رکورد شکنی درآمدهای گمرکی شش ماهه در گمرک

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

گمـرک ایـران از رکـورد شـکنی درآمدهـای گمرکـی شـش ماهـه در گمرک خبـر داد و اعـلام کـرد : درآمدهای گمرکــی در شــش ماهــه اول ســالجاری 37 درصــد افزای ـش داش ـته اس ـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی گمـرک ایــران، مجمــوع درآمدهــای گمرکــی در نیمســال اول سـالجاری بـه 158 هـزار میلیـارد و 835 میلیـون ریـال رسـید کـه از ایـن میـزان 104 هـزار و 62 میلیـارد ریـال از محـل حقـوق ورودی و 54 هـزار و 773 میلیـارد ریـال از محــل عــوارض و مالیــات بــر ارزش افــزوده کالاهــای واردات ـی اخ ـذ ش ـده اس ـت.

ایــن گــزارش میافزایــد؛ بــدون در نظــر گرفتــن درآمدهـای حاصـل از واردات خـودرو عملکـرد درآمـدی گمــرک ایــران نشــان میدهــد کــه درآمدهــای گمرکــی از محــل حقــوق ورودی ســایر کالاهــا 37 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. همچنیــن درآمدهــای گمــرک ایــران از محــل حقــوق ورودی واردات خــودرو نیــز در شــش ماهــه اول ســالجاری بــا افزایــش همــراه بــوده و در مقایســه بــا مـدت مشـابه سـال قبـل 37 درصـد رشـد داشـته اسـت.

بنابرایــن گــزارش وصولیهــای گمــرک از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده کالاهــای وارداتــی نیــز 28 درص ـد نس ـبت ب ـه م ـدت مش ـابه س ـال گذش ـته افزای ـش داشـت و در مـدت یادشـده در بخـش خـودرو بـه ۴ هـزار و 855 میلیــارد ریــال و در بخــش ســایر کالاهــا بــه 49 هــزار و 918 میلیــارد ریــال رســید.

ایــن گــزارش حاکــی اســت، عمدهتریــن دلایــل افزایــش درآمدهــای گمرکــی در ســالجاری رصــد صــد درصــدی کالاهــای ورودی بــا کمــک ســامانههای هوشــمند گمــرک بــوده کــه بــا راهانــدازی بارنامــه الکترونیــک، فاکتــور الکترونیــک و عدلبنــدی الکترونیـک، کنتـرل هـای هوشـمند گمرکـی وارد مرحله جدیـدی شـده اسـت. همچنیـن افزایـش واردات خودرو نیــز در رشــد درآمدهــای گمرکــی تأثیــر داشــته اســت.

بـر ایـن اسـاس همزمـان بـا راهانـدازی سـامانههای هوشـمند و الکترونیکـی شـدن گمـرک هـر سـاله شـاهد افزایــش درآمدهــای گمرکــی بودهایــم و گمــرک ایــران موفـق شـده اسـت براسـاس عملکـرد درآمـدی نیمسـال اول ســالجاری بــه انــدازه مجمــوع درآمدهــای ســال 1394 درآمــد وصــول نمایــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته بالاتریــن میــزان درآمدهــای گمرکــی وصــول شــد و گمــرک ایــران در ســال 1395 رک ـورد بیش ـترین می ـزان درآمده ـای گمرک ـی س ـالانه را شکســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.