یک ساعت از بانه به تهران

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

«یــک ســاعت از بانــه بــه تهــران» ایــن جملــه بــه معنــای ایجــاد اتوبــان جدیـد، جـاده و خـط ویـژه بـه بانـه نیسـت بلکـه تبلیـغ لـوازم خانگـی اسـت که از بان ـه ب ـه ته ـران و س ـایر ش ـهرها م ـیرود.در یک ـی از کاناله ـای ف ـروش کالا ک ـه منطق ـه بان ـه را ی ـدک میکش ـد آم ـده اس ـت ک ـه ه ـر کالا و از ه ـر برن ـدی را س ـفارش دهی ـد ی ـک س ـاعته و ب ـا دو س ـال گارانت ـی ب ـه دس ـتتان میرس ـاند. امــا ایــن کالاهــا چــه حکمــی دارنــد؟ بــرای مســوولان تفســیر قاچــاق دارد و ب ـرای م ـردم مص ـرف ش ـخصی ک ـه نمیخواهن ـد س ـود ب ـه مغ ـازهدار بدهن ـد و از طرفـی جنـس اصـل هـم خریـداری کننـد.

ولــی ایــن کالاهــا بــا شــبهههای زیــادی همــراه اســت. برخیهــا خودشــان عزمشــان را جــزم میکننــد کــه بــه بانــه برونــد و لــوازم خانگــی مــورد نیازشــان را بخرنــد کــه البتــه ایــن روزهــا هنــگام خــروج از بانــه مأمــوران خودروهــا را متوقــف و حتــی اگــر بــرای مصــرف شــخصی باشــد اجــازه نمیدهن ـد آن کالا خ ـارج شــود. در ایــن میــان گروهــی هــم هس ـتند کــه لــوازم خانگــی مــورد نیــاز خــود را بــه شــرکتها میدهنــد و بــا خیــال راحــت در خانــه تحویــل میگیرنــد.

نکتـه مهـم آن اسـت کـه کالاهـای ایـن منطقـه حکـم تخم مـرغ شانسـی را دارد. بــرای برخیهــا لــوازم خانگــی خریــداری شــده ماننــد ســاعت کار میکنــد و بــرای برخیهــا بعــد از چنــد روز بــلا اســتفاده میشــود. بــروز همیــن مشــکلات باعــث شــده واحدهــای صنفــی بــه اســم بانــه حساســیت پیــدا کننــد و بگوینــد بانــه رقیبــی اســت کــه کالاهــای بــدون گارانتــی را بــه مـردم میفروشـد و ایـن امـر نـام برندهـا را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد. وقتـی یـک برنـد بعـد از چنـد روز اسـتفاده دچـار مشـکل میشـود مـردم نسـبت بـه کیفیـت کالا و لـوازم خانگـی دلسـرد میشـوند و بـه مـرور زمـان بـازار از جنـب و جــوش میافتــد.

لـوازم خانگـی بانـه کـه براحتـی بـه شـهرهای مختلـف میرونـد و حجـم فروششـان بـه جـای آنکـه کمتـر شـود، بیشـتر میشـود باعـث شـده مـردم در بــازار لــوازم خانگــی دچارســردرگمی شــوند. در بــازار وقتــی میخواهیــد یــک دســتگاه لباسشــویی بخریــد از یــک مــدل دســتگاه ســه نــوع انتخــاب جلــوی پــای شــما میگذارنــد. یــک آنکــه تولیــد داخلــی اســت، دوم اینکــه از بانـه آمـده (قاچـاق اسـت) و سـوم اینکـه سـفارش امـارات اسـت. خریـدار نمیدانــد کیفیــت کــدام یــک بهتــر اســت. اکثــر فروشــندگان محصولــی کــه بـه صـورت قاچـاق آمـده اسـت را توصیـه میکننـد و میگوینـد اصالـت آن از همـه بیشـتر اسـت. امـا در خیلـی از مواقـع آن برنـد در کشـورهای تولیـد شـده کـه بـه لحـاظ کیفیـت از محصولـی کـه در ایـران مونتـاژ میشـود چندیـن پلـه ســطح پایینتــری دارد.

محمــد طحانپــور رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی در اینبــاره میگویــد: لـوازم خانگـی کـه در ایـران مونتـاژ یـا تولیـد میشـود تحـت لیسـانس شـرکت اصلــی اســت لــذا هیــچ فروشــندهای نبایــد اصالــت آن را کالا را زیــر ســؤال ببرد.اتحادیــه نســبت بــه عملکــرد برخــی از واحدهــای صنفــی کــه معمــولا ب ـدون مج ـوز هس ـتند گلای ـه دارد ام ـا قطع ـا ی ـک تن ـه نمیت ـوان مش ـکلات را حـل کـرد. مـا نیازمنـد آن هسـتیم کـه سـایر مجموعههـا هـم در کنتـرل بـازار و جلوگیــری از ورود کالاهــای قاچــاق همــکاری کننــد. وی ادامــه داد: لــوازم خانگ ـی قاچ ـاق دیگ ـر ب ـا کانتین ـر وارد ته ـران نمیش ـود بلک ـه ای ـن کالاه ـا ب ـا وانـت قبـل از طلـوع آفتـاب وارد فروشـگاهها میشـود.حال اتحادیـه چگونـه میتوانــد جلــوی ایــن کالاهــا را بگیــرد.

وی اظهـار داشـت: درسـت اسـت کـه قیمـت لـوازم خانگـی قاچـاق بـرای مصرفکننـده ارزانتـر تمـام میشـود امـا مـردم بایـد بداننـد کـه ایـن کالاهـا هی ـچ خدم ـات پ ـس از فروش ـی ن ـدارد و بعض ـا کالاه ـای معی ـوب در آن یاف ـت میشــود. خریــد دو کالا از بانــه صرفــه اقتصــادی دارد یــک تلویزیــون بــالای 65 اینـچ و دوم کولـر گازی کـه سـود بیـن یـک تـا دو میلیـون تومـان را داردلـذا بـه نظـر منطقـی و کارشناسـی نیسـت کـه مـردم بـا هـدف خریـد جنـس ارزان قیمـت متحمـل خسـارت شـوند.

یکـی ازکسـانی کـه مبلـغ فـروش کالا از بانـه بـود گفتوگویـی کوتـاه بـا مـا داشــت.هر چنــد تصورمــی کــرد مــا خریــدار محصــولات عرضــه شــده آنهــا هســتیم. وی گفــت: جنسهایــی کــه میآوریــم اصــل اســت و اســم شــرکت سـازنده روی آن حـک شـده اسـت. آنهـا محصولاتشـان را بـا دو سـال گارانتـی ب ـه ف ـروش میرس ـاندند و درب ـاره گارانت ـی تبلیغ ـات زی ـادی میکردن ـد. ول ـی وقتـی بـا شـمارههایی کـه عرضـه دهنـده گارانتـی بودنـد تمـاس گرفتیـم هیـچ کـس پاسـخگو نبـود و البتـه یکـی از شـمارهها هـم واگـذار شـده بـود.

بـر ایـن اسـاس اگـر کالایـی بدیـن شـکل خریـداری شـود در صـورت بـروز مشـکل بـه هیـچ کجـا نمیتـوان شـکایت کرد.سـازمان حمایـت، تعزیـرات و سـایر بخشهـا هیـچ مسـوولیتی در قبـال کالاهـای قاچاقـی کـه شـما خریدیـد ندارنـد. قیمـت اکثـر کالاهـا تفـاوت 200 الـی 300 هزارتومانـی بـا برنـد اصلـی دارد. لـذا ریسـک خریـد ایـن کالاهـا بـرای خانوارهـای ایرانـی زیـاد اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.