تولید اجاق گاز از یک رقابت ناسالم برخوردار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیـر عامـل شـرکت آذرپـاد: در حـال حاضـر تولیدمـان بیـش از ظرفیت مـورد نیـاز اسـت و قیمـت فـروش زیـر قیمـت تمام شـده اسـت.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ایلن ـا، خورس ـند صنعتی،گف ـت: ب ـه عل ـت افزایــش مجموعــه تولیدکننــدگان بــا مشــکل فــروش روبــرو هســتیم چــون بی ـش از ظرفی ـت نی ـاز مج ـوز ص ـادر ش ـده اس ـت.

وی افـزود: شـرکت مـا بـا 40 سـال سـابقه در زمینـه تولیـد انـواع اجـاق گازخانگــی تــوکار، فــردار، مبلــه، رومیــزی و صنعتــی مشــغول فعالیــت می با شــد .

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا در تولیـد کالایـی کـه تقاضـا کـم اســت مجــوز تولیــد بیشــتر اســت؟ گفــت: در انجمــن بحثــی مطــرح کــردم مبنـی بـر تحـول در آینـده، مضمـون ایـن طـرح ایـن بـود کـه مراحـل تولیـد نی ـاز ب ـه بازنگ ـری دارد م ـا فق ـط ب ـه ان ـدازه فروش ـمان تولی ـد میکنی ـم.

وی ضمـن بیـان ایـن موضـوع کـه مشـکل اصلـی مـا ایـن اسـت صنعـت اجـاق گاز و لـوازم خانگـی در مرحلـه مهندسـی معکـوس وکپـی تکنولـوژی اســت کــه بــه همیــن دلیــل قــادر بــه صــادرات و رقابــت بــا کالای خارجــی نمیباشــد، افــزود: در کارخانجــات صنعتــی بــزرگ خارجــی دانشــمندان بــا همفکــری هــم در مــورد یــک موضــوع متحــد میشــوند کــه میتواننــد کالاهای ـی ب ـا تی ـراژ ب ـالا تولی ـد کنن ـد.

وی در خص ـوص ص ـادرات ضم ـن بی ـان ای ـن موض ـوع ک ـه قب ـلا ص ـادرات داشـتیم ولـی الان امـکان صـادرات بـرای مـا وجـود نـدارد چـون، اجـاق گاز از ی ـک رقاب ـت ناس ـالم برخ ـوردار اس ـت اف ـزود: خواهش ـمندم مج ـوز جه ـت تحقیـق و توسـعه صنایـع لـوازم خانگـی صـادر شـود بدیـن صـورت کـه پـس از انجـام تحقیقات،بتوانیـم بـا تیـراژ بـالا تولیـد کنیـم.

خورس ـند، صنعت ـی اه ـم مس ـائل و مش ـکلات مرب ـوط ب ـه صنع ـت اج ـاق گاز و لـوازم خانگـی را اینگونـه ارزیابـی کـرد: صـدور مجوزهـای بیـش از نیـاز مصـرف سـالیانه کشـور بـرای یـک محصـول، بخصـوص صنعـت اجـاق گاز و هـدر رفتـن سـرمایه گـذاری هـای مـوازی یکـی از مشـکلات اسـت. بـه علـت تولیــد بیــش از نیــاز مصــرف ســالیانه کشــور فــروش اجــاق گاز زیــر قیمــت تمـام شـده و گاهـی اوقـات بـا ضـرر همـراه اسـت.

وی اف ـزود: واردات زی ـاد و ورود قاچ ـاق کالا و قطع ـات، ب ـدون پرداخ ـت تعرفــه هــای مربــوط ســبب رقابــت ناســالم و صدمــات زیــاد بــه تولیــد و اشــتغال ملــی وارد مــی کنــد.

وی ادامــه داد: اگــر صــدور مجــوز تولیــدات محصــولات صنایــع لــوازم خانگــی بــا نظــارت انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی انجــام گیــرد و مراکــزی بــرای تحقیــق و توســعه و طراحــی صنایــع لــوازم خانگــی و صــدور مجــوز بــرای متقاضیــان راه انــدازی شــود و هــر نــوع قاچــاق کالا توســط 3 قــوه و نظــارت انجمــن صنایــع برخــورد قاطــع صــورت گیــرد مــی توانیــم شــاهد ارتقـا کمـی و کیفـی محصـولات باشـیم و مسـائل مشـکلات و گسـترش تولیـد و افزایــش صــادرات را بــه ایــن طریــق مــی تــوان حــل کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.