رشد 18 رتبهای ایران در حوزه دانش و فناوری

Elm va Sanat Rooz - - /d ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

شـاخص جهانـی 2017( )*,, بیانگـر رشـد 18 رتبـهای ایـران در حـوزه دانـش و فنـاوری اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از زومیــت، ســورنا ســتاری، معــاون علمیوفنــاوری رییسجمهــور، درخصــوص گــزارش نهایــی شــاخص جهانـی نـوآوری 2017 *,, دربـارهی ایـران بـه رشـد 18 رتبـهای در زمینـه دانــش و فنــاوری اشــاره کــرد.

ایـن گـزارش کـه بـه بررسـی 127 کشـور پرداختـه اسـت، 25 خردادمـاه امسـال منتشـر شـد. بـا توجـه بـه ایـن گـزارش ایـران بـه رونـد صعودیـش در ایــن مســیر ادامــه داده و در یــک ســال اخیــر بــا ســه پلــه ترقــی از جایــگاه 78 بـه 75 رسـیده اسـت . بـا وجـود ایـن سـتاری اعـلام کـرد کـه رتبـه 75 بـا توجـه بـه ظرفیتهـای ملـی مـا در نـوآوری نشـاندهندهی جایـگاه واقعـی مــا نیســت؛ چــون مدلهــای بینالمللــی بــه دلیــل عــدم تناســب دقیــق بــا ویژگیهــای ایــران ابــزار دقیقــی بــرای اندازهگیــری نیســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.