وزارت نیرو نیازمند مدیران مجرب

Elm va Sanat Rooz - - برق -

سرپرســت وزارت نیــرو گفــت: آمــوزش در وزارت نیــرو بایــد همــراه بــا بهــرهوری نیــروی کار باشــد، چــرا کــه اســتمرار در خدمــات و بالابــردن راندمــان نیازمنــد تربیــت مدیــران مجــرب و موفــق اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، ســتار محمــودی در مرأســم برگــزاری نخســتین همایــش مدیــران آینــده صنعــت بــرق کشــور اظهــار کــرد: وزارت نیــرو یــک وزارتخانــه دانشبنیــان اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئله آمــوزش ضمــن خدمــت در ایــن وزارتخانــه صرفــا یــک آمــوزش آکادمیــک نباشــد، بلکــه آمــوزش بایســتی همــراه بــا بهــره وری نیــروی کار باشــد.

وی مهمتریـن منبـع تولیـد در هـر سـازمان را سـرمایه انسـانی دانسـت و افــزود: ایــن ســرمایه میتوانــد ســایر ســرمایهها را بــه گــردش درآورده و باعـث تولیـد انبـوه در آن صنعـت شـود.

محمـودی بـا بیـان ایـن اینکـه، اسـتفاده درسـت از منابـع در راسـتای رس ـیدن ب ـه اه ـداف، از جمل ـه وظای ـف مدی ـران خ ـوب و عال ـم در س ـازمان اسـت، تصریـح کـرد: اگـر کشـوری از منابـع مناسـب برخـوردار باشـد، ولـی مدیــران بادرایتــی در آن کشــور نباشــند امــکان هــدر رفــت منابــع در آن کشـور بسـیار بـالا مـیرود.

وی اظهــار کــرد: اســتمرار در خدمــات، بالابــردن راندمــان حرکــت در مـرز دانـش و فنـاوری در یـک سـازمان نیازمنـد تربیـت مدیـران مجـرب و موفـق اسـت.

سرپرسـت وزارت نیـرو تأکیـد کـرد: روزانـه حـدود دو هـزار حادثـه در کشــور اتفــاق میافتــد کــه چنانچــه مدیــران بــا درایتــی وجــود نداشــته باش ـند ت ـا ای ـن ح ـوادث را مدیری ـت و مرتف ـع کنن ـد، ام ـکان ایج ـاد بح ـران در کشــور افزایــش مییابــد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهـان امـروز بـر مـدار شـتاب قـرار گرفتـه و اگـر صنعتــی از ایــن مــدار خــارج شــود حتمــا بــه عقــب بــاز خواهــد گشــت، افـزود: اسـتفاده از تجربیـات گذشـته و توجـه دقیـق و مسـتند کـردن آنهـا میتوانــد راهگشــای آینــده مــا در صنعــت باشــد.

محمــودی ادامــه داد: داشــتن نــگاه چنــد بعــدی از لــوازم و پیــش شــرطهای مدیریــت خــوب و موفــق در یــک ســازمان اســت.

وی اضافــه کــرد: نــگاه چنــد بعــدی در صنعــت بــرق کــه خدمــات آن بنیـادی بـوده و میتوانـد پیامدهـای وسـیعی بـرای جامعـه داشـته باشـد، بســیار مهــم و کاربــردی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.