نیکوزیا پنجره ایران رو به انرژی های نو اروپا

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

در نشسـت اقتصـادی مشـترکی بیـن هیـأت تجـاری قبرسـی بـا مدیـران هلدینـگ هـای سـازمان تأمین اجتماعـی، در هتل اسـپیناس پالاس سـعادت آبـاد برگـزار شـد کـه در خـلال این نشسـت عـلاوه بـر امضـای دو تفاهم نامـه، بر گسـترش و توسـعه روابـط اقتصـادی بیـن ایـران و قبـرس تأکید شـد.

رییــس فدرآســیون کارفرمایــان و کارفرمایــی قبــرس در رآس هیــأت قبرسـی قـرار داشـت و ایـن سـازمان تصمیـم دارد تـا بـا توسـعه همـکاری های لازم بــا ایــران در حــوزه اقتصــاد، جــذب ســرمایه و ســرمایه گــذاری را بــه صـورت مطلوبـی بـه انجـام برسـاند. یکـی از مهـم تریـن زمینـه هـای فعالیـت ایـن فدرآسـیون در زمینـه انـرژی اسـت و از ایـن رو یـک شـرکت قبرسـی بـا یکـی از زیـر مجموعـه هـای بخـش انـرژی شسـتا تفـام نامـه ای را در زمینـه س ـاخت ی ـک نی ـروگاه خورش ـیدی ب ـه ص ـورت مش ـترک ب ـه امض ـا رس ـاندند.

س ـید حس ـن هف ـده ت ـن ب ـا بی ـان ای ـن ک ـه قب ـرس ه ـم اکن ـون از جای ـگاه مناســبی در اقتصــاد اروپــا برخــوردار اســت و بــه کشــوری پیشــرفته تبدیــل شـده اسـت، اظهـار کـرد: قبـرس همچنیـن رتبـه سـی و دوم توسـعه انسـانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

هفــده تــن همچنیــن تأکیــد کــرد: شــاخص هــای اقتصــادی مــی توانــد وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی یـک کشـور را نشـان دهـد. کـه از ایـن جهـت قب ـرس کش ـوری ب ـزرگ اس ـت.

وی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد کــه مناســبات دو کشــور ایــران و قبـرس ادامـه یابـد و فعـالان اقتصـادی و کارآفرینـان بتواننـد ایـن مناسـبات را گســترش دهنــد.

مدیـرکل امـور بیـن الملـل وزارت کار یـاد آور شـد: ایـن امیـد وجـود دارد کـه نشسـت مشـترک فعـالان اقتصـادی ایـن دو کشـور بـه ارتقـا حجـم تجـاری بیـن ایـران و قبـرس منجـر شـود.

میکائیـل سـوفو کلئیـس رییـس دفتـر رییـس جمهـور قبـرس بـا تشـریح ابعـاد قدرتمنـد اقتصـادی ایـن کشـور از برقـراری رابطـه اقتصـادی بـا ایـران خبــر داد و گفــت: ایــران مــی تــوان بــا ایجــاد رابطــه اقتصــادی مناســب بــا قب ـرس نق ـش خ ـود را در اقتص ـاد اروپ ـا پ ـر رن ـگ ت ـر کن ـد.

وی همچنیـن از تمرکـز اقتصـادی قبـرس بر سیسـتم توریسـت و بازرگانی و پیش ـرفت های ـی کــه ای ـران و قب ـرس در ای ـن زمین ـه داش ـته ان ـد خب ـر داد و گفـت: مـا درصـدد حـذف ویـزا و مالیـات از مهمانان تجـاری و افرادی هسـتیم کـه برنامـه هـای خاصـی بـرای مهاجـرت بـه ایـن قبـرس دارنـد، هسـتیم.

رییــس دفتــر رییــس جمهــور قبــرس اعــلام کــرد: تمرکــز قبــرس بــر اسـتراتژی توریسـت اسـت بـه طـوری کـه در سـال هـای اخیـر تعداد توریسـت هـای ایـن کشـور بـه دوبرابـر رسـیده اسـت و بـا مجوزهـای قانونـی ایـن رقـم افزای ـش نی ـز خواه ـد داش ـت.

ســوفو کلئیــس قبــرس را یکــی از رقبــای قــوی و مهــم در بــازار هــای صنعتـی و تجـاری در دنیـا دانسـت و گفـت: کار بـا ایـران مـی توانـد قبـرس را بــه رقیبــی واقعــی در دنیــای تجــارت تبدیــل کنــد.

وی همچنیـن بیـان کـرد: قبـرس رشـد اقتصـادی سـریعی داشـته اسـت و پیـش بینـی مـی شـود ایـن رشـد در سـال هـای اینـده بـه سـطح بالاتـری نیـز ارتقـا یابـد. همچنیـن قبـرس بـه دلیل رشـد اقتصـادی بـالا دارای بـزرگ ترین مجـوز هـای صنعتـی و تجـاری را درمیـان کشـور هـای اروپایـی دارا اسـت.

عـلاوه بـر ایـن سـوفو کلئیـس از برقـراری روابـط تحصیلـی میـان ایـران و قبـرس خبـر داد و اظهـار کـرد : ایـن امـر موجـب ارتقـای سیسـتم تحصیلی در هـر دو کشـور مـی شـود.

رییــس دفتــر رییــس جمهــور قبــرس بــه تاریــخ مشــترک دوکشــور نیــز اشــاره کــرد و افــزود: برخــی از قوانیــن سیســتم هــای عمومــی، بانکــی و ... میــان ایــران وقبــرس بایــد بــر اســاس سیاســت هــا و قوانیــن بیــن المللــی اس ـتاندارد س ـازی ش ـود. البت ـه برخ ـی از ای ـن قوانی ـن ب ـا دق ـت تدوی ـن ش ـده انــد و بخشــی دیگــر نیازمنــد تغییــر هســتند.

در ادامــه امــا مرتضــی لطفــی قائــم مقــام مدیــر عامــل شســتا بــه نقــش بســیار تأثیــر گــذار شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و گف ـت: شس ـتا ب ـا س ـرمایه ای در ح ـدود 12 میلی ـارد دلار از تأثی ـر گ ـذار تری ـن شـرکت هـای سـزمایه گـذاری در منطقـه اسـت و بـا ایـن وجـود، تـلاش دارد تا همچنـان فعالیـت هـای مربـوط بـه جـذب سـرمایه گسـترش بخشـد، از این رو بـر تعامـلات اقتصـادی بـا کشـور هـای خـارج تأکیـد دارد.

وی ب ـا بی ـان ای ـن ک ـه در ح ـال حاض ـر فعالی ـت ه ـای مطلوب ـی در زمین ـه توســعه تعامــلات جهانــی و ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن شــرکت ایجــاد شـده اسـت، گفـت: ایـن شـرکت هیـچ وابسـتگی بـه دولـت نـدارد و یـک نهـاد عمومـی اسـت. از ایـن رو تـلاش دارد تـا بـرای جـذب سـرمایه بـا کشـور قبرس رابطـه مطلوبـی ایجـاد کنـد.

لطفــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اصلــی تریــن اســتراتژی هــای شســتا، گفت: گسـترش سـرماه گـذاری و جـذب سـرمایه بیـن المللی، تکمیـل زنجیره ارزش در صنایـع هـدف و افزلیـش ارتبـاط و مـراودات اقتصـادی بـرای رشـد تـراز تجـاری از اولویـت هـای اسـتراتژیک ایـن شـرکت هسـتند.

وی همچنیــن در پایــان بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه برگــزاری چنیــن نشســت هایــی، اظهــار کــرد: نشســت مشــترک ایــران و قبــرس مــی توانــد، مــراودات ســرمایه گــذاری را بیــن ایــن دو کشــور ایجــاد کنــد کــه در نهایــت امیدواریــم منجــر بــه افزایــش تــراز تجــاری کشــور هــا شــود.

مدیرعامـل شسـتا بـا بیـان ایـن کـه سـرمایه ایـن شـرکت متعلق بـه جامعه کارگـری اسـت، گفـت: ایـن شـرکت در سـال هـای اخیـر فعالیـت هـای بسـیار مطلوب ـی را ب ـا وج ـود تحری ـم ه ـا و مش ـکلات عدی ـده بی ـن الملل ـی ب ـه انج ـام رسـانده اسـت.

نـوروز زاده تأکیـد کـرد: شسـتا آمـاده همـکاری در زمینـه انـرژی، صنعـت و معـدن نفـت و گاز و پتروشـیمی بـا کشـو قبـرس اسـت و مـی تـوان شـرکتهای مشـترک را تشـکیل داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.