سهم ایرانی ها 75 درصد شد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی گفـت: سـهمی بیـن 70 تـا 75 درصـد ایـن بـازار بـه تولیـدات داخلـی اختصـاص دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از بولتـن نیـوز، محمـد طحانپـور در نشسـتی خبـری بـه ارایـه توضیحاتـی دربـاره بـازار فـروش لـوازم خانگـی پرداخـت و در عیـن حـال بـه انتقـاد از کارخانههایـی کـه بـه شـکل زیرزمینـی فعالیـت و محصــولات بیکیفیتــی را وارد بــازار میکننــد، پرداخــت.

وی اظهــار کــرد: اکنــون در شــبکههای مجــازی و اینترنــت شــاهد فعالیــت افــرادی هســتیم کــه بــه شــکلهای مختلــف بــرای خریــد لــوازم خانگــی از بانــه تبلیــغ میکننــد، در حالــی کــه هیــچ یــک از ایــن کالاهــا دارای گارانتــی نبــوده و پــس از خریــد در صورتــی کــه بــا مشــکل مواجــه شــوند هزینههــای بســیاری را بــه افــراد تحمیــل میکننــد.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی افــزود: اکنــون در برخــی پاسـاژهای تهـران کارتهـای گارانتـی بـا قیمتـی بیـن 500 تـا 5000 تومـان بــه فــروش میرســند کــه گاه حتــی شــرکت اصلــی گارانتــی کننــده نیــز متوجــه نمیشــود کــه کــدام یــک از کارتهــای گارانتــی متعلــق بــه او بــوده و کــدام تقلبــی محســوب میشــود.

طحانپــور همچنیــن بیــان کــرد: در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت م ـردم ب ـرای خری ـد ارزانت ـر کالا ب ـه چنی ـن ش ـیوههایی متوس ـل ش ـوند، ام ـا بایـد توجـه داشـت کـه بـرای تعمیـر ایـن محصـولات هزینههایـی بـه مراتـب بالات ـر در انتظ ـار ف ـرد خواه ـد ب ـود.

وی در بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود ضمـن یـادآوری ایـن نکتـه کــه در ســالهای گذشــته برندهــای مطــرح خارجــی بــه فعالیــت در بــازار ایــران پرداختــه و همــراه بــا شــرکتهای داخلــی بــه تولیــد میپردازنــد، اظهــار کــرد: برایــن اســاس اکنــون در بخشهــای مختلــف، کالاهایــی بــا بهتریـن کیفیـت در ایـران تولیـد میشـود امـا در همیـن شـرایط عـدهای بـا ایجــاد برندهــای جعلــی بــدون پرداخــت مالیــات و ســایر هزینههــا کالایــی را وارد بــازار میکننــد کــه کیفیتــی بســیار پاییــن داشــته و پــس از مدتــی از بــازار جمــع شــده و بــه اســم برنــد دیگــری وارد بــازار میشــود. حتــی در برخــی مــوارد بــرای ایــن کالاهــا کاتالوگهایــی مشــابه کاتالوگهــای خارجــی ارایــه میشــود تــا خریــدار قانــع شــود کــه کالای خریــداری شــده خارجــی محســوب میشــود.

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـا بیـان ایـن کـه ایـن اتفـاق در حالـی رخ میدهـد کـه ایـن کالاهـا در بـازار وجـود نداشـته و حتـی فعـالان ب ـازار ممک ـن اس ـت ن ـام آنه ـا را ه ـم نش ـنیده باش ـند، گف ـت: در بس ـیاری از مـوارد بـرای پرداخـت هزینـه کمتـر مـردم نسـبت بـه خریـد چنیـن کالایـی اقــدام میکننــد.

طحانپــور بــا تأکیــد بــر ایــن کــه فعالیــت ایــن واحدهــای زیرزمینــی موجـب میشـود سـهم تولیـد کننـدگان اصلـی و بـا کیفیـت از بـازار کـم و در بازارهــای صادراتــی نیــز نــام کالای ایرانــی بــد شــود، بیــان کــرد: ایــن افتخــار نیســت کــه بگوییــم اکنــون بیــش از 200 شــرکت بــه تولیــد اجــاق گاز ایرانــی میپردازنــد ایــن شــیوه تولیــد نوعــی ســم محســوب میشــود و شـرایط ایـدهآل آن اسـت کـه بـه عنـوان مثـال 20 شـرکت داشـته باشـیم کـه محصولاتــی بــا کیفیــت مناســب تولیــد میکننــد.

وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه نـگاه اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـه هیــچ عنــوان ضــد تولیــد محســوب نمیشــود، ادامــه داد: تأکیــد مــا بــر آن اسـت کـه یـک کالا بایـد حداقـل 10 سـال عمـر مفیـد داشـته باشـد، اکنـون کارخانهه ـای م ـا در بخشهای ـی مانن ـد تولی ـد لباسش ـویی و گاز محصولات ـی فوقالع ـاده دارن ـد و در ح ـوزه یخچ ـال فری ـز خیل ـی خ ـوب هس ـتیم. ام ـا گاه اگـر کارخانـهای تعطیـل میشـود بایـد شـهامت داشـت و پرسـید چـرا ایـن کارخانــه تعطیــل شــده و اگــر دو کارخانــه از رده خــارج شــدهاند 40 تــا 50 کارخانـه بـا تولیـدات خـوب بـه جـای آنهـا آمـده اسـت.

طحانپــور در ادامــه صحبتهــای خــود بــا یــادآوری شــرکتهای خارجــی کــه بــرای تولیــد بــه بــازار ایــران راه یافتهانــد، اظهــار کــرد: طــی ماههــای گذشــته ســه کارخانــه کــرهای کــه ســالها تبلیغاتشــان ممنــوع بـود بـه واسـطه تولیـدات مشـترکی کـه در ایـران دارنـد جـزو تولیـد کننـدگان داخلــی حســاب شــده و تبلیغــات آنهــا در رســانه ملــی مجــاز شــده اســت.

وی همچنیــن بــه هزینههــای بالایــی کــه بــرای تولیــد کالاهــای ایرانــی وجـود دارد اشـاره کـرد و ایـن موضـوع را یکـی از مـواردی دانسـت کـه اجـازه رقابـت ایـن کالاهـا را در بازارهـای جهانـی نمیدهنـد.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی در بخــش دیگــری از صحبته ـای خ ـود در پاس ـخ ب ـه ای ـن س ـؤال ک ـه چ ـرا در س ـالهای گذش ـته برخـورد کافـی بـا افـرادی کـه بـه شـکل زیرپلـهای بـه تولیـد در ایـن بخـش میپردازنــد صــورت نگرفتــه اســت؟ گفــت: تــا حــدی میتوانیــم در ایــن جریــان تأثیرگــذار باشــیم. بــه هــر صــورت مــا واحدهــای متخلــف در ایــن حــوزه را شناســایی کــرده و بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت معرفــی میکنیـم، امـا در مـوارد بسـیار شـاهدیم کـه ایـن واحدهـا یـک تعهـد داده و بعــد از مدتــی کالای خــود را بــا نامــی دیگــر وارد بــازار میکننــد.

طحانپــور ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در حــوزه صــادرات بــه عــراق بخـش قابـل توجهـی از محصـولات بـه ایـن کارخانههـا اختصـاص دارد. بـه عنـوان مثـال کولرهایـی کـه بـه عـراق صـادر میکننـد یـک مـاه کار میکنـد و پـس از یـک مـاه کـه ایـن کولرهـا خـراب مـی شـوند کـه در بـازار محصـولات کارخان ـه مربوط ـه ب ـا نام ـی دیگ ـر ارای ـه میش ـود.

وی ادامـه داد: اکنـون در حوزههایـی کـه سـاخت آنهـا نیـاز بـه تخصـص و دانـش فنـی دارد کمتـر شـاهد چنیـن معضلاتـی هسـتیم. بـه عنـوان مثـال در گذشـته و حـدود 40 تـا 50 سـال گذشـته پنـج کارخانـه تولیـد کننـده گاز داشـتیم کـه اکنـون رقـم آنهـا بـه حـدود 200 کارخانـه رسـیده اسـت، امـا در همـان زمـان پنـج کارخانـه هـم در تولیـد تلویزیـون فعالیـت میکردنـد کـه اکنــون پــس از گذشــت ایــن مــدت حتــی تعــداد آنهــا بــه 10 کارخانــه هــم نرســیده اســت یــا بــه عنــوان مثــال در حــوزه تولیــد گوشــیهای ایرانــی نتیجــهای حاصــل نشــده اســت، چــرا کــه ســاخت ایــن گوشــیها یــا انــواع تلویزیــون هــا نیــاز بــه تکنولــوژی پیچیدهتــری دارنــد.

طحانپـور در پاسـخ بـه سـؤال دیگـری مبنـی بـر ایـن کـه چـرا در ایـن م ـدت ب ـا فعالی ـت واحدهای ـی ک ـه ب ـه تولی ـد زیرزمین ـی میپردازن ـد مب ـارزه جـدی صـورت نگرفتـه اسـت؟ توضیـح داد: مـا واحدهـای متقلـب و متخلـف را بــه اتــاق اصنــاف معرفــی میکنیــم، امــا متأســفانه اتــاق اصنــاف بــرای پلمـب ایـن واحدهـا اقدامـی نمیکنـد. در حـال حاضـر بیـش از 200 پرونـده را بـه اتـاق اصنـاف ارجـاع داده ایـم امـا اقـدام مناسـبی صـورت نگرفتـه و هـر بـار بـه دلایلـی عنـوان میشـود کـه "در شـرایط فعلـی پملـب ایـن واحدهـا مصلحـت نیسـت".

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.