استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از سرقت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق -

بــا گســترش هــوش مصنوعــی در صنعــت ب ـرق ش ـرکتهای مختل ـف تولی ـد ان ـرژی ب ـه فک ـر افتادهانــد تــا خســارتهای مالــی ناشــی از ســرقت بــرق را کاهــش دهنــد.

به گـزارش عصر بـه نقل از کلیک، شـرکتهای ارایـه دهنـده بـرق مـی توانند بـا اسـتفاده از هوش مصنوعـی در صنعـت بـرق در هـر سـال از زیـان 96 میلیـارد دلاری جلوگیـری کنند.

تیم ـی از محقق ـان دانش ـگاه لوکزامب ـورگ ب ـا توســعه هــوش مصنوعــی در صنعــت بــرق، الگوریتمــی را طراحــی کردهانــد کــه از طریــق تجزیــه و تحلیــل داده هــای الکتریکــی، مصــرف غیـر عـادی بـرق را تشـخیص میدهـد. آنهـا ایـن سیسـتم را بـر پایـه اطلاعـات ۶.3 میلیـون خانـوار در کشـور برزیـل و در طـی ۵ سـال توسـعه دادنـد.

ای ـن الگوریت ـم توانس ـته اس ـت در ۵۶ درص ـد مـوارد مشـکلات غیـر فنـی را تشـخیص دهـد کـه بــه گفتــه تیــم ســازنده ایــن درصــد حاکــی از برتــری ایــن روش نســبت بــه ســایر ابزارهــا اســت. شــرکت فــن آوری موســوم بــه «انتخــاب هوشـمند» قصـد دارد ایـن هـوش مصنوعـی را بـه نــرم افــزاری تجــاری تبدیــل کنــد.

از طرفــی شــرکت Electrobras اخیــرا یــک برنامــه ضــد ســرقت را بــا پشــتیبانی از بانــک جهانــی راه انــدازی کــرده اســت. ایــن شــرکت ادعــا کــرده اســت کــه 22 درصــد از کل تولیــدات بــرق برزیــل ســرقت مــی شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.