برطرف شدن موانع کسب وکارهای اینترنتی

Elm va Sanat Rooz - - /d ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات از رفــع موانــع کســب وکارهــای اینترنتــی و الکترونیکــی تــا پایــان دولــت یازدهــم خبــر داد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرگ ـزاری مه ـر، معصوم ـه بخش ـی پ ـور: وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات از رفــع موانــع کســب وکارهــای اینترنتــی و الکترونیکــی تــا پایــان دولــت یازدهــم خبــر داد.

محمــود واعظــی در صفحــه شــخصی خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام نوشــت: بــازار ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات میتوانــد در همــه بخشهــای اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال تأثیــر گــذار باشــد و مــا نیــز تــلاش مــی کنیــم تــا مشــکلات کســب و کارهــای اینترنتــی و الکترونیکــی حــل شــود.

وی بـا بیـان اینکـه افـق دیـد مـا ایـن اسـت کـه بـازار فنـاوری اطلاعـات و ارتباطــات میتوانــد در اقتصــاد کشــور تحــول بــه وجــود بیــاورد، اضافــه کـرد: ایـن فنـاوری باعـث ایجـاد تحـول در اشـتغال و نیـز تولیـد ناخالـص داخل ـی *'3( ) خواهـد شـد.

واعظـی یکـی از اقدامـات بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف را رفـع موانـع کســب و کارهــای الکترونیکــی عنــوان کــرد و افــزود: بایــد موانــع کســب و کارهـای اینترنتـی را برطـرف کنیـم و تـا لحظـه آخـر در دولـت یازدهـم بـه مـردم بدهکاریـم و بایـد همچنـان بـه مـردم خدمـت کنیـم.

وزیــر ارتباطــات بــا تأکیــد براینکــه دولــت یازدهــم، دولــت توســعه اسـت، اضافـه کـرد: نبایـد از توسـعه در ایـن بخـش غافـل شـویم و بایـد بـه دنبـال ایـن باشـیم کـه در پایـان ایـن دولـت، در سراسـر کشـور یـک کارنامـه روش ـن داش ـته باش ـیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.