ساخت نانوکامپوزیتهای رسانا توسط محققان کشور

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

محققـان پژوهشـگاه پلیمـر و پتروشـیمی ایـران، فیلمهـای رسـانایی در مقیـاس آزمایشـگاهی سـاختهاند کـه نامزدهـای بالقـوهای جهـت کاربـرد در حوزههـای الکترونیـک نـوری و الکترونیـک انعطـاف پذیـر هسـتند.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از س ـتاد وی ـژه توس ـعه فن ـاوری نان ـو معاون ـت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، اســتفاده روزمــره از محصــولات پایــه نفتــی نگرانیهــای زیســت محیطــی بســیاری بــه وجــود آورده اســت. بنابرایـن جایگزیـن کـردن آنهـا بـا مـوادی بـا منشـأ طبیعـی و قابـل بازگشـت بــه محیــط زیســت اجتنابناپذیــر اســت.

امــروزه بــه کارگیــری پلیمرهــا در قطعــات هــادی الکتریســیته مــورد توجــه بســیاری قرارگرفتــه اســت. بــا توجــه بــه ضــرورت کاربــرد مــواد غیرنفتــی، اســتفاده از پلیمرهــای زیســت تخریبپذیــر در ایــن تجهیــزات نیــز بــه موضوعــی جــذاب تبدیــل شــده اســت. در ایــن تحقیــق فیلمهــای نانوکامپوزیـت هـادی جریـان الکتریسـیته سـاخته شدهاسـت کـه افـزون بـر ویژگــی رســانا بــودن، زیســت ســازگار و منعطــف نیــز هســتند.

هدیـه فلاحـی، کارشناسـی ارشـد مهندسـی صنایـع پلیمـر از پژوهشـگاه پلیمـر و پتروشـیمی ایـران و مجـری طـرح بـا بیـان اینکـه از جملـه پلیمرهای زیسـت تخریبپذیـر مـورد اسـتفاده در ایـن حـوزه پلـی لاکتیـک اسـید اسـت کـه خـواص مکانیکـی خوبـی دارد، گفـت: روشـن اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد هدایــت الکتریکــی در ایــن پلیمرهــا بایــد از فلــزات اســتفاده کــرد. در ایــن می ـان نانوس ـیمهای نق ـره خ ـواص الکتریک ـی و ن ـوری فوقالع ـادهای از خ ـود نشــان دادهانــد کــه منجــر بــه اســتفادهی گســترده از آنهــا در تحقیقــات مختلـف شـده اسـت.

بــه گفتــه ایــن محقــق، نانوکامپوزیتهــای ســاخته شــده در ایــن طــرح نیـز از جنـس پلـی لاکتیـک اسـید/ نانوسـیم نقـره هسـتند و بـه دلیل اسـتفاده از مقادیــر بســیار پاییــن نانوســیمهای نقــره، هزینــه ســاخت آنهــا کاهــش یافتـه اسـت. فلاحـی گفـت: بـه طـور کلـی فیلمهـای رسـانا، شـفاف، منعطف و زیســت تخریــب پذیــر پلــی لاکتیــک اســید/ نانوســیم نقــره در صنایــع الکترونیـک رسـانا و شـفاف از جملـه سـاخت صفحـات لمسـی و حسـگرها، در صنایــع پزشــکی جهــت ســاخت حســگرهای تشــخیصی و کیتهــای رس ـانای الکتریس ـیته و در صنای ـع ن ـوری در س ـاخت وس ـایلی نظی ـر 2/(' هـا و سـلولهای خورشـیدی کاربـرد دارنـد. وی در خصـوص روش اسـتفاده شــده در ســاخت و عوامــل مــورد برســی عنــوان کــرد: در ایــن پژوهــش نانوسـیمهای نقـره بـه وسـیله روش «پلـی ال» سـنتز شـده و مطالعـه دقیقـی بـر روی تأثیـر متغیرهـای واکنـش از جملـه اثـر زمـان واکنـش بـر ویژگیهـای مورفولوژیکــی و ســاختاری آنهــا انجــام گرفتــه اســت؛ ســپس یــک فیلــم زیسـت سـازگار، رسـانا و منعطـف از پلـی لاکتیـک اسـید و نانوسـیم نقـره بـه روش ریختــه گــری، بــا نشــاندن نانوســیمهای نقــره در بســتر پلــی لاکتیــک اسـید تهیـه شـده اسـت.

فلاحـی ادامـه داد: طبـق نتایـج حاصـل شـده تغییـر مـدت زمـان واکنـش تأثیــر بســزایی بــر روی قطــر ســیمها دارد، در حالــی کــه طــول ســیمها را تغیی ـر چش ـمگیری نمیده ـد. همچنی ـن ب ـا افزای ـش م ـدت زم ـان واکن ـش، قطـر نانوسـیمها افزایـش مییابـد. از طرفـی فیلمهایـی کـه از نانوسـیمهای ضخیــم ســاخته شــدهاند، شــفافیت بالاتــری نســبت بــه فیلمهایــی بــا نانــو ســیمهای باریــک دارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.