توسعه صنعت لوازم خانگی نیازمند استراتژی و نقشه راه

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیـــر عامـــل شـــرکت فیلـــور: حـــدود 100 هـــزار دســـتگاه در ســـال تولیـــد داریـــم کـــه 70-80 درصـــد قطعـــات داخلـــی و حـــدود 30 درصـــد خارجـــی اســـت.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ایلن ـا، محمدرض ـا فری ـوری گف ـت: ش ـرکت فیلـور (تولیـد یخچـال، یخچـال فریـزر) بـا حـدود 50 سـال سـابقه فعالیـت در ای ـن زمین ـه حض ـور دارد.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه شـرکت فیلـور در خـارج از کشـور شـعبه دارد؟ گفـت: یـک خـط تولیـد در کوبـا راهانـدازی کردیـم کـه بـه مرحلـه نهایـی نرســید. در خصــوص صــادرات بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان و ونزوئــلا صـادرات داریـم ولـی در ایـن زمینـه صـادرات زیـاد اثـر بخـش نیسـت.

همچنیـن تشـریح کـرد: مـا فاقـد اسـتراتژی توسـعه اقتصـادی و توسـعه صنعتــی در داخــل هســتیم، کشــورهایی توانســتند صنعــت کشورشــان را توس ـعه بدهن ـد ک ـه دارای اس ـتراتژی و نقش ـه راه بودن ـد.

در ادامـه افـزود: مهمتریـن مشـکل امـا ایـن اسـت کـه فـردی را نداریـم کـه بـه صـورت اسـتراتژیک در ایـن حـوزه عمـل کنـد. اقتصـاد مـا سیاسـی اســت. دولــت زمینــه را بــرای واردات فراهــم میکنــد مــا وقتــی اســتراتژی نداری ـم چگون ـه میتوانی ـم سیاس ـت گ ـذاری صنعت ـی داش ـته باش ـیم .

حـدود 20 سـال پیـش جنـاب آقـای نعمـت زاده موانـع صـدور مجـوز را رفـع کردنـد ایـن روش بـرای تسـهیل حضـور تولیـد کننـده بـود تقاضـای مـا در ســال حــدود 1 میلیــون و 800 هــزار دســتگاه یخچــال مــی باشــد در حالیک ـه ظرفی ـت مص ـوب کنون ـی پن ـج ونی ـم میلی ـون دس ـتگاه اس ـت و ای ـن مســئله را در تمــام لــوازم خانگــی شــاهد هســتیم بــه جــز ظرفشــویی و مایکروفــر ســایر لــوازم بــه حداکثــر ظرفیــت رســیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.