رشد 23 درصدی صادرات کاال از گمرکات آذربایجان شرقی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

ناظـر گمـرکات آذربایجـان شـرقی گفـت: صـادرات انجـام شـده از گمرکات آذربایجـان شـرقی در نیمـه اول سـال جـاری رشـد 23 درصدی داشـته اسـت. بــه گــزارش ایســنا، منطقــه آذربایجــان شــرقی، علــی اصغــر عبــاس زاده در گفـت وگـو بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه آمـار صـادرات شـش ماهـه سـال جـاری اظهـار کـرد: 738 هـزار و 824 تـن کالا بـه ارزش 593 میلیـون و 345 هـزار 133 دلار در م ـدت ش ـش ماه ـه اول س ـال ج ـاری از گم ـرکات اس ـتان ص ـادر ش ـده اسـت کـه از لحـاظ ارزش دلاری 23 درصـد و از حیـث وزن 28 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

وی عنـوان کـرد: عمـده گـروه کالاهـای صـادره شـامل مـواد پلاسـتیکی و اشـیای سـاخته شـده از ایـن مـواد، میـوه هـای خوراکـی پوسـت و مرکبـات ، راکتـور هـای هسـته ای دیـگ بخـار وآبگـرم ماشـین آلات و وسـایل مکانیکـی اجـزاءو قطعـات آنهـا ، سـوخت هـای معدنـی روغن هـای معدنـی و محصولات حاصــل از تقطیــر آنهــا، قنــد و شــکرو شــیرینی، فــرآورده هــای غــلات آرد نشاس ـته فک ـول ی ـا ش ـیر و ن ـان ه ـای ش ـیرینی، شیش ـه و مصنوع ـات شیش ـه ای، کاکائـو و فـرآورده هـای آن، مصنوعـات از چـدن آهـن یـا فـولاد ، فـرآورده هـای از سـبزی هـا و میـوه هـا بـوده اسـت.

مدیــر کل گمــرک تبریــز بــا اشــاره بــه رونــق صــادرات بــه عــراق در 87 کش ـور، ادام ـه داد: عم ـده مقاص ـد کالاه ـای صادرات ـی از گم ـرکات اس ـتان ب ـه ترتی ـب ب ـه کش ـور ه ـای ع ـراق، ترکی ـه، افغانس ـتان، ارمنس ـتان، گرجس ـتان، آذربایجــان، روســیه، پاکســتان، ایتالیــا و بلغارســتان بــوده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.