آبفای استان تهران از انرژیهای پاک استفاده کند

Elm va Sanat Rooz - - انرژی های نو -

مدیرعامـل آبفـای اسـتان تهـران در همایـش تخصصـی بهـرهوری آب و انـرژی کـه بـا حضـور مدیـران شـرکتهای آب و فاضـلاب، بـرق و متخصصـان ایــن حــوزه از کشــورهای آلمــان، بــلاروس، ســوئیس و ترکیــه برگــزار شــد گفــت: تأسیســات آبفــای اســتان تهــران قابلیــت زیــادی بــرای اســتفاده از انرژیهــای پــاک دارد.

بهگ ـزارش عصض ـر ب ـه نق ـل از ان ـرژی ام ـروز، محم ـد پ ـرورش اف ـزود: در تهــران اختــلاف ارتفــاع شــمال و جنــوب نزدیــک بــه 800 متــر اســت و مــا بــرای تعادلبخشــیدن بــه شــبکه توزیــع بیــش از 700 دســتگاه شــیر فشارشـکن داریـم کـه ایـن خـود یکـی از موقعیتهـای مناسـب بـرای تولیـد انـرژی پـاک اسـت؛ عـلاوه بـر آن بسـیاری از تأسیسـات ایـن شـرکت سـطوح مناســبی بــرای نصــب ســامانههای انــرژی خورشــیدی دارد.

پــرورش بــا بیــان اینکــه بهینهســازی مصــرف انــرژی و اســتفاده از انرژیهـای پـاک بحـث روز دنیاسـت گفـت: ایـران یکـی از کشـورهایی اسـت کــه ظرفیتهــای بیبدیلــی بــرای بهکارگیــری انرژیهــای تجدیدپذیــر ماننـد خورشـید و بـاد دارد و از سـوی دیگـر بـه لحـاظ تـوان تخصصـی نیـز متخصصــان و مراکــز گوناگونــی در ایــن موضــوع فعالیــت دارنــد.

او ادام ـه داد: در ح ـال حاض ـر س ـالانه در ش ـرکت آب و فاض ـلاب اس ـتان تهـران رقمـی بیـن 30 تـا 40 میلیـارد تومـان بـرای اسـتفاده از انـرژی هزینـه میش ـود ک ـه در نــوع خ ـود رق ـم بالای ـی اس ـت و بای ـد ب ـرای بهینهس ـازی آن هـم از حیـث مالـی و هـم محیطزیسـتی چـارهای اندیشـید.

بــه گفتــه پــرورش، آبفــای اســتان تهــران دارای 1650 انشــعاب بــرق و 230 مــگاوات دیمانــد اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.