جهش در تولید برق از انرژی خورشیدی در سال 2016

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی در سرأســر جهـان در حـدود 305 گیـگا وات سـاعت در سـال اسـت. ایـن در حالیسـت کـه میـزان تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی در سـال 2010 میـلادی تنهـا در حـدود 50 گیـگا وات سـاعت بـوده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری تحلیلـی اقتصـاد مقاومتـی، در سـال هـای اخیـر کشـورهای جهـان تمایـل خـود را بـرای کنـار گذاشـتن سـوخت هـای فسـیلی و حرکـت بـه سـمت انـرژی هـای تجدیدپذیـر نشـان داده انــد. در ایــن میــان اســتفاده از انــرژی خورشــیدی یکــی از راه هــای مناســب پیــش روی کشــورها بــرای تولیــد انــرژی تجدیــد پذیــر و پــاک بــا ه ـدف کاه ـش وابس ـتگی ب ـه مص ـرف س ـوخت ه ـای فس ـیلی اس ـت.

در سـال هـای اخیـر تولیـد انـرژی خورشـیدی در جهـان رونـدی بسـیار صعــودی داشــته و هرســاله بــر میــزان تولیــد و اســتفاده از آن افــزوده مــی شـود. طبـق برآوردهـای انجـام گرفتـه در حـال حاضـر ظرفیـت تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی در سرأسـر جهـان در حـدود 305 گیـگا وات سـاعت در سـال اسـت. ایـن در حالیسـت کـه میـزان تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی در سـال 2010 میـلادی تنهـا در حـدود 50 گیـگا وات سـاعت بـوده اسـت.

میــزان رشــد تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی در سرأســر جهــان نیــز رونــدی صعــودی دارد بــه طوریکــه در ســال 2016 میــلادی ایــن میــزان بــا رشــد 100 درصــدی همــراه بــوده و بــه حــدود دو برابــر رســیده اســت.

گرچــه میــزان تولیــد و مصــرف انــرژی در جهــان ســالانه بــه بیــش از صدهــا میلیــون گیــگا وات ســاعت مــی رســد و در حــال حاضــر انــرژی خورشـیدی سـهم بسـیار کمـی از تولیـد بـرق جهـان دارد، امـا رونـد صعودی تولیـد انـرژی خورشـیدی نشـان از آن دارد کـه در آینـده سـهم آن افزایـش قابــل توجهــی خواهــد داشــت.

مهــم تریــن معضــل فعلــی پیــش روی توســعه صنعــت تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی بــالا بــودن نســبی قیمــت تمــام شــده بــرق تولیــدی اسـت. بـا اینحـال در طـول سـال هـای اخیـر بـا پیشـرفت فنـاوری هـای ایـن حـوزه و حمایـت هـای دولـت هـا، قیمـت تمـام شـده بـرق تولیـدی از انـرژی خورشــیدی در حــال کاهــش اســت.

در ســال 2010 می ـلادی قیمــت تمــام شــده هــر کیلــووات ســاعت ب ـرق تولیـدی از انـرژی خورشـیدی در حـدود 27 سـنت بـوده اسـت. در حالـی کـه در حــال حاضــر ایــن قیمــت بــا کاهــش 70 درصــدی بــه حــدود 8 ســنت رس ـیده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.