حل مشکالت اقتصادی؛ شاهکلید وزارت نیرو

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

یـک کارشـناس صنعـت بـرق گفـت: اصلیتریـن مشـکل وزارت نیـرو در صنعـت بـرق مسـائل اقتصـادی اسـت کـه بایـد وزیـر نیـروی دولـت دوازدهـم ایــن مشــکل را برطــرف کنــد و بــه نظــر میرســد کــه اردکانیــان گزینــه مناس ـبی ب ـرای ح ـل ای ـن مس ـأله باش ـد.

عزیـزا... حـاج ولـی، بـا اشـاره بـه نامتـوازن بـودن اقتصـاد بـرق، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه وزارت نیـرو در صنعـت بـرق بیـش از انـدازه ضـرر میکنـد لازم اسـت کـه مسـائل سـاختاری مـورد توجـه قـرار بگیـرد.

وی ادام ـه داد: صنع ـت ب ـرق ظرفیته ـای خوب ـی ب ـرای س ـرمایهگذاری و ارتق ـا دارد، ام ـا از آنجای ـی ک ـه اقتص ـاد م ـا دچ ـار مش ـکل اس ـت نمیت ـوان آن طـور کـه بایـد در ایـن صنعـت فعالیـت انجـام داد.

مدیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق عســلویه بــا اشــاره بــه اردکانیــان بــه عنـوان وزیـر پیشـنهادی دولـت دوازدهـم، بیـان کـرد: وی بیشـتر در حـوزه آب فعالیـت داشـته کـه بـا توجـه بـه ایـن کـه کشـور بـا مشـکلات زیـادی در حــوزه آب دســت و پنجــه نــرم میکنــد بــه نظــر میرســد کــه اردکانیــان بتوانــد بــه ایــن مشــکلات سروســامان دهــد.

بـه گفتـه حـاج ولـی، در اکثـر دورههـا وزیـر انتخابـی نیـرو یک شـخصیت آبـی بـوده اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط کشـور و حساسـیتهایی کـه بـرای بخـش آب وجـود دارد ایـن نـوع انتخـاب بسـیار هوشـمندانه اسـت.

وی بــا بیــان ایــن کــه اردکانیــان ســابقه مدیریتــی خوبــی دارد، گفــت: قطعــا وی میتوانــد مشــکلات صنعــت بــرق را نیــز بــا تدابیــری مناســب برطــرف کنــد، لــذا امیــد مــیرود کــه اردکانیــان بتوانــد رای نماینــدگان مجلــس را اخــذ کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.