محیط زیست اینک نیازمند خیرین

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

عیسی کالنتری: با توجه به گستردگی حوزه محیط زیست، خیرین می توانند در بسیاری ازموضوعاتاینحوزههمکاریداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.