اولین حضور خودروی تمام خورشیدی در رقابتی جهانی

Elm va Sanat Rooz - - انرژی های نو -

خــودروی تمــام خورشــیدی سانســوئیفت قــرار اســت مــاه آینــده در رقابــت جهانــی خورشــیدی بــه قدرتنمایــی بپــردازد، خــودروی ســدان چهارچرخــی کــه ســطح آن از 284 ســلول ریزبلــور خورشــیدی پوشــانده شد ه ا ســت .

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نیواطلــس، ایــن ســلولهای خورشــیدی میتواننــد حداکثــر تولیــد انــرژی در خــودرو را بــه 1.1 کیلــووات برســانند. ایــن خــودرو برآســاس ســه شــعار کاربــردی بــودن، ســرعت و مقاومــت طراح ـی و س ـاخته شدهاس ـت و ای ـن جنبهه ـای سانس ـوئیفت ب ـه زودی در رقابـت سـه هـزار کیلومتـری دارویـن تـا ادلایـد مـورد آزمایـش قـرار خواهنـد گرف ـت.

ایــن خــودروی نســل ششــمی کــه نســخههای پیشــین آن توانســته بودنــد در ســالهای 2011 و 2014 رکــورد جهانــی را بــه نــام خــود ثبــت کننـد، توسـط دانشـجویان کارشناسـی تیـم خودروی مسـابقه سانسـوئیفت دانشــگاه نیــو ســاوت ولــز اســترالیا طراحــی و ســاخته شدهاســت، گروهــی کـه در سـال 1995 بنیـان گذاشـته شـد. قـرار اسـت ایـن خـودرو در رقابـت جهانـی خورشـیدی بریجسـتون بـا 40 خـودروی دیگـر از 21 کشـور جهـان ب ـه رقاب ـت بپ ـردازد.

بـه گفتـه سـیمبا کوشـتلر مدیـر تیـم دانشـجویان، ایـن خـودرو شـبیه بـه خودروهـای سـدان اسـت امـا میـزان انـرژی مصرفـی آن برابـر برقـی اسـت کـه یـك توسـتر بـزرگ نیـاز دارد. ایـن خـودرو از سیسـتم تهویـه و سـرگرمی، موقعیتیـاب، حسـگر پارکینـگ و اتصـال وایفـای برخـوردار اسـت.

قـرار اسـت خـودروی سانسـوئیفت پیـش از حضـور در ایـن رقابـت سـه هــزار کیلومتــری ســفر جــادهای 4300 کیلومتــری را آغــاز کنــد. گفتــه میشـود حداکثـر سـرعت ایـن خـودرو 130 کیلومتـر بـر سـاعت اسـت، امـا اگـر قـرار باشـد بـرای حرکـت تنهـا از انـرژی خورشـیدی اسـتفاده کنـد بایـد س ـرعت را در ح ـد 60 کیلومت ـر ب ـر س ـاعت نگ ـه دارد.

ایــن خــودرو از دو باتــری 1.5 کیلوواتــی برخــوردار اســت کــه میــزان به ـرهوری آنه ـا 98 درص ـد اع ـلام شدهاس ـت. بدن ـه فیب ـر کربن ـی خ ـودرو ب ـه کاهــش وزن ایــن ســدان در حــد 380 کیلوگــرم کمــك کــرده و طراحــی ایرودینامیکــی بدنــه بــه کاهــش مقاومــت هــوا در حیــن حرکــت منجــر شد ه ا ســت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.