اگر متولی طرح رجیستری گوشی موبایل ما بودیم تاکنون اجرا شده بود

Elm va Sanat Rooz - - /d ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

رییــس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتــی تهــران بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای طــرح رجیســتری تــا شــهریورماه بــه تعویــق افتــاده اســت، اعــلام کــرد کــه اگــر ایــن طــرح در دســت اتحادیــه بــود، تاکنــون بــه اجــرا درآمــده بــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از زومیــت، غلامحســین کریمــی گفــت: «اجــرای طــرح رجیســتری بــار دیگــر 2 مــاه بــه تعویــق افتــاده و مســوولان ذیربــط اعــلام کردهانــد کــه در شــهریورماه ایــن طــرح شــروع بــه کار خواهــد کــرد».

وی بــا اشــاره بــه طولانــی شــدن اجــرای طــرح رجیســتری افــزود: «طــرح رجیســتری از ابتـدای سـال 94 مطـرح شـد و امـروز بـا گذشـت 2 سـال و 3 مـاه هنـوز اجرایـی نشـده و مسـوولان امـر مجـددا اجـرای ایـن طـرح را 2 مـاه بـه تعویق انداختهانــد کــه امیدواریــم اجرایــی شــود».

وی بــا بیــان اینکــه اگــر اتحادیــه متولــی اجـرای طـرح رجیسـتری بـود تاکنـون ایـن طـرح را اجرایــی کــرده بودیــم، ادامــه داد: «در حــال حاض ـر متولیــان اجــرای ط ـرح رجیســتری زیــاد هسـتند. رکـن اصلـی اجـرای ایـن طـرح سـازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز هســتند و هــر ســه اپراتورهــای تلفــن همــراه (همــراه اول، ایرانســل، رایتــل)، سـازمان تنظیـم مقـررات و شـرکت مادرتخصصی زیرســاختهای تلفــن همــراه، زیرمجموعههــای اجرایـی طـرح رجیسـتری محسـوب میشـوند».

بـه گفتـهی کریمـی، بـا اجرایـی شـدن طـرح رجیسـتری، ورود تلفـن همـراه بـه کشـور کنتـرل خواهــد شــد و وضعیــت ارایــه خدمــات پــس از فــروش آن نیــز ســاماندهی میشــود.

وی افـزود: «در اجـرای در طـرح رجیسـتری بایــد زیرســاختها و تمــام نرمافزارهــای شــماره ,0(, دســتگاهی کــه بهصــورت رســمی و از طریـق گمـرک وارده شـده و ثبـت سـفارش شـده، تأییـد شـود و چنانچـه کالا از مبـادی رسـمی وارد نشــده باشــد، در طــرح رجیســتری ایــن کدهــا تأییــد نمیشــوند و بهمحــض اینکــه شــماره در سیســتم اپراتــوری بــرود، دیتایــی کــه از قبــل ارسـال شـده رسـمی بـودن یـا غیـر رسـمی بـودن کالا را مشــخص میکنــد».

بــر اســاس گــزارش کریمــی، کدهــای 15 رقم ـی ،,0(, کده ـای خیل ـی معتب ـر و در واق ـع برگرفتــه از عبــارت شناســه بینالمللــی تجهیــزات موبایــل هســتند کــه در زمــان خریــد گوشــی ایــن کــد روی جعبــه یــا حتــی رســید خریــد نوشــته و در زمــان تولیــد کالا بــر آن درج میشــوند و بهنوعــی شناســنامه معتبــر تلفنهــای همــراه بهحســاب میآینــد.

وی افــزود: «هــدف اســتفاده از کدهــای ،,0(, بــرای شناســایی تلفنهــای همــراه و همچنیـن مسـدود کـردن آنهـا از طریـق شـبکه اســت کــه در صــورت مفقــود یــا دزدیــده شــدن گوشــی، بــا ارایــه ایــن کــد بــه اپراتــور، گوشــی مس ـدود میش ـود ت ـا احیان ـا از آن س ـوء اس ـتفاده نشــود و در اجــرای طــرح رجیســتری بســیار مفیــد خواهــد بــود».

رییــس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتــی ادامــه داد: «اگــر تاکنــون اجــرای طــرح رجیســتری بــه بخــش خصوصــی ســپرده شــده بــود، ایــن طــرح کلیــد خــورده بــود. لــذا از مس ـوولان دول ـت تدبی ـر و امی ـد انتظ ـار بیش ـتری را ب ـرای واگ ـذاری کاره ـا ب ـه دس ـت م ـردم داری ـم و خواســتار اعتمــاد بیشــتر دولــت بــه بخــش خصوصــی هســتیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.