دلیل در حاشیه بودن انرژیهای نو در ایران

Elm va Sanat Rooz - - انرژی های نو -

راحل ـه ق ـزل کارش ـناس ح ـوزه ان ـرژی ه ـای تجدیدپذیــر دربــاره دلیــل عــدم توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــران اظهــار داشــت: دلی ـل ای ـن موض ـوع ای ـن اس ـت ک ـه در کش ـور م ـا همــه چیــز دولتــی اســت البتــه سیاســت هــای دولـت در زمینـه قیمـت گـذاری خـوب بـوده ولـی برخــی طــرح هــا بــه صــورت مناقصــه بــوده کــه جــواب نمــی دهــد.

وی بـا بیـان اینکـه مـردم اسـتقبالی از نصـب پنـل روی پشـت بـام هـا نداشـته انـد، افـزود: بـا توجــه بــه اینکــه قیمــت انــرژی در ایــران ارزان اســت تمایلــی بــه اســتفاده از انــرژی هــای غیــر فسـیلی وجـود نـدارد بنـا بـر ایـن فـرد هزینـه ای ب ـرای اس ـتفاده از ان ـرژی ه ـای ن ـو نم ـی کن ـد.

قــزل بحــث نبــود زیرســاخت هــا را از دیگــر عوامــل عــدم توســعه تجدیدپذیرهــا در ایــران ذکـر کـرد و گفـت: در کشـورهای پیشـرفته انـرژی تجدیدپذیـر مثـل سـولار و بـه شـبکه وصـل اسـت امــا در ایــران کســی کــه از بــرق اســتفاده نکــرده امــکان فــروش آن را نــدارد زیــرا شــبکه هنــوز هوشــمند نیســت.

وی بــا بیــان اینکــه مــا هنــوز بــه بــاور لــزوم اســتفاده از تجدیدپذیرهــا نرســیده ایــم، بیــان کــرد: مثــلا آلمــان بــا حجــم مصــرف بــالا و بــه عنــوان یــک کشــور صنعتــی ۰۵ درصــد بــرق مصرفــی خــود را از تجدیدپذیــر هــا اســتفاده میکن ـد و حت ـی روزهای ـی از س ـال کلا نیروگاهه ـا تولیــدی نداشــته و فقــط از انــرژی هــای تجدیدپذی ـر توانس ـته ان ـد ب ـرق مصرف ـی ش ـان را تأمیـن کننـد و برنامـه دارنـد کـه رقـم اسـتفاده از تجدیدپذیرهـا را بـه صـد در صـد برسـانند امـا در ایـران اینگونـه نیسـت، مـا نفـت ارزان داریـم، آن را مــی ســوزانیم و بــرق مــی گیریــم.

کارشــناس حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه گـذاران بـا توجـه بـه شـرایط هنـوز بـا اعتمـاد ورود پیـدا نمـی کننـد، تصریــح کــرد: مهمتــر از موضــوع جلــب اعتمــاد ســرمایه گــذاران خارجــی، در داخــل کشــور از حاکمیــت، دولــت ، مجلــس و مــردم بایــد بــه بــاور در اولویــت قــرار دادن انرژیهــای تجدیدپذیــر برســند.

وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد آگاهـــی عمومـــی در ایـــن زمینـــه ایجـــاد شـــود، خاطرنشـــان کـــرد: انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر یکـــی از عرصـــه هـــای مناســـب بـــرای ایجـــاد اشـــتغال در کشـــور اســـت و یکـــی از مزیتهـــای آن ایـــن اســـت کـــه نســـبت بـــه نیروگاههـــا تعـــداد بیشـــتری اشـــتغال ایجـــاد مـــی کنـــد. حتـــی میبینیـــم کـــه در کشـــوری مثـــل آلمـــان در اراضــی کشــاورزی نیــروگاه بــادی نیــز نصــب مــی کننــد و بــه ایــن طریــق عــلاوه بــر اشــتغال، درآمدزایـــی نیـــز بـــرای کشـــاورز در پـــی دارد.

قـزل یـادآور شـد: تجدیدپذیرهـا مـی تواننـد شــغل محلــی در تعمیــرات و نگهــداری ایجــاد کننــد امــا ایــن بــاور در کشــور مــا وجــود نــدارد و فقــط شــعار حمایــت از محیــط زیســت و انرژیهــای نــو را میدهیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.