفــوذ، بــا اعمــال ســلیقه خـود در جانمایـی صنایـع، حقـوق محیطزیسـتی را نادیــده میگرفتنــد.

وی اذعــان کــرد: در اوایــل انقــلاب اســلامی امــا حفاظــت محیطزیســت، بــه شــیوه کمنظیــر در قانــون اساســی گنجانــده شــد و آن زمــان، نقطـه عطـف قـرار گرفتـن کشـور در مسـیر توسـعه پای ـدار ب ـود.

اســتاندار اصفهــان بــا توجــه بــه جنــگ تحمیلــی و سیاســتهای ســازندگی پــس از آن خاطرنشـان کـرد: پـس از برطـرف شـدن شـرایط خـاص در کشـور، در دولـت اصلاحـات، بـه دلیـل شـرایط زیسـتمحیطی کشـور، قوانیـن جدیـدی در حمایــت از محیطزیســت تصویــب شــد و ســازمان محیطزیســت نیــز از حاشیهنشــینی خــارج شــد.

وی یــادآور شــد: در دولــت یازدهــم، محیطزیسـت در اولویـت امـور قرارگرفتـه و بـرای تحقـق اصـل 50 قانـون اساسـی، اقدامـات مهمـی بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.

زرگرپـور بـا اشـاره بـه لوایـح تقدیـم شـده بـه مجلـس متذکـر شـد: در ایـن چهـار سـال، دولـت تــلاش زیــادی بــرای قوانیــن زیســتمحیطی انجــام داد و اهــداف محیطزیســتی خــود را بــا کمــک مجلــس بــه قانــون تبدیــل کــرد.

بـه گفتـه اسـتاندار اصفهـان، احیـای شـورای عالــی محیطزیســت پــس از 8 ســال، لغــو کلیــه مصوبـات مغایـر بـا قوانیـن محیطزیسـتی دولـت قبــل، تشــکیل کمیتــه خــاص محیطزیســت در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و عملیاتــی کـردن سیاسـتهای ابلاغـی مقـام معظـم رهبـری در حــوزه محیطزیســت، مهمتریــن اقدامــات قانونــی دولــت در ایــن زمینــه بــوده اســت و در کنـار آن، کارهـای اجرایـی نظیـر احیـای دریاچـه ارومیـه، احیـای هـور العظیـم و پیگیـری احیـای حوضـه آبریـز زاینـدهرود، دیگـر اقدامـات اجرایی دولــت بودهانــد.

وی حــذف بنزیــن پتروشــیمی را اقدامــی مثبــت قلمــداد کــرد و افــزود: ســازمان محیطزیســت در کنــار ایــن اقــدام، لوایحــی همچــون قانــون هــوای پــاک، قانــون مقابلــه بــا آلودگــی خــاک، حفــظ تالابهــا و مقابلــه بــا حیــوان آزاری را در ســالهای گذشــته اجرایــی کــرده اســت.

زرگرپــور همچنیــن تصریــح کــرد: در اســتان اصفهــان نیــز بــه دلیــل شــرایط حاکــم، محیطزیســت اصلیتریــن چالــش بــود و در طـول چهـار سـال اخیـر تلاشهـای زیـادی بـرای رفــع ایــن چالــش صــورت گرفــت.

وی اعــلام کــرد: تدویــن و عملیاتــی کــردن طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوا، کاهــش ریــز گردهــا، بهبــود کیفیــت آب، اجــرای مصوبــه 9 مــادهای احیــای زاینــدهرود، احیــای تــالاب گاوخونــی و کنتــرل آلودگــی صنایــع اســتان از جملــه اقدامــات مهــم صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه بــود.

اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در طــرح کاهــش آلودگــی هــوا کاهــش یــک هــزار و 770 تــن آلاینــده موجــود در هــوای اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفــت کــه تاکنــون 75 درصــد پیشــرفت در آن حاصلشــده اســت.

زرگرپــور ادامــه داد: در ابتــدای اجــرای ایــن طـرح، هـر اصفهانـی بـه طـور متوسـط روزانـه در معـرض 900 گـرم آلودگـی قـرار داشـت.

وی در رابطــه بــا احیــای زاینــدهرود نیــز یـادآور شـد: ایـن مسـأله بـه دلیـل پیچیدگیهای امنیتـی، در اواسـط کار قـرار دارد و بـرای احیـای گاوخونــی نیــز در ابتــدای راه هســتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.