دخل و خرج صنعت برق با هم نمی خواند

Elm va Sanat Rooz - - برق -

دخ ـل و خ ـرج ای ـن صنع ـت باه ـم ج ـور نیس ـت و آغ ـاز ای ـن فرآین ـد ب ـه یــک دهــه گذشــته بــاز مــی گــردد.

رقـــم بدهـــی هـــای وزارت نیـــرو بـــه بخـــش خصوصـــی افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت. گـــزارش تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی نشـــان مـــی دهـــد بدهــی هــای وزارت نیــرو کــه عمدتــا بــه خریــد تضمینــی بــرق از صاحبــان نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی مربــوط اســت بــه 32 هــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت.

بـه نظـر مـی رسـد حجـم بدهـی هـا مثـل گلولـه برفـی کـه از قلـه کـوه بـــه پاییـــن ســـرازیر شـــده در حـــال افزایـــش اســـت و ریشـــه آن را بایـــد در اقتصـــاد انـــرژی جســـت وجـــو کـــرد. نـــرخ مجموعـــه ای از انـــرژی هـــا در کشـــورها در هالـــه ای از ابهـــام اســـت. قیمتـــی کـــه نهادهـــای حاکمیتـــی بـرای خریـد بـرق دولـت را مکلـف بـه پرداخـت آن کـرده انـد اصلـی تریـن مشــکل وزارت نیروســت. درواقــع قیمــت گــذاری باعــث شــده هزینــه هــا و درآمدهــای صنعــت بــرق هیــچ همخوانــی نداشــته باشــد. دخــل و خــرج ایــن صنعــت باهــم جــور نیســت و آغــاز ایــن فراینــد بــه یــک دهــه گذشــته بــاز مــی گــردد.

براســاس برنامــه ســوم توســعه قــرار بــود نــرخ حامــل هــای انــرژی بــا شـــیب مناســـب بـــه ســـمت واقعـــی شـــدن حرکـــت کنـــد. ایـــن مســـأله بـــه ویـــژه در مـــورد ســـوخت هایـــی کـــه امـــکان قاچـــاق آن وجـــود داشـــت ضــروری احســاس مــی شــد امــا در برنامــه چهــارم و پنجــم توس ــعه ایــن مســـئله دیـــده نشـــد و همـــه چیـــز بـــه ضـــرر صنعـــت بـــرق تمـــام شـــد. از سـوی دیگـر وزارت نیـرو بـه فاینانـس روی آورد امـا طـرح هـای توسـعهای تــا انــدازه کمــی پیــش رفــت و خاموشــی هــای مدیریــت شــده اخیــر هــم ناشـــی ازعـــدم ســـرمایه گـــذاری بـــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.