جدیت دستگاه قضایی برای حفاظت از محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

محیـط زیسـت از موضوعـات حیاتـی بـرای بشـر محسـوب میشـود و در ایــن میــان اســت کــه تخریــب آن بــه قیمــت تهدیــد حیــات بشــر تمــام میشــود بــر ایــن اســاس اســت دســتگاه قضایــی بــا برنامهریــزی در تــلاش اســت تــا بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک کنــد و در ایــن میــان تخریــب کننــدگان برخوردهــای قاطــع در امــان نخواهنــد بــود.

در همیـن راسـتا، رییـس کل دادگسـتری اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه اینکــه تشــکیلات قضایــی وظیفــه اصلــی خــود را حفاظــت از حقــوق بیتالمــال میدانــد، میگویــد: حفــظ هــوای پــاک و آب ســالم جــز حقــوق نسـل آینـده اسـت و تشـکیلات قضایـی بـا معارضیـن بـه ایـن دو حـوزه اشـد برخــورد را داشــته اســت.

حجتالاســلام قاســم عبداللهــی اظهــار میکنــد: همــه حــق دارنــد از هـوای پـاک و آب سـالم اسـتفاده کننـد کـه ایـن از حقـوق اولیـه هـر موجـود زنــدهای محســوب میشــود، بــه همیــن دلیــل دادگســتری همــواره بــا کس ـانی ک ـه اق ـدام ب ـه ناب ـودی محی ـط زیس ـت میکنن ـد، برخ ـورد قضای ـی و جــدی میکنــد.

حجــت الاســلام عبداللهــی کــه نقــش مهــم آلودگــی هــوا را بــر ســلامت انســانها یــادآور میشــود در ایــن بــاره میافزایــد: همچنیــن تأثیــر آلودگـی هـوا بـر افزایـش بیماریهایـی چـون سـرطان بایـد بـه دقـت مـورد بررســی قــرار گیــرد.

رییـس کل دادگسـتری مرکـزی توضیـح میدهـد: بنابرایـن بایـد بـا هـر نــوع آلاینــدهای کــه موجــب آلودگــی هــوا میشــود برخــورد کــرد و در ایــن زمینــه دســتگاهقضایی آمــاده اســت تــا بــرای دفــاع از حقــوق مــردم بــا متخلفــان برخــورد کنــد.

وی بیــان میکنــد: اگــر صنایــع در آلودگــی هــوا و محیــط زیســت تأثیرگــذار باشــند و بــه ایجــاد بیماریهــا منجــر شــوند، دســتگاه قضــا بــا تمــام قــوت جلــوی آن را خواهــد گرفــت، امــا ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت کــه اجــازه ندهیــم صنعــت در اســتان گســترش پیــدا کنــد، بایــد بــه ســمت گســترش صنایــع ســبز در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت حرکــت کنیــم.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ارزشهـای طبیعـی در منطقـه هفتـاد قلـه، اضافــه میکنــد: اگــر حقــوق محیــط زیســت در منطقــه حفاظــت شــده هفتـاد قلـه نادیـده گرفتـه شـده باشـد، بـا متخلفـان برخـورد خواهـد شـد.

در ای ـن می ـان ریی ـس کل دادگس ـتری اس ـتان اردبی ـل معتق ـد اس ـت ک ـه در زمینـه محیـط زیسـت سـطحی نگـری صـورت گرفتـه اسـت و میگویـد: همیــن ســطحی نگریهــا ســبب آسیبرســانی بــه محیــط زیســت شــده اســت کــه ای ـن موضــوع بــه بهانهه ـای مختل ـف قاب ـل توجی ـه نیس ـت.

حج ـت الاس ـلام محمدعل ـی قاص ـدی ک ـه حض ـور دس ـتگاههای مختل ـف را بــرای جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت مهــم عنــوان میکنــد در اینبــاره توضیــح میدهــد: حمایــت همــه جانبــه دســتگاههای اجرایــی اســتان در راســتای حفاظــت پایــدار از محیــط زیســت منطقــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات بایــد صــورت گیــرد.

وی میافزایــد: اســتمرار فعالیتهــای صنعتــی، معدنــی، تولیــدی و کشــاورزی بــر اســاس رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی مــلاک عمــل اســت زیــرا کــه بــدون رعایــت مســایل و قوانیــن و مقــررات زیسـت محیطـی از رسـیدن بـه توسـعه و حفاظـت پایـدار بـاز خواهیـم مانـد.

یکــی از مهمتریــن راهکارهــای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت پــس از آمــوزش و فرهنگســازی برخوردهــای قهــری اســت کــه در ایــن میــان رییــس دادگســتری پلدختــر بــه تخریبکننــدگان محیــط زیســت هشــدار میدهــد کــه دســتگاه قضایــی بــا متجــاوزان، متصرفــان و تخریــب کنن ـدگان مناب ـع طبیع ـی و محی ـط زیس ـت برخ ـورد میکن ـد. بی ـژن س ـوری کــه محیــط زیســت را ثــروت ملــی میدانــد در ایــن بــاره توضیــح میدهــد: حفاظــت از عرصههــای منابــع طبیعــی بــه عنــوان ثــروت ملــی وظیفــه همگانــی اســت.

وی بـر لـزوم توسـعه فرهنـگ حراسـت و صیانـت از عرصههـای طبیعـی تأکیـد میکنـد و میافزایـد: اصحـاب رسـانه نقـش مهـم و تأثیـر گـذاری در فرهنگســازی و حفاظــت و حراســت از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی دارنـد.

رییــس دادگســتری پلدختــر همچنیــن توضیــح میدهــد: منابــع طبیعـی و محیـط زیسـت متعلـق بـه یـک اداره و نهـاد خـاص نیسـت بلکـه همــه افــراد جامعــه در حفــظ آن وظیفــه خطیــری دارنــد.

وی دربــاره پیشــگیری از محیــط زیســت خاطرنشــان میکنــد: کاشــت نهـال در بیابـان زدایـی بسـیار مؤثـر بـوده و همچنیـن حضـور نگهبـان منابـع طبیعـی در مناطـق آسـیب پذیـر ضـروری اسـت .

وی تنهـا راه حفـظ و پاسداشـت منابـع طبیعـی را تقویـت مشـارکتهای مــردم میدانــد و میافزایــد: بایــد جهــت جلوگیــری از آتــش ســوزیهای احتمالــی دســتگاهها و مــردم بــا دلســوزی در ایــن امــر مهــم و حیاتــی مشــارکت کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.