دیوار فوالدی تنها راه دفاع از تولید

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه ورود 90 درصـدی غیرقانونی کالا گفــت: کشــوری کــه بخواهــد از اشــتغال و تولیــد خــود دفــاع کنــد، بایــد دورش دیوارهـای فـولادی کشـید.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صـدا و سـیما، محمـد شـریعتمداری با اشـاره بــه اینکــه ســردادن شــعار حمایــت از تولیــد داخــل و اشــتغال، مشــکلات را برطــرف نمــی کنــد، گفــت: بــا کمــال تأســف واحدهــای تجــاری، تنهــا 10 درصـد کالای فروشـی را قانونـی وارد مـی کننـد و 90 درصـد محصولاتشـان بـا همـان برندهـا امـا بـه صـورت قاچـاق وارد کشـور مـی شـود.

وی ب ـا تأکی ـد ب ـر اینک ـه از مهمتری ـن جهادهای ـی ک ـه بای ـد در آن اهتم ـام ورزیـد بسـتن مرزهـا بـرای جلوگیـری از واردات غیرقانونـی کالا بـه داخـل یـا ورود قانونـی کالاهـای غیرمتعـارف بـه داخـل اسـت، اظهـار داشـت: در برخـی فروشــگاه هــا کــه مجــوز تأســیس بــرای عرضــه یــک برنــد و نشــان تجــاری خـاص دارنـد، بخـش اندکـی از وارداتشـان قانونـی و بخـش غیرقابـل قبـول آن از طریـق قاچـاق تأمیـن مـی شـود.

شـریعتمداری گفـت: در شـهر تهـران فقـط 250 برنـد معـروف بـا مجـوز رســمی کفــش و پوشــاک عرضــه مــی کننــد در حالــی کــه 23 هــزار واحــد توزیعـی، منسـوجات و کفـش مـی فروشـند کـه بخـش عمـده ای از آن قاچـاق و البت ـه غیرکیف ـی اس ـت.

وی بــا بیــان برنامــه اش بــرای ســاماندهی فروشــگاه هــای عرضــه منســوجات و کفــش گفــت: بــرای واردات اینگونــه محصــولات، ســامانه الکترونیـک تعریـف مـی کنیـم کـه نحـوه نگهـداری و لجسـتیک فعالیـت هـای بازرگانـی آنهـا در داخـل، شناسـایی انبارهـا در داخـل، ورود و خـروج کالا بـه انبارهــای داخلــی بــه روش الکترونیــک ردیابــی شــود.

وزیـر صنعـت تصریـح کـرد: بـا حاکـم شـدن ایـن نظـام کـه نوعـی اسـتقرار دولــت الکترونیــک اســت، شــفافیت کاری ایجــاد مــی شــود و امــکان عملــی فعالی ـت قاچ ـاق ب ـه صف ـر برس ـد، ضم ـن آن ک ـه ب ـا ج ـدی ت ـر ک ـردن نظ ـارت بـر مرزهـا بـه تولیدکننـدگان داخلـی ایـن اطمینـان را مـی دهیـم کـه از تولیـد آنهـا حمایـت مـی شـود.

شـریعتمداری تصریـح کـرد: بـرای 250 برنـدی کـه در داخل کشـور شـعبه عرضـه دارنـد نیـز برنامـه و ضوابـط و مقرراتـی تدویـن مـی کنیـم تـا در مـدت معینـی محصولاتشـان را بـا نشـان تجـاری خودشـان در داخـل تولیـد کننـد.

وی تولیـد محصـول کیفـی بـا درج نشـان تجـاری شـرکت معتبـر جهانـی، اشــتغال صنعتگــر ایرانــی و زمینــه ســازی بــرای صــدور ایــن محصــولات بــه بازارهــای اطــراف را از مزایــای اســتقرار ایــن نظــام الکترونیکــی برشــمرد و گفـت: آقـای نعمـت زاده در مـاه های پایانی مسـند وزارتشـان، دسـتورالعملی را ابـلاغ کـرد کـه تولیدکننـدگان برنـد خارجـی مکلـف شـدند بـا تعهـدی کـه از طریـق تولیدکننـده اصلـی ارایـه مـی کننـد بخشـی از تولیدشـان را در داخـل انجـام دهنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.