عرضه پکیجهای کم مصرف وایالنت

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

یـــک شـــرکت آلمانـــی بـــا همـــکاری شـــرکت ایرانی(تهویـــه نیـــا) اقـــدام بـــه عرضـــه پکیجهـــای کـــم مصـــرف و پربـــازده جدیـدی کـرده اسـت کـه امـکان اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی را نیـــز دارد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، مدیرعامــل شــرکت تهویــه نیــا در ســمینار تخصصــی سیســتمهای گرمایشــی وایلانـت بـا معرفـی جدیدتریـن محصـول گرمایشـی ایـن برنـد بـر ل ـزوم اس ـتفاده از انرژیه ـای ن ـو ب ـه ج ـای س ـوختهای فس ـیلی تأکیــد کــرد.

مهنــدس صــدری بــا اشــاره بــه وظیفــه همگانــی در قبــال اتـــلاف بیرویـــه انـــرژی و آلودگـــی هـــوا و تبدیـــل آن بـــه یـــک فرهنــگ اجتماعــی از ارایــه سیســتمهای پیشــرفته بــا کیفیــت و بازدهـــی بـــالا توســـط شـــرکت تهویهنیـــا و شـــرکت آلمانـــی وایلانـــت خبـــر داد.

پکیجهــای وایلانــت بــا برخــورداری از سیســتمهای پیشـرفته بـا کیفیـت بازدهـی بـالا و ارایـه خدمـات پـس از فـروش مناسـب گام مؤثـری در صرفـه جویـی اقتصـادی برداشـته اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.