عاقبت بخیری ارج و درجازنی آزمایش

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

دیمـاه سـال گذشـته بـود کـه بحـث واگـذاری دو کارخانـه قدیمـی ارج و آزمایـش رسـمیتر و قطعیتـر از همیشـه از سـوی مدیـرکل صنایـع فلـزی و ل ـوازم خانگ ـی وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت اع ـلام ش ـد ت ـا نش ـان ده ـد مســوولان صنعتــی دولــت یازدهــم بنــا ندارنــد بــا برندهــای قدیمــی ایــران خداحافظـی کننـد.

در آن روزعب ـاس هاش ـمی حت ـی از ورود برندهای ـی خب ـر داد ک ـه ش ـاید نــام آنهــا بــرای خیلــی از ایرانیهــا آشــنا نبــود و گــوش مــردم ایــران بــه ش ـنیدن برنده ـای چین ـی و ک ـرهای بیش ـتر از ایتالیای ـی و امریکای ـی ع ـادت داشــت. هاشــمی البتــه بــدون هیــچ شــکی از مذاکــره بــا شــرکتهای اروپایــی و امریکایــی بــرای احیــای کارخانههــای ارج و آزمایــش خبــر داد و اعـلام کـرد کـه بـا حضـور ایـن برندهـا قطعـا بـازار لـوازم خانگـی ایـران بـه ســمت و ســوی جدیــدی از کیفیــت خواهــد رفــت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اعتمــاد، آنطــور کــه هاشــمی، مدیــرکل صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت آن روزهــا گفتــه بــود، شــرکتهای تولیدکننــده لــوازم خانگــی «جنــرال الکتریــک» و «ویرپـول» امریـکا و «آریسـتون» ایتالیـا بـرای احیـای کارخانههـای متوقـف شــده لــوازم خانگــی ماننــد ارج و آزمایــش اعــلام آمادگــی کردهانــد و اگــر مذاکـرات بـا هـر یـک از ایـن برندهـا جدیتـر شـود قطعـا برنـد کهنـهکار ارج و آزمایــش دوبــاره روزگار خوششــان را بــه چشــم خواهنــد دیــد.

البتـه هاشـمی علـت توقـف تولیـد در ایـن کارخانههـا را قدیمـی بـودن تکنولوژیه ـای ای ـن کارخانهه ـا عن ـوان ک ـرده و معتق ـد ب ـود ک ـه تع ـدادی از کارخانهه ـای قدیم ـی ل ـوازم خانگ ـی کش ـور در دههه ـای گذش ـته نوس ـازی و بازسـازی نشـده و تکنولـوژی آنهـا در همـان سـطحی کـه در روز اول ایجـاد شـده بـود، مانـده اسـت. طبیعـی اسـت کـه چنیـن کارخانههایـی نـه تنهـا بـه سـمت پویایـی نمـیرود، بلکـه مسـیر میرایـی را طـی خواهـد کـرد. در ایـن ارتبـاط وزارت صنعـت ورود پیـدا کـرده و بـه دنبـال ایـن اسـت کـه کارخانـه ارج و کارخانههــای مشــابه را بــه بخــش خصوصــی صالــح واگــذار کنــد تــا آنهـا بتواننـد بـا مشـارکت برندهـای معتبـر خارجـی، شـرکتهای مشـترک ایج ـاد کنن ـد. ب ـا ش ـرایط بانک ـی موج ـود در کش ـور، چنی ـن رقمه ـای ب ـزرگ ســرمایهگذاری را هیــچ کــس در بخــش خصوصــی پرداخــت نمیکنــد. راهـکار ایـن اسـت کـه ایـن کارخانههـا را بـه افـرادی کـه ضمانتنامـه خارجـی دارنـد، واگـذار کنیـم و ایـن افـراد بـا شـرکتهای خارجـی بـه صـورت شـرکت مش ـترک (جوین ـت ونچ ـر) ای ـن کارخانهه ـا را احی ـا کنن ـد.

حـالا بعـد از گذشـت ٩ مـاه از آن روزهـا ظاهـرا و بنابـر گفتـه مسـوولان وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، واگــذاری کارخانــه ارج قطعــی شــده و درصـورت مهیـا شـدن شـرایط طـی کمتـر از یکمـاه بـه سـرانجام میرسـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در مـورد کارخانـه آزمایـش شـرایط امیدوارکننـدهای وجـود نـدارد و بـه دلیـل مشـکلات موجـود واگـذاری ایـن کارخانـه منتفـی بـه نظــر میرســد.

پرونــده واگــذاری دو کارخانــه ارج و آزمایــش از مدتهــا قبــل کلیــد خــورده اســت. در حالــی کــه بــه نظــر میرســید کارخانــه ارج تــا اوایــل اردیبهشــت مــاه ســال جــاری واگــذار شــود، امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد و سرنوشـت ایـن کارخانـه دسـتخوش اتفاقـات دیگـری شـد تـا در نهایـت دو متقاضــی جدیــد بــرای آن پیــدا شــود تــا در صــورت مهیــا بــودن شــرایط واگــذاری بــه یکــی از ایــن دو مشــتری در دســتور کار قــرار گیــرد. در مــورد واگـذاری کارخانـه آزمایـش امـا مسـائل عدیـدهای وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه ایـن مشـکلات تنهـا راهـکار موجـود واگـذاری برنـد ایـن کارخانـه اسـت و آنگونـه کـه مسـوولان اعـلام کردهانـد واگـذاری کلـی ایـن کارخانـه منتفـی بـه نظــر میرســد.

مدیــرکل صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجـارت اوایـل اردیبهشـتماه سـال جـاری بـود کـه گفتـه بـود بـر حسـب پیشبینیهــا قــرار بــر ایــن بــود کــه کارخانــه ارج تــا ابتــدای خردادمــاه سـال جـاری واگـذار شـود امـا سرنوشـت کارخانـه ارج در وضعیـت مبهمـی قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه محدودیتهــای موجــود در سیســتم بانکــی ســرمایهگذار ایرانــی کــه اعتباراتــش خــارج از کشــور قــرار داشــت بــا مش ـکل انتق ـال وج ـه مواج ـه ش ـد و اع ـلام ک ـرد ک ـه ای ـن جابهجای ـی پول ـی زمانبــر اســت.

وی از درخواسـت جـدی دو متقاضـی جدیـد بـرای خریـد کارخانـه ارج خبـر داد و اعـلام کـرده بـود کـه بـا دو بخـش خصوصـی متقاضـی مذاکـرات جـدی جهـت واگـذاری ارج صـورت گرفتـه و وزارت صنعـت، معـدن و تجارت مطمئـن اسـت کـه ایـن دو متقاضـی خواسـتار تولیـد پـس از خریـد کارخانـه ارج هسـتند.

بــا ایــن حــال هاشــمی در جدیدتریــن اظهارنظــرش گفتــه اســت کــه پـروژه واگـذاری کارخانـه ارج قطعـی اسـت و اگـر طرفیـن با سـختگیریهای کمتـری کار را پیـش ببرنـد در کمتـر از یـک مـاه ایـن واگـذاری در دسـتور کار قــرار میگیــرد. قیمــت پایــه کارشناســی در مــورد کارخانــه ارج مشــخص شــده و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز یــک گــروه تولیــدی قــوی در کن ـار س ـرمایهگذار ق ـرار خواه ـد داد ت ـا راهان ـدازی ای ـن کارخان ـه ب ـه ص ـورت مش ـترک انج ـام ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.