برند تی سی ال با مادیران

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر، شـرکت تـی سـی ال بعـد از یـک دهـه حضـور در بـازار ایــران، شــریک تجــاری خــود را تغییــر داد و مادیــران را بــه عنــون تنهــا نماینـده تولیـد کننـده و پخـش محصـولات تلویزیـون و لـوازم خانگـی ایـن برنــد بیــن المللــی معرفــی کــرد. ایــن شــرکت کــه بــه دنبــال کســب ســهم بیشــتر در بــازار ایــران و تثبیــت حضــور خــود در کشــور مــا هســت، ســعی دارد ت ـا ب ـه تولی ـد محصولات ـی ب ـا کیفی ـت، اعتب ـاری ک ـه در س ـایر بازاره ـای جهــان کســب کــرده را در ایــران نیــز بــه دســت آورد.

تــی اس ال از بیــن دههــا شــرکتهای داخلــی، شــرکت مادیــران را انتخــاب کــرد کــه بیــش از 50 ســال ســابقه فعالیــت داشــته و از یــک هــزار نیــروی متخصــص ایرانــی بهــره میبــرد. مادیــران بیــش از ده ســال اســت کـه وارد بـازار تلویزیـون ایـران شـده و بـا ورودش همـه معـادلات بـازار را بـر هـم زده و بـا عرضـه محصولاتـی بـا طراحـی بـه روز، کیفیـت جهانـی و قیمـت مناســب از رقبــای خارجــی خــود پیشــی گرفتــه و در دل مشــتریان ایرانــی ب ـرای خ ـود ج ـای خوب ـی ب ـاز ک ـرده اس ـت. ای ـن ش ـرکت در ح ـال حاض ـر در رتبــه ســوم بیشــترین فــروش تلویزیــون در ســطح ایــران را دارد.

مدیــر عامــل ایــن شــرکت، بابــک ثقفــی در نشســت خبــری روز 28 شــهریور مــاه کــه بــا حضــور اصحــاب رســانه انجــام شــد، گفــت: " گارانتــی محصــولات تــی ســی ال کــه توســط مادیــران انجــام میشــود، دو ســاله و شــامل همــه مــوارد غیــر از شکســتگی اســت".

وی در ادامــه گفــت ": محصــولات مادیــران جــوری طراحــی و طبقــه بن ـدی ش ـده اس ـت ک ـه هم ـه اف ـراد ب ـا ه ـر می ـزان درآم ـد بتوانن ـد آنچ ـه ک ـه مدنظرشــان هســت را خریــداری کننــد ."

در همی ـن راس ـتا، مص ـرف کنن ـده ایران ـی ب ـا محصول ـی آش ـنا ش ـده ک ـه حاصـل کار و تـلاش نیـروی متخصـص ایرانـی اسـت و بـا تعهـد بـه مشـتری، خدماتــی را شــامل میشــود کــه از بهترینهــا محســوب میشــود. ضمــن اینکـه ایـن موضـوع منجـر بـه درخواسـت مصـرف کننـدگان بـه ورود مادیران بـه بـازار لـوازم خانگـی از جملـه یخچـال فریـزر و ماشـین لباسشـویی شـد. شــرکت مادیــران دارای کارخانــهای در زمینــی بالــغ بــر 70000 متــر مربــع احــداث شــده کــه در چهــار مــاه آینــده بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید. ظرفیـت ایـن کارخانـه در حالـت تـک شـیفت بـه بیـش از 180 هـزار دسـتگاه در ســال میرســد و مجهــز بــه پیشــرفتهترین ماشــین آلات روز اروپاســت.

شـرکت تـی سـی ال، سـومین تولیـد کننـده تلویزیـون دنیـا اسـت و جـزو معـدود تولیدکننـدگان تلویزیـون اسـت کـه دارای کارخانجـات تولیـد صفحـه نمایــش اســت. 75 هــزار نفــر نیــروی انســانی در هفــت مرکــز تحقیــق و توسـعه ایـن شـرکت مشـغول بـه کارنـد. محصـولات تـی سـی ال کـه در 160 کشـور جهـان عرضـه میشـوند ارزشـی بالـغ بـر 11 دلار میلیـارد دارنـد. تـی ســی ال ســالانه بیــش از 20 میلیــون دســتگاه تلویزیــون تولیــد کــرده و بــه ســایر کشــورها صــادر میکنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.