از شکستن حلقه های بسته مدیریتی تا جوانگرایی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

گذارتاریخیازسوءمدیریتهایدولتیتاایده جوانگرایی، سیر تحولی رویکردی است که اینکسطحتوقعاتاززنگنهراباالبردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.