بومیسازینانوپوششهایسبز برایلوازمخانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

پژوهشـگران یـک شـرکت تولیدکننـده مـواد شـیمیایی بـه دانـش فنـی اعمـال پوشـشهای تبدیلـی بـا ضخامـت نانومتـری دسـت یافتهانـد کـه بـه گفتـه آنهـا ایـن پوشـش زیستسـازگار اسـت و میتوانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای صنایـع لوازمخانگـی و صنایـع خـودرو باشـد.

یکــی از شــرکتهای تولیدکننــده مــواد شــیمیایی بــا صنایــع بزرگــی ماننــد صنایــع تولیــد لوازمخانگــی، قطعــات و مجموعههــای خودرویــی، صنع ـت ب ـرق، صنای ـع فل ـزی و صنای ـع آلومینی ـوم هم ـکاری مس ـتمر دارد و اکنـون پـس از سـالها فعالیـت در حـوزه تولیـد انـواع شـویندههای صنعتـی و پوشــشهای ســطحی، موفــق بــه اعمــال پوشــشهای زیرکونیومــی بــا ضخامــت نانومتــری شــده اســت.

فرهنــگ آزاد، از محققــان ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه از ســالها قبــل دسـتیابی بـه دانـش فنـی اعمـال نانوپوشـشها در دسـتور کار واحـد تحقیـق و توســعه ایــن شــرکت قــرار داشــته اســت، گفــت: پــس از حــدود 5 ســال تــلاش، توانســتیم بــه ایــن مهــم دســت یابیــم و در حــال حاضــر موفــق بــه تجاریســازی نانوپوشــشهای تبدیلــی زیرکونیومــی شــدیم.

بــه گفتــه وی، تاکنــون زنجیــره کاملــی از تولیــد مــواد اولیــه و تولیــد و عرضـــه ایـــن پوشـــشها بومیســـازی شـــده و بـــه صنایـــع متقاضـــی عرضـــه شــده اســت.

آزاد بــا اشــاره بــه پوشــشهای فســفاته رایــج در صنعــت بــه توصیــف مزایــای پوشــشهای نانومتــری زیرکونیومــی پرداخــت و یــادآور شــد: اگــر ضخامــت پوشــشهای رایــج فســفات روی را 10 هــزار نانومتــر در نظــر بگیریــم، پوشــشهای تبدیلــی زیرکونیومــی تولیــدی ایــن شــرکت حداقــل 100 برابـر نازکتـر هسـتند کـه ایـن موضـوع چندیـن مزیـت را در پـی دارد.

ایـن محقـق اقتصـادی بـودن را یکـی از ایـن مزیتهـا دانسـت و ادامـه داد: بـا کاهـش ضخامـت پوشـش مقـدار مـاده مصـرف شـده در پوشـش نیـز کاهـش مییابـد و ایـن بـه معنـی کاهـش مسـتقیم هزینـه پوشـش اسـت.

وی کاهــش مســایل زیســت محیطــی را از دیگــر مزایــای ایــن پوشــش نـام بـرد و گفـت: در پوشـشهای کروماتـه و فسـفاته از برخـی مواد شـیمیایی ســمی از جملــه اســید فســفریک و فلــزات ســنگین اســتفاده میشــود کــه در نانوپوشــشهای تولیــدی ایــن شــرکت اســتفاده از ایــن مــواد مضــر حــذف شــده و ایــن موضــوع موجــب شــده تــا از ایــن پوشــشها بهعنــوان پوشــشهای ســبز یــاد شــود.

وی ادامــه داد: پوشــشهای نانومتــری زیرکونیومــی دارای دو ســطح اسـت؛ یکـی سـطح داخلـی کـه بهصـورت بسـیار محکمـی بـه سـطح زیرلایـه میچس ـبد و دیگ ـری س ـطح خارج ـی اس ـت ک ـه دارای خل ـل و ف ـرج اس ـت و موجـب میشـود لایـه بعـدی کـه میتوانـد لایـه رنـگ باشـد، در ایـن خلـل و فـرج نفـوذ کـرده و چسـبندگی بسـیار خوبـی بـه سـطح زیریـن داشـته باشـد.

آزاد، پوشــشهای نانومتــری زیرکونیومــی را در زمــره پوشــشهای تبدیلـی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: فراینـد اعمـال ایـن پوشـشها بـه ایـن صــورت اســت کــه لایههــای اتمــی ســطحی زیرلایــه بــا یکســری یونهــای واسـط وارد واکنـش شـده و روی سـطح فلـز پوشـش ایجـاد میشـود. لایـه حاصلشــده یــک اتصــال محکــم بــا فلــز پایــه خواهــد داشــت و در آب و محیــط واســط نامحلــول خواهــد بــود.

آزاد، چالـش کنونـی ایـن شـرکت را ارتبـاط بـا صنایـع بـزرگ دانسـت و اظهـار کـرد: حـدود پنجـاه سـال اسـت کـه در صنعـت خـودرو از پوشـشهای وارداتـی اسـتفاده میشـود. در حالـی کـه شـرکت بنـز از ایـن نـوع پوشـشها بـرای خودروهـای تولیـدی خـود بهـره میبـرد، مـا در موضعـی قـرار داریـم کـه بـرای عرضـه ایـن پوشـشها بـه صنعـت خـودرو بـه لحـاظ فنـی مشـکلی نداریـم و قـادر هسـتیم ایـن 50 سـال را جبـران کنیـم؛ امـا نیـاز داریـم تـا راه ارتبـاط مـا بـا ایـن صنایـع همـوار شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.